Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXI/353/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Miasta Leszna.

Uchwa??a nr XXXI/353/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 353
Numer sesji: 31
Rok: 2009

Uchwała nr XXXI/353/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leszna.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska Leszna:

§ 1

Zatwierdza następującą wysokość taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

I. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena/Stawka opłaty Jednostka miary
1 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 5,74 zł/odbiorcę/miesiąc
2 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 1,5m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 6,14 zł/odbiorcę/miesiąc
3 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 2,5m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 6,94 zł/odbiorcę/miesiąc
4 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 3,5m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 7,73 zł/odbiorcę/miesiąc
5 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 6,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 9,72 zł/odbiorcę/miesiąc
6 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 10,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 12,90 zł/odbiorcę/miesiąc
7 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 15,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego)
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 16,87 zł/odbiorcę/miesiąc
8 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 40,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego)
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 36,74 zł/odbiorcę/miesiąc
9 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 60,0m³/h (dot. także wodomierza sprzężonego)
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 52,64 zł/odbiorcę/miesiąc
10 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego posiadający wodomierz o przepływie nominalnym 150,0m³/h
cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 124,16 zł/odbiorcę/miesiąc
11 Odbiorcy korzystający z lokalu

cena za dostarczoną wodę 2,57 zł/m³
stawka opłaty abonamentowej 4,95 zł/odbiorcę/miesiąc


Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych.

Opłata Stawka opłaty [zł/przyłączenie]
Za odbiór przyłącza wodociągowego
175,00II. Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena/Stawka opłaty Jednostka miary
1 Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego - nie prowadzący działalności gospodarczej
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 3,32 zł/odbiorcę/miesiąc
2 Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego albo wodomierza głównego i wodomierza własnego - prowadzący działalność gospodarczą
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 12,23 zł/odbiorcę/miesiąc
3 Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu przepływomierza - nie prowadzący działalności gospodarczej
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 5,75 zł/odbiorcę/miesiąc
4 Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu przepływomierza - prowadzący działalność gospodarczą
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 14,66 zł/odbiorcę/miesiąc
5 Odbiorcy nie korzystający z usług Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – nie prowadzący działalności gospodarczej
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 5,84 zł/odbiorcę/miesiąc
6 Odbiorcy nie korzystający z usług Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – prowadzący działalność gospodarczą
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³
b) stawka opłaty abonamentowej 14,75 zł/odbiorcę/miesiąc
7 Odbiorcy korzystający z lokalu
a) cena odprowadzonych ścieków 4,13 zł/m³

Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnych

wskaźnik PRZEDZIAŁY [mg/dm³]/ STAWKA OPŁATY [zł/m³]
1 2 3 4 5 6
PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ PRZEDZIAŁ
STAWKA STAWKA STAWKA STAWKA STAWKA STAWKA
BZT5 >700 ÷ 850 >850 ÷ 1000 >1000 ÷ 1500 >1500 ÷ 3200 >3200 ÷ 5700 >5700
3,12 3,67 5,50 11,74 20,90 104,52
ChZT >1000 ÷ 1500 >1500 ÷ 2000 >2000 ÷ 3000 >3000 ÷ 11000 >11000 ÷ 21000 >21000
2,87 3,83 5,75 21,08 40,24 201,21
Zawiesina ogólna >350 ÷ 450 >450 ÷ 550 >550 ÷ 700 >700 ÷ 2100 >2100 ÷ 3850 >3850
1,47 1,79 2,28 6,85 12,56 62,81
Azot ogólny >220 ÷ 240 >240 ÷ 260 >260 ÷ 280 >280 ÷ 520 >520 ÷ 820 >820
5,82 6,30 6,79 12,61 19,88 99,41
Azot amonowy >200 ÷ 210 >210 ÷ 220 >220 ÷ 230 >230 ÷ 350 >350 ÷ 500 >500
6,32 6,62 6,92 10,53 15,05 75,25
Fosfor ogólny >10 ÷ 13 >13 ÷ 16 >16 ÷ 19 >19 ÷ 25 >25 ÷ 40 >40
1,57 1,93 2,29 3,01 4,82 24,08
Chlorki >1000 ÷ 1500 >1500 ÷ 2000 >2000 ÷ 2500 >2500 ÷ 8500 >8500 ÷ 16000 >16000
18,70 24,94 31,17 105,99 199,51 997,56
Siarczany >500 ÷ 850 >850 ÷ 1200 >1200 ÷ 1550 >1550 ÷ 5750 >5750 ÷ 11000 >11000
6,71 9,48 12,24 45,42 86,89 434,46
I GRUPA WSKAŹNIKÓW

II GRUPA WSKAŻNIKÓW

wskaźnik PRZEDZIAŁ [mg/dm³] STAWKA OPŁATY [zł/m³]
Chrom ogólny >1,0 19,48
Miedź >1,0 19,48
Ołów >1,0 19,48
Cynk >4,6 19,48
Kadm >0,4 19,48
Nikiel >0,7 19,48
Rtęć >0,1 19,48


Opłata za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych.

Opłata Stawka opłaty [zł/przyłączenie]
Za odbiór przyłącza kanalizacyjnego
175,00§ 2

1. W przypadku odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie w jednym terminie Odbiorca ponosi tylko jedną opłatę w wysokości 175,00zł.

2. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do sieci kanalizacyjnych będzie sumą wynikającą z najwyższej kwotowo stawki opłaty wyznaczonej z I grupy wskaźników i/lub opłaty wynikającej z II grupy wskaźników.

§ 3

Powyższe stawki są stawkami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Taryfy o których mowa w §1 obowiązują od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2010r. włącznie.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Taryfy zatwierdzone uchwałą podlegają ogłoszeniu w miejscowej prasie w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do uchwały Uchwała nr XXXI/353/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Leszna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie przedstawiło Prezydentowi wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków w określonym ustawą terminie (70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie).

Po sprawdzeniu wniosku stwierdzono, że został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. z 2006r. U. nr 127 poz. 886). Do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki.

Wniosek został zweryfikowany pod względem celowości ponoszenia niezbędnych kosztów (po ich alokacji na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług) i stwierdzono, że wysokość i cel wydatków jest uzasadniona.

Taryfowe ceny i stawki opłat zostały tak skalkulowane, aby zapewnić uzyskanie z należności uiszczonych od Odbiorców usług przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności Przedsiębiorstwa. Jednocześnie stawki te gwarantują realizację planowanych zadań inwestycyjnych określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym. (Uchwała Rady Miejskiej z dnia 26.02.2009 Nr XXX/342/2009)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski i Mariusz Kucharski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.