Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Og??oszenie o konkursie. ??B?d?? zdr??w-profilaktyczny program kszta??tuj?cy postawy prozdrowotne m??odzie??y szkolnej?.

Og??oszenie o konkursie. ??B?d?? zdr??w-profilaktyczny program kszta??tuj?cy postawy prozdrowotne m??odzie??y szkolnej?.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
 
Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Karasia 15, na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz. 1027 ze zmianami), ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego:
 
„Bądź zdrów-profilaktyczny program kształtujący postawy prozdrowotne młodzieży szkolnej ”
 
1. Przedmiot konkursu oraz zakres programu:
Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora programu profilaktycznego dla zadania „Bądź zdrów - profilaktyczny program kształtujący postawy prozdrowotne młodzieży szkolnej”.
Celem programu jest kształtowanie prawidłowych postaw i umiejętności zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.
Populacja objęta Programem – populacja uczniów klas II i  III szkól gimnazjalnych i klas I, II, III klas szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące i technika) z terenu Miasta Leszna.
Zakres tematyczny programu:
- nikotynizm,
- alkoholizm,
- narkomania,
- HIV/AIDS,
-  prawidłowe odżywianie
- agresja,
- asertywność,
- dojrzewanie,
Efekty programu przewidziane do osiągnięcia:
- pozyskanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia,
- umiejętności zachowań prozdrowotnych,
- wykształcenie odpowiednich umiejętności i postaw zmierzających do umożliwienia   
    podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowania zgodnie z nimi,
Czas trwania programu – program realizowany będzie od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2009r.
 
2. Wymagania stawiane realizatorowi programu:
Oferent winien spełniać łącznie następujące kryteria:
- posiadać uprawnienia do wykonywania zadań określonych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia         
 (do realizacji programu „Bądź zdrów-profilaktyczny program kształtujący postawy  
 prozdrowotne młodzieży szkolnej ”) z zakresu:
            a) promocji zdrowia,
            b) pedagogiki,
            c) pielęgniarstwa
- posiadać doświadczenie w realizowaniu programów prozdrowotnych,
 
 
 
 
3. Sposób przygotowania oferty:
Do oferty należy załączyć:
1)      program profilaktyczny pod nazwą : „Bądź zdrów- profilaktyczny program kształtujący postawy prozdrowotne młodzieży szkolnej”, zwany dalej programem, który winien zawierać zakres wskazany w pkt 1 ogłoszenia , a w szczególności:
a)      sposób i harmonogram realizacji programu ,
b)      miejsce realizacji programu,
c)      wskazanie metod przeprowadzania zajęć,
d)     imienne wskazanie osób, które będą realizowały program,
e)      imienne wskazanie osoby, która będzie koordynatorem programu,
f)       wskazanie dalszego postępowania/działań, które może podjąć Miasto Leszno aby zapobiegać niewłaściwym wyborom dokonywanych przez młodzież w okresie dojrzewania emocjonalnego i fizycznego,
2)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub specjalizacje personelu, certyfikaty,
3)      wskazanie jakie ewentualnie programy lub działania dotyczące działań prozdrowotnych oferent już realizował,
4)      cenę brutto za jednego ucznia objętego programem.
 
4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs na realizatora programu „Bądź zdrów- profilaktyczny program kształtujący postawy prozdrowotne młodzieży szkolnej” w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta ul. Wałowa 5, pokój nr 14 w terminie do 30.04.2009r. godz. 12.00.
Oferta powinna być podpisana, a załączniki parafowane.
 
5. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie:
Otwarcie ofert nastąpi 30.04.2009r. godz. 13.00.
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Uczestnicy konkursu o wyborze ofert zostaną powiadomieni pisemnie oraz na stronie internetowej.
Oferenci są związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa o realizację programu.
 
6. Sposób oceny ofert:
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert z zastosowaniem następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość programu – maksymalnie 35 punktów,
b)      możliwość realizacji programu, przy uwzględnieniu wykształcenia i doświadczenia w realizacji tego typu programu oraz zasobów ludzkich – maksymalnie 30 punktów,
c)      dogodność realizacji programu dla uczniów – maksymalnie 5 punktów,
d)     cena brutto za jednego ucznia – maksymalnie 30 punktów.
W danej kategorii oceny najlepsza oferta otrzyma największą ilość punktów, a pozostałe odpowiednio niższą ilość punktów. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kategorii.
Oferty niespełniające wymogów formalnych lub niekompletne zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
W przypadku zgłoszenia tylko jednej oferty, która nie spełnia wymogów formalnych, Urząd wzywa o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Lesznie i na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czas??awa Surmacz
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2009-04-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.