Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXII/371/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dlazak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Uchwa??a Nr XXXII/371/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dlazak??ad??w bud??etowych na rok 2009

Numer uchwa??y: 371
Numer sesji: 32
Rok: 2009Uchwała Nr XXXII/371/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia
30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla zakładów budżetowych na rok 2009 zmienionej uchwałą Nr XXX/336/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1
Ustala się na rok 2009 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1). Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,76 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,38 zł na 1 wozokilometr

2). Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 23,4590 zł na 1 m2 powierzchni

3). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 4,10 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 32,37 zł na 1m2 powierzchni”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/371/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/319/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2009 roku, zmiana dotyczy:

1. Miejskiego Zakładu Komunikacji:
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej za przewozy w komunikacji miejskiej:
 przed zmianami 2,62 zł na 1 wozokilometr
 po zmianach 2,76 zł na 1 wozokilometr
Kwota dotacji ogółem wynosi:
 przed zmianami 3.065.220 zł,
 po zmianach 2.871.830 zł

Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zmniejszenia dotacji o kwotę podatku VAT (193.390,- zł) na podstawie interpretacji indywidualnej uzyskanej z Izby Skarbowej w Poznaniu oraz zmiany ilości wozokilometrów w przewozach komunikacji miejskiej (z 1.130.000 na 1.001.000).

2. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:
Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 19,7903 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 23,4590 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 2.500.000,- zł
- po zmianach 2.900.000,- zł

Zmiana stawki i kwoty dotacji wynika ze zwiększenia o 400.000,- zł (środki pochodzą z wolnych środków z lat ubiegłych) oraz ze zmiany średniorocznej planowanej powierzchni lokali gminnych (z 126.325m2 na 123.620m2)

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.