Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/350/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Uchwa??a Nr XXXI/350/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Numer uchwa??y: 31
Numer sesji: 350
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXI/350/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6, 10 i 10a w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) uchwala się:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/323/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2009 Nr 20 poz.325) .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 24 kwietnia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/350/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art.30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stanowi jeden z elementów systemu wynagradzania nauczycieli.
Dotychczasowe przepisy nakładały na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania obowiązującego na kolejny rok kalendarzowy. Zgodnie z tymi przepisami Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXVIII/323/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. określiła regulamin wynagradzania nauczycieli na rok 2009.
Nowelizacja Karty Nauczyciela opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 1 poz. 1 z dnia 07.01.2009 r. wprowadziła szereg zmian określając m. in. nowy sposób obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz zniosła obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego na jeden rok Jednocześnie nałożyła obowiązek uchwalenia regulaminu dostosowanego do nowych przepisów.
Określony w Karcie Nauczyciela system wynagradzania ustala, iż wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy za wyjątkiem świadczeń socjalnych.
Przy tak ustalonych składnikach wynagrodzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wraz z zasadami zaszeregowania nauczycieli, sposób obliczania stawek za godzinę przeliczeniową oraz wykaz stanowisk i dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego. Minister określa również wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy.
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do określenia w drodze regulaminu: wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w taki sposób aby średnia płaca osiągnęła ustawową wysokość.
Przy tym Karta Nauczyciela i inne przepisy określają szczegółowo wysokość takich składników wynagrodzenia jak: dodatek za wysługę lat, nagrody jubileuszowe, odprawy. Jednocześnie Ustawa upoważnia samorząd do zwiększenia środków na wynagrodzenie ponad poziom gwarantowany przez państwo.
W projekcie regulaminu przyjęto stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych oraz minimalnych stawek innych składników określonych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych. Projekt regulaminu przewiduje zwiększenie stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty o 2% w celu osiągnięcia średniej ustawowej (w poprzednich latach stosowano 4% wzrost jednakże ze względu na zapowiedziany przez MEN wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty konieczne było dostosowanie zwiększenia do nowych stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego). Projekt regulaminu określa sprawy dotyczące dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne.
Przedstawiony projekt regulaminu przewiduje wzrost dodatku za powierzenie wychowawstwa klasy z 9% do 10% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela (tj. wg dotychczasowych stawek z 127,62 zł do 141,80 zł miesięcznie, a wg przewidywanego zwiększenia przez MEN stawek wynagrodzenia zasadniczego do 181,50 zł miesięcznie).
Pozostałe składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość pozostają bez zmian.
Projekt regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Opracował :
Wydział Edukacji

Załącznik do uchwały Nr XXXI/350/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI


Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1
Regulamin określa :
- wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy,
- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, placówkę albo zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Miasto Leszno,
2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w ust. 1,
3. nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika pedagogicznego jednostki, o której mowa w ust. 1,
4. w roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5. klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony ustawą Karta Nauczyciela i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 3

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych ustala się w wysokości określonej ustawą Karta Nauczyciela i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.
2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów określone na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych podwyższa się o 2%.


Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat

§ 4

Dodatek za wysługę lat wypłaca się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych.

§ 5

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 6

Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.


Rozdział 3
Dodatek motywacyjny

§ 7

Na dodatki motywacyjne przeznacza się 5 % planowanych dla każdej szkoły środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

§ 8

Dodatki motywacyjne przyznaje się na czas określony nie krótszy niż na 4 miesiące.

§ 9

Wysokość stawki dodatku motywacyjnego wynosi od 2% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

§ 10

Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i przyznaje się go po zrealizowaniu zadania wynikającego ze stosunku pracy oraz zadań dodatkowych.

§ 11

Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzależnione od spełnienia co najmniej dwóch z niżej wymienionych warunków:
1. uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, w tym opieki nad pracowniami,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny,
3. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania ucznia, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
f) praca w państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej w szkole ponadgimnazjalnej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości.

§ 12

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w granicach przyznanych środków finansowych i granicach stawek przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Prezydent Miasta Leszna.

Rozdział 4
Dodatki funkcyjne

§ 13

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 20% do 100% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust.5 Karty Nauczyciela.

§ 14

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości od 10% do 80% dodatku otrzymywanego przez dyrektora danej szkoły.

§ 15

Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości 5%
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości 10%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela
3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta, w wysokości 30% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 16

Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły oraz dla nauczycieli, którym powierzono funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta przyznaje Prezydent Miasta Leszna, uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki demograficzne i geograficzne w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 17

Dodatek funkcyjny dla wicedyrektorów, dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz innych nauczycieli uprawnionych przyznaje dyrektor szkoły, uwzględniając m. in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji i wyniki pracy.

§ 18

Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 19

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia, w którym nastąpiło powierzenie funkcji.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję na czas określony, przyznaje się dodatek funkcyjny na czas pełnienia tej funkcji.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

§ 20

1. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz prac zaliczanych do wykonywania pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określa Rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, wydane na podstawie art. 34 ust 2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 21

Ustala się wysokość stawek dodatku za warunki pracy za pracę w trudnych warunkach prowadzoną przez nauczycieli:
1) praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
2) zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy – 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
3) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
4) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
5) zajęć dydaktycznych w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego – 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
6) zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym – 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
7) badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych – 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;

8) badań psychologicznych i pedagogicznych w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych – 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela

§ 22

Ustala się wysokość stawek dodatku za warunki pracy za pracę w warunkach uciążliwych prowadzonych przez nauczyciela zajęć w trudnych warunkach:
1) wymienionych w § 21 pkt 2-6 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - 26% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
2) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
- 26% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;
3) z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia dydaktyczne z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze – według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę - 26% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela;

§ 23

Dodatki, o których mowa w § 21 i 22 przyznaje dyrektor, a dla dyrektora Prezydent Miasta Leszna.

§ 24

W przypadku zbiegu tytułu do dodatku za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach nauczycielowi przysługuje prawo do jednego wyższego dodatku.

§ 25

Dodatki, o których mowa w § 21 i 22 przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 26

Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel lub nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze realizuje w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
Rozdział 6
Wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i doraźne zastępstwa

§ 27

Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa ustala się,z zastrzeżeniem § 28, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

§ 28

Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

§ 29

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 27 i § 28, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 30

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 31

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 wymiaru (lub ¼ gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, co potwierdzają podpisy stron na niniejszym dokumencie.


Za
Zarząd Oddziału Prezydent
Związku Nauczycielstwa Polskiego Miasta Leszna
Prezes Zarządu Oddziału Tomasz Malepszy
Piotr Gościniak

Za
Komisję Międzyzakładową
Organizacji Związkowej Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego
NSZZ ''Solidarność''
Przewodnicząca
Krystyna Tomaszewska
Za
NSZZ Pracowników Oświaty Miasta Leszna
Przewodniczący
Dariusz Górski
Za
Międzyzakładową Komisję Krajowego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność 80” w Lesznie

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.