Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo ?? kosztorysowych budowy instalacji o??wietlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna

Data publikacji: 08.04.2009
Termin sk??adania ofert: 17.04.2009

OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy instalacji oświetlenia drogowego na wybranych ulicach miasta Leszna.
CPV 71.32.00.00-7

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na ulicach zlokalizowanych w rejonie ograniczonym ulicami Juranda i Poznańską oraz torami kolejowymi PKP. Zasilanie instalacji nastąpi z miejskiej szafki oświetleniowej usytuowanej przy stacji transformatorowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Juranda i Wiśniowieckiego. Teren projektowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na odcinku ul. Spółdzielczej od ul. Styki do ul. Wilkowickiej oraz dokumentacji projektowo –kosztorysowej budowy przyłączenia przedmiotowej instalacji oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA. Zasilanie instalacji nastąpi z projektowanej szafki oświetleniowej usytuowanej przy stacji transformatorowej nr 1052 Wilkowicka. Zamawiający dysponuje warunkami przyłączenia do sieci oświetlenia drogowego w ul. Wilkowickiej i wystąpił do ENEA Operator o rozszerzenie zakresu przedmiotowych warunków o przyłączenie oświetlenia drogowego w ul. Spółdzielczej. Budowa oświetlenia wymaga uzyskania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
3) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na ulicach: Sosnowej od skrzyżowania z ul. Jaworową do skrzyżowania z ul. Spacerową, ul. Świerkowej ul. Modrzewiowej, ul. Topolowej oraz ulicach łączących ul. Sosnową z ul. Świerkową i ul. Spacerową oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przyłączenia przedmiotowej instalacji oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej ENEA. Zamawiający złożył w ENEA Operator wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ww. instalacji oświetlenia drogowego. Budowa oświetlenia wymaga uzyskania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy instalacji oświetlenia drogowego na odcinku ul. Ostroroga od ul. Studziennej do istniejącej nowej instalacji oświetlenia ul. Ostroroga. Zasilanie instalacji nastąpi z miejskiej szafki oświetleniowej usytuowanej przy stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul.Ostroroga. Budowa oświetlenia wymaga uzyskania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
5) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy impulsu oświetlenia drogowego polegającej na wyprowadzeniu ze stacji transformatorowej nr 301 Leszno Estkowskiego IV linii kablowej do istniejącego słupa krańcowego linii napowietrznej niskiego napięcia zlokalizowanego przy ul. Korcza (przy wjeździe do NOMI). Na ww. słupie należy odłączyć oraz zdemontować istniejącą linię kablową świetlenia drogowego stanowiącą własność UM Leszna zasilaną z linii oświetlenia drogowego z Al. Jana Pawła II. Przebudowa impulsu oświetlenia drogowego wymaga uzyskania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia: dla dokumentacji nie wymagających uzyskania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 60 dni od daty zawarcia umowy; dla dokumentacji wymagających uzyskania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 60 dni od daty przekazania Wykonawcy przedmiotowej decyzji

6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( art. 22 ust.1.pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) osoby przewidziane do pełnienia funkcji projektantów posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności właściwej do powierzonych stanowisk lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – wystarczające, co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania;
b) osoby o których mowa wyżej są członkami odpowiedniej izby samorządu zawodowego i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
c) wykonały w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową budowy linii kablowej oświetlenia drogowego.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) udzielą rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres do upływu terminu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej;
7) wniosą wadium
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
6) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
7) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia rękojmi za wady przedmiotu zamówienia do terminu upływu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej;
8) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
10) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Należy również załączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą pełnić funkcje techniczne posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Załączone dokumenty musza potwierdzać spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2a i 2b;
11) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dokumentacji projektowo – kosztorysowych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy linii kablowej oświetlenia drogowego.
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13) dowód wniesienia wadium;
14) informację wskazującą części zamówienia , której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 zł na każdą z części zamówienia na wykonanie których składa się ofertę.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do dnia 17 kwietnia 2009 r., do godz. 9:00
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok.32 w dniu 17 kwietnia 2009 r.o godz. 9:15.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
14) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34 w godz. 8 – 15.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2009-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.