Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXXI/361/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XI/113/99 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Leszna

UCHWA?A Nr XXXI/361/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku zmieniaj?ca uchwa??? Nr XI/113/99 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Leszna

Numer uchwa??y: 361
Numer sesji: 31
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXXI/361/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia statutu Leszna


Na podstawie 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1.
1. W statucie miasta Leszna stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999r. w sprawie uchwalenia statutu Leszna (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59 , poz. 1252 z póź.zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w 9 § pkt 3 wyrazy: „oraz sekretarza Miasta” skreśla się.
2) w § 10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zgłoszone projekty uchwał powinny być rozpatrzone przez Radę najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia ich złożenia w Biurze Rady.”,
3) w § 23 po wyrazie: „ określają” dodaje się wyrazy: „stosowne ustawy” oraz skreśla się dalszą część zdania,
4) § 27 uchyla się,
5) w § 31 ust. 3 uchyla się,
6) Rozdział :”VIII. Pracownicy samorządowi” uchyla się,

7) w załączniku nr 4 w § 7 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Jeżeli przedmiotem sesji maja być sprawy objęte tajemnicą państwową, jawność sesji lub jej części zostają wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych , przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji (w myśl § 5 regulaminu) mogą być obecne na sesji.”,

8) w załączniku nr 4 uchyla się § 9,

9) w załączniku nr 4 w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum przerywa obrady i w razie niemożności osiągnięcia quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji nie później niż 7 dni”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia stosuje się odpowiednio przepis ust. 2”,

10) w załączniku nr 4 w § 14 :
a) ust 1. otrzymuje brzmienie: „1. Projekt uchwały przedstawia autor projektu albo wyznaczona przez niego osoba, a w przypadku sprawozdania lub opinii komisji jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący, albo wskazany przez przewodniczącego obrad członek komisji.”,
b) ust 2. otrzymuje brzmienie: „2. Radny może zadawać pytania kierowane do autora projektu lub wyznaczonej przez niego osoby.”,
c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przed rozpoczęciem dyskusji nad danym punktem (podpunktem) porządku obrad Przewodniczący obrad przyjmuje zgłoszenia radnych do zabrania głosu. Po zamknięciu zgłoszeń nie ma możliwości udziału w dyskusji nad danym punktem (podpunktem) porządku obrad z wyjątkiem odniesienia się ad vocem - do słów poprzednika.”,
d) w ust.4 ostatnie zadanie skreśla się,
e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
”4a. Radny zgłoszony do dyskusji ma prawo zabierać głos nad danym punktem (podpunktem) tylko dwukrotnie, przy czym ponowne wystąpienie nie może przekraczać 3 minut.
4b. Wystąpienie ad vocem nie może przekraczać 2 minut.”,
f) ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, w tym przywołać radnego odbiegającego od tematu do mówienia „do rzeczy.”

11) w załączniku nr 4 w § 16 :
a) w ust.1 ostatnie zdanie skreśla się,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku” , a gdy to nie skutkuje, może mu odebrać głos.”,

12) w załączniku nr 4 w § 17:
a) w ust.1 w pkt. 5 wyrazy: „ mówców lub” skreśla się oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) ogłoszenia przerwy w posiedzeniu”,
b) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie niezwłocznie po ich zgłoszeniu, po dopuszczeniu w dyskusji najwyżej jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.”,

13) w załączniku nr 4 w § 19 ust.2 wyrazy: „tak” lub „nie” zastępuje się odpowiednio wyrazami: „za” lub „przeciw”.

14) w załączniku nr 4 do statutu Leszna dodaje się § 21a w brzmieniu:
„§ 21a 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Rada może dokonać reasumpcji głosowania.
2. Wniosek o reasumpcję może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie nie później niż do chwili, gdy Przewodniczący stwierdzi, że rada rozpoczyna debatę nad następną uchwałą.
3. Rada rozstrzyga o reasumpcji głosowania na wniosek radnego. Nad wnioskiem takim nie prowadzi się dyskusji.
4. Reasumpcja głosowania oznacza, że poprzedni wynik głosowania uznaje się za niebyły.
5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.”,

15) w załączniku nr 4 w § 23:
a) w ust. 2 wyraz „tą” zastępuje się wyrazem „tę”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Projekt uchwały odesłany do ponownego rozpatrzenia do Prezydenta Miasta lub komisji Rady nie może być rozpatrywany przez Radę Miejską przed upływem wyznaczonego terminu, chyba, że rozpatrujący ponownie projekt zaproponują termin wcześniejszy.” ,

16) w załączniku nr 4 w § 25 uchyla się: ust.2, ust. 3 i ust.4 .

17) w § 1 ust. 1 i w § 9 ust. 1 załącznika nr 6 miejsce publikacji ustawy o samorządzie gminnym: „Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami” zmienia się na
„Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami”,

18) w załączniku nr 6 w § 3 dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
„16. Posiedzenia Komisji są nagrywane. Nagrywania przechowywane są w Biurze Rady Miejskiej Leszna wraz z protokołami Komisji.”,


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: G.Rusiecki Komisja ds. zmian w Statucie Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.