Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr XXXI/362/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.

U C H W A ? A Nr XXXI/362/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powo??ania komisji dora??nej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.

Numer uchwa??y: 362
Numer sesji: 31
Rok: 2009


U C H W A Ł A Nr XXXI/362/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 15 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59 z 1999 roku, poz. 1252 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję doraźną do opracowania nowego Statutu Leszna w składzie jak w załączniku do niniejszej uchwały, zwanej dalej Komisją.

§ 2

Komisja przedłoży Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna projekt nowego Statutu w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu po opublikowaniu uchwały ustalającej nowy Statut Leszna w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr OLEJNICZAK
Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXXI/362/2009 RM Leszna z dnia 31 marca 2009 roku

SKŁAD OSOBOWY CZŁONKÓW KOMISJI DORAŹNEJ RADY MIEJSKIEJ LESZNA DO OPRACOWANIA NOWEGO STATUTU LESZNA
1. Danuta BALCERZAK – członek
2. Edward BĄKOWSKI – członek
3. Ryszard HAYN – członek
4. Stanisław MIKOŁAJCZYK – wiceprzewodniczący
5. Grzegorz RUSIECKI – przewodniczący
6. Sławomir SZCZOT – członek
7. Edward SZCZUCKI – członek

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/362/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna do opracowania nowego Statutu Leszna.


Członkowie Komisji doraźnej do zmian w Statucie Miasta Leszna jednomyślnie proponują Radzie Miejskiej Leszna, powołanie specjalnej Komisji do spraw opracowania nowego Statutu Miasta Leszna, która pracowałaby do końca 2009 roku. W toku prac Komisji, jej członkowie zwrócili bowiem uwagę, że w trakcie kolejnych zmian statutu dokonywanych na przestrzeni niemal 10 lat w wielu miejscach panują nieścisłości, wiele uregulowanych spraw jest już dziś normowanych ustawami, a wiec aktami wyższego rzędu. Wiele zapisów statutowych zdezaktualizowało się. Z uwagi, na krótki czas dany Komisji na opracowanie zmian, Komisja skupić się mogła jedynie nad tymi zmianami, jakie proponowały kluby, bądź poszczególni Radni, nie było czasu na kompleksowe badanie Statutu pod kątem opisanym powyżej. W związku z tym Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej Leszna podjecie niniejszej uchwały.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.