Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXII/375/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Uchwa??a Nr XXXII/375/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie: zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych.

Numer uchwa??y: 375
Numer sesji: 32
Rok: 2009Uchwała Nr XXXII/375/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań finansowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe do kwoty 10.000.000,- zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na rok 2010 na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” schemat II „Zakup nowego taboru
w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” , z tego:

1. 8.000.000,- zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. 2.000.000,- zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) jako udział własny
w wyżej wymienionym zadaniu.

§ 2


Spłata zobowiązań wymienionych w § 1 w pkt.2 nastąpi z dochodów własnych gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/375/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia
28 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działanie 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego” schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, beneficjent – Miasto Leszno może liczyć na refundację kosztów zakupu nowego taboru autobusowego w wysokości do 80 % całości kosztów kwalifikowanych.
Zakup 11 nowych autobusów o zróżnicowanej wielkości w znaczny sposób poprawi jakość świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji usług, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania pasażerów, ułatwi przejazd osobom niepełnosprawnym, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także w istotny sposób obniży emisję zawartych w spalinach szkodliwych substancji.
Ponadto istotne znaczenie ma zmniejszenie kosztów funkcjonowania MZK poprzez obniżenie kosztu wozokilometra oraz rozwiązanie na kilka lat problemu konieczności zakupu nowych autobusów.Opracował:
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
przy współpracy z Wydziałem Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski i Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.