Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie ca??kowitej do 3,5 t. CPV 34136100-0

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie ca??kowitej do 3,5 t. CPV 34136100-0

Data publikacji: 24.04.2009
Termin sk??adania ofert: 05.05.2009 godz. 9.00

Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Leszno, dnia 24.04.2009 r.
Urzędu Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICꛁONY
(DOSTAWY)

na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t.
CPV 34136100-0
Przedmiot zamówienia obejmuje :
1) Dostawę-zakup jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego o masie całkowitej do 3,5 t. dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

1. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni od daty zawarcia umowy.
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp)
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku),
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę,
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki postępowania,
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia na oferowany samochód 2-letniej gwarancji bez określenia limitu kilometrów na silnik, podzespoły i lakier oraz 5-letniej gwarancji na perforację nadwozia,
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi-dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
11) szczegółowy opis oferowanego samochodu przygotowany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, do opisu Wykonawca zobowiązany jest załączyć zdjęcia (dopuszcza się załączenie katalogu) oferowanego samochodu.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 lub za
pobraniem pocztowym.
7. Oferty należy składać do dnia 05.05.2009 g.9.00 w zamkniętych opakowaniach zaadresowanych
na: Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 oraz napisem:
„Oferta na dostawę samochodu dostawczego dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji
Urzędu Miasta Leszna” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 05.05.2009 r. do godz. 10.00”
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05.05.2009 r. o godz.10.00
8. Kryterium oceny ofert:
- cena ofertowa - 100 % znaczenia
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Henryk Stankowiak,
tel. 065 529 81 55 i Lucjan Rosiak, tel. 065 529 81 61.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2009-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.