Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXXI/363/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do przekazania do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego w Poznaniu ??za??alenia? Arkadiusza Pieprzyka na uchwa??? Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna wraz z odpowiedzi?

UCHWA?A Nr XXXI/363/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do przekazania do Wojew??dzkiego S?du Administracyjnego w Poznaniu ??za??alenia? Arkadiusza Pieprzyka na uchwa??? Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna wraz z odpowiedzi?

Numer uchwa??y: 363
Numer sesji: 31
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXI/363/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu „zażalenia” Arkadiusza Pieprzyka na uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna wraz z odpowiedzią

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1.

Uznać „zażalenia” Arkadiusza Pieprzyka na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna za bezzasadne i upoważnić Prezydenta Miasta Leszna do przekazania „zażalenia” wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXXI/363/2009 z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu „zażalenia” Arkadiusza Pieprzyka na uchwałę Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna wraz z odpowiedzią

W dniu 26 lutego 2009r. uchwałą Nr XXX/348/2009 Rada Miejska Leszna uznała skargę Arkadiusza Pieprzyka na Prezydenta Miasta Leszna dotyczącą nie otrzymania odpowiedzi na pismo w sprawie odmowy wydania kluczy od pomieszczenia sanitarnego za nieuzasadnioną. Uznano, że odpowiedzi Panu Pieprzykowi udzielił, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Leszna, Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych.
Pan Pieprzyk na tę uchwałę wniósł „zażalenie” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Urzędu Miasta (2.03.2009r.) oraz Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (27.02.2009r.). Przedmiotowe zażalenia nie zawierają żadnego uzasadnienia. Z treści obu pism wynika tylko, że skarżący jest niezadowolony z uchwały Rady i kieruje zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym stanowi, iż każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
Biorąc pod uwagę brzmienie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, należy uznać, iż „zażalenia” Pana Pieprzyka są skargą w rozumieniu tego przepisu. Z art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.
Organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (§ 2).
Skarga Pana Pieprzyka nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż jest bezzasadna, a uchwała Nr XXX/348/2009 jest zgodna z prawem i nie narusza interesu prawnego skarżącego. Pan Pieprzyk otrzymał bowiem odpowiedź w imieniu Pana Prezydenta Miasta Leszna.
Należy stwierdzić, że składając skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Pan Pieprzyk nie zachował procedury wynikającej z cytowanego przepisu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gdyż skarga nie została poprzedzona wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego. Wezwanie Rady Miejskiej do zweryfikowania stanowiska organu zostało złożone po złożeniu skargi, bo w dniu 5 marca 2009r. Stosownie do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 1995r. wymogu dokonania wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, o którym mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) nie spełnia skierowanie skargi równocześnie do sądu administracyjnego i do rady gminy ( sygn. akt SA/Po 3025/95).

Zatem Rada uznaje skargę za bezzasadną i upoważnia Prezydenta Miasta Leszna do przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Komisja Praworządności
i Porządku PublicznegoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: (KPiPP ) - El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.