Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXXI/355/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych na lata 2010 - 2012

Uchwa??a Nr XXXI/355/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie : zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych na lata 2010 - 2012

Numer uchwa??y: 355
Numer sesji: 31
Rok: 2009


Uchwała Nr XXXI/355/2009

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie : zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2010 - 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązanie finansowe na lata 2010, 2011 i 2012 na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Lesznie w związku z jej poszerzeniem do kwoty 528.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) w następującym podziale:

- 2010 rok kwota 211.200,00 zł
- 2011 rok kwota 211.200,00 zł
- 2012 rok kwota 105.600,00 zł


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi w 2010r., 2011r. i 2012r. z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/355/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2010-2012

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na dostawę , montaż , wdrożenie i serwis parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Lesznie w związku z poszerzeniem SPP

Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XXVIII/321/2008 z dnia 30.12.2008r. postanowiła poszerzyć Strefę Płatnego Parkowania w Lesznie o dodatkowe ulice . Opłaty za parkowanie w SPP pobierane są od 1991 roku , przy czym od 2004 roku wyłącznie za pomocą urządzeń tzw. Parkomatów . Jak pokazuje doświadczenie taka forma pobierania opłąt jest najbardziej efektywna i powinna być utrzymana również na nowych ulicach . Zachodzi zatem konieczność zakupu dodatkowej ilości parkomatów i ustawienia na nowych ulicach objętych płatnym parkowaniem . Z wyliczeń MZDiI zakupić należy 17 parkomatów , z których 12 zostanie ustawionych na nowych ulicach , 4 zostaną wymienione na placu Jana Metziga ( dotychczas stoją tam 4 parkomaty innego producenta zakupione w 2002 roku i nie będące włączone do systemu nadzoru i monitoringu ) i 1 dostawiony na placu Tadeusza Kościuszki .

Zakup 17 parkomatów tego samego rodzaju , które funkcjonują obecnie w SPP ( z wymianą 4 parkomatów na placu Jana Metziga włącznie ) ujednolici cały system poboru opłat za parkowanie samochodów w SPP

Wynegocjowane ceny wyglądają następująco :
1. Cena zakupu , montażu i uruchomienia 1 parkomatu wraz z obsługą kredytową 23.000,00 netto , co daje kwotę za 17 urządzeń 391.000,00 zł netto ; 477.020,00 zł brutto
2. Cena za serwis w okresie gwarancji zakupionych 17 urządzeń – 5.500,00 zł netto / miesiąc ; 6.710,00 zł brutto / miesiąc .
3. Cena za sporządzenie dokumentacji powykonawczej wrza ze szkicami geodezyjnymi lokalizacji urządzeń – 10.000,00 zł netto ; 12.200,00 zł brutto

Postanowiono także , że utrzymane zostaną zasady finansowania , jakie obowiązywały przy zakupie 26 parkomatów w 2004 roku , i tak :
1. W 2009 roku zostanie zapłacony :
a/ podatek VAT od zakupionych parkomatów - 86.020,00 zł
b/ 6 rat za parkomaty ( licząc od kwoty netto ) - 65.166,66 zł
c/ 6 płatności miesięcznych za serwis ( brutto ) - 40.260,00 zł
d/ dokumentacja powykonawcza ( brutto ) - 12.200,00 zł
--------------------------------------
203.646,66 zł

2. W 2010 , w 2011 i 2012 roku zostaną zapłacone co miesiąc
a/ rata za zakup parkomatów ( liczona od kwoty netto ) - 10.861.11 zł
b/ płatność za serwis tych urządzeń ( brutto ) - 6.710,00 zł
--------------------------------------
17.571,11 zł
Przyjęto do projektu uchwały kwotę miesięczną 17.600,00 zł

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na zawarcie umowy z dostawcą urządzeń i rozpoczęcie realizacji zamówienia


Opracował
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.