Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXXII/373/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie emisji obligacji komunalnych

UCHWA?A Nr XXXII/373/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r.w sprawie emisji obligacji komunalnych

Numer uchwa??y: 373
Numer sesji: 32
Rok: 2009
UCHWAŁA Nr XXXII/373/2009

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach (Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz.1300 ze zm.),Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1.

1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie
21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 21.500.000,00 PLN (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2009 roku w 8 (ośmiu) seriach:
1) seria A3: obligacje 3-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
2) seria A4: obligacje 4-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
3) seria A5: obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
4) seria A6: obligacje 6-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
5) seria A7: obligacje 7-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
6) seria A8: obligacje 8-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
7) seria A9: obligacje 9-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN,
8) seria A10: obligacje 10-letnie na kwotę 11.500.000,00 PLN.

3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (tysiąc złotych).

4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z:
a) inwestycjami miejskimi,
b) spłatą wcześniej zaciągniętych przez miasto Leszno zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych


§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana
do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych miasta Leszna.

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości stawki WIBOR 1R lub WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów, nie większą niż 2%.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

3. Prowizja Agenta Emisji nie może przekroczyć kwoty 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

§ 5.

1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2009 r.

2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2009 r.

§ 6.

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3.

3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent miasta Leszna .

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/373/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi formalny początek
i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych
w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2009, związanego z wydatkami na inwestycje miejskie oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.
Obligacje komunalne są dla Miasta bardziej korzystne przede wszystkim
z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 21.500.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Niniejsza uchwały Rady Miasta w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki prowizji.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

Opracował:
INWEST FINANSE Sp. z o.o.
Grupa INWEST CONSULTING

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.