Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr XXXI/364/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: odmowy dokonania zmiany uchwa??y Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia??alno??? Prezydenta Miasta Leszna

UCHWA?A Nr XXXI/364/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: odmowy dokonania zmiany uchwa??y Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia??alno??? Prezydenta Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 364
Numer sesji: 31
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXXI/364/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: odmowy dokonania zmiany uchwały Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna

Na podstawie art. 101 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1.

W związku z wezwaniem Rady Miejskiej Leszna przez Pana Arkadiusza Pieprzyka o zweryfikowanie stanowiska, postanawia się odmówić zmiany uchwały Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXI/364/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: odmowy dokonania zmiany uchwały Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna

W dniu 5 marca 2009r. wpłynęło wezwanie do Rady Miejskiej Leszna o zweryfikowanie stanowiska w sprawie „podjętej uchwały 26.03.2009r. w sprawie uznania pisma Pana Szafranka za T. Malepszego jako oczywisty błąd wymagający sprostowania.” Należy stwierdzić, że data uchwały została wskazana błędnie a wezwanie niewątpliwie dotyczy uchwały Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna.
Ponadto w piśmie tym Pan Pieprzyk wniósł o ustanowienie niezależnego radcy prawnego.
Wzmiankowaną uchwałą Nr XXX/348/2009 Rada Miejska Leszna uznała skargę Pana Arkadiusza Pieprzyka na Prezydenta Miasta Leszna dotyczącą nie otrzymania odpowiedzi na pismo w sprawie odmowy wydania kluczy od pomieszczenia sanitarnego za nieuzasadnioną. Uznano, że odpowiedzi Panu Pieprzykowi udzielił, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Leszna, Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.
Wniosek o zmianę stanowiska Rady nie zawiera żadnego uzasadnienia.
Przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym stanowi, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego
Biorąc pod uwagę brzmienie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, należy uznać, iż pismo Pana Pieprzyka jest wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego w rozumieniu tego przepisu. Przy czym wezwanie Rady Miejskiej do zweryfikowania stanowiska organu zostało złożone po złożeniu skargi, bo w dniu 5 marca 2009r., a skarga do Sądu została złożona w dniu 2 marca 2009r.

Ponieważ uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/348/2009 nie narusza prawa należy odmówić zmiany tej uchwały.
Odnosząc się do „ustanowienia niezależnego radcy prawnego” należy stwierdzić, że przepisy prawne nie przewidują, w przypadku składania skarg do sądu administracyjnego na uchwałę rady, ustanawiania niezależnego radcy prawnego na wniosek skarżącego.

Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: ( KPIPP) -El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.