Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXI/349/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXXI/349/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 349
Numer sesji: 31
Rok: 2009

Uchwała Nr XXXI/349/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 1.421.671,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 1.421.671,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 6.403.245,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 52/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 53A/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2009” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach po stronie wydatków:
1) w rozdz. 85154 zmniejszenie w § 2820, poz. „organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży” o kwotę 5.000,- zł,
2) w rozdz. 85154 w § 2830 wprowadzenie poz. „organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży” w wysokości 5.000,- zł,
3) w rozdz. 85154 w § 4210 zwiększenie w poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” działalność Biura ds. Uzależnień” o kwotę 10.000,- zł,
4) w rozdz. 85154 w § 4300 zmniejszenie w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych” o kwotę 10.000,- zł

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 16.000,- zł
2) w poz. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 16.000,- zł,
3) w poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 1.694,- zł,
4) w poz. „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 1.316.000,- zł

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 – opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” poprzez wprowadzenie poz. 6.2. ”Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Orlik 2012” oraz nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach:
1) w poz. 2.3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” zmniejszenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 500.000,- zł w 2009 roku oraz zwiększenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 500.000,- zł w 2010 roku
2) wprowadzenie poz. 6.2. „Budowa boisk piłkarskich w ramach programu „Orlik 2012”” w poz. „U.M. Leszna” w wysokości 500.000,- zł oraz w poz. „dotacja” w wysokości 666.000,- zł” w 2009 roku, oraz w latach 2010 i 2011 w poz. „U.M. Leszna” w wysokości 500.000,- zł oraz w poz. „dotacja” w wysokości 666.000,- zł
3) w poz. 12.1. „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chrobrego” w poz. „U.M. Leszna” zmniejszenie środków o kwotę 650.000,- zł w 2009 roku oraz zwiększenie w poz. „U.M. Leszna” o kwotę 650.000,- zł w 2010 roku

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” poprzez wprowadzenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji” poz. „zakup zastawy i bielizny stołowej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych” w wysokości 1.694,- zł

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po dokonaniu zmian w poz. I.2. „Sizal 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”:
1) w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” zmniejszenie o kwotę 150.000,- zł,
2) w poz. „budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie” zwiększenie o kwotę 150.000,- zł
3) wprowadzenie poz. „budowa boiska piłkarskiego „ORLIK 2012” w Gronowie” w wysokości 1.316.000,- zł
10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” po dokonaniu zmian w poz. 4 „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” poprzez zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” w wysokości 1.316.000,- zł

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ” po dokonaniu zmian w poz. 6 Projekt pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” (dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” następujących pozycjach:
1) w poz. „Wydatki razem” w kol. 7, 12 i 16 zwiększenie środków o kwotę 88.368,- zł,
2) w poz. „Razem wydatki bieżące” w kol. 7, 12 i 16 zwiększenie środków o kwotę 86.674,- zł,
3) w poz. „Razem wydatki majątkowe” w kol. 7, 12, 16 zwiększenie środków o kwotę 1.694,- zł,
4) w poz. „wydatki bieżące”, „2008” rok w kol. 4 i 6 zmniejszenie środków o kwotę 86.674,- zł,
5) w poz. „wydatki bieżące”, „2009 rok” w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 86.674,- zł,
6) w poz. „wydatki majątkowe”, „2008 rok” w kol. 4 i 6 zmniejszenie środków o kwotę 1.694,- zł,
7) w poz. „wydatki majątkowe”, „2009 rok” w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 1.694,- zł.

12. Dokonuje się sprostowana błędów w Uchwale nr XXX/337/2009 z dnia 26 lutego 2009 rok w następujący sposób:
1) § 1 ust. 9 pkt b) przyjmuje brzmienie:
„b) w poz. „3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”:
zapis:
„-dotacja przedmiotowa – kwota 950.000,-
Dotacja obejmuje:
 utrzymanie obiektów sportowych – 191.841 m2 rocznie
 utrzymanie budynku „czarnego” – 2.725 m2 rocznie
zastępuje się:
„-dotacja przedmiotowa – kwota 980.000,-
Dotacja obejmuje:
 kwota 891.800,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie
 kwota 88.200,- zł na utrzymanie budynku „czarnego” – 2.725 m2 rocznie””

13. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku” po zmianach błędów pisarskich zgodnie z punktem 12.


§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 250.952.334,- zł jak w załączniku
Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 166.663.076,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 84.289.258,- zł”

2. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 223.441.958,- zł i dochody majątkowe w kwocie 27.510.376,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:

„6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 3.772.230,- zł”

4. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 269.852.334,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 176.147.907,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 93.704.427,- zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 207.549.201,- zł, w tym:
a) kwotę 103.503.406,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 23.209.511,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.825.669,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 62.303.133,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.545.220,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 4.070.550,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.836.730,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 568.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 376.508,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,


7. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 364.437,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 4.629.060,- zł,
3) celowa na wykup udziałów kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXXI/349/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.333.303,- zł
a) w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 803,- zł z tytułu dofinansowania
z Komisji Europejskiej (inicjatywa Town Twinning) do organizacji spotkania miast, które odbyło się we wrześniu 2008 roku. Koszty poniesiono w 2008 roku w całości ze środków własnych miasta.
O ww. kwotę zwiększa się rezerwę ogólną,
b) w dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 500,- zł z tytułu zwrotu przez osoby, za które niesłusznie odprowadzono składki zdrowotne (dotyczy świadczeniobiorców MOPR),
c) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.332.000,- zł, z tego kwota 666.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz 666.000,- z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dodatkowych dwóch boisk w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr DS.I/0723-3/09 z dnia 9 marca 2009 roku.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 88.368,- zł
a) w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 88.368,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2008 z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącej Projektu „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 817.303,- zł oraz zmiany na kwotę 5.251.128,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) Zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 500.000,- zł na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” i przeniesieniu ww. kwoty do zadań powiatu dz. 801 rozdz. 80120 z przeznaczeniem na zadanie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Prusa,
b) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85213 w wysokości 500,- zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zwrot dotacji dotyczy niesłusznie odprowadzonych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe),
c) przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z dz. 900 z rozdz. 90002 § 6058 do dz. 900 rozdz. 90002 § 6059 w wysokości 5.236.128,- zł jako wkład miasta Leszna na realizację zadania „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego – Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk”. Powyższe środki po rozliczeniu zadania zrefundowane będą przez Fundusz Spójności, stąd zaklasyfikowanie ich w paragrafie z czwartą cyfrą „8”,
d) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 851 rozdz. 85154 w wysokości 15.000,- zł polegających na zmniejszeniu dotacji dla stowarzyszeń a zwiększeniu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,- zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na organizację wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, przeniesieniu kwoty 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałowi i wyposażenia w związku z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego „Czerwona karta” oraz akcji „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz „Prowadzę jestem trzeźwy”,
e) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92604 w wysokości 1.316.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na budowę boiska w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” z lokalizacją w Gronowie. Środki pochodzą z: 333.000,- zł – dotacja z budżetu państwa, 333.000,- zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz 650.000,- zł ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu ”Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bolesława Chrobrego” (zadania powiatu),
f) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 803,- zł rezerwy ogólnej z tytułu zwrotu kosztów organizacji spotkania miast partnerskich.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 604.368,- zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 2.117,- zł rezerwy ogólnej i zwiększeniu o kwotę 2.117,- zł w dz. 853 rozdz. 85311 wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie za uczestników będących mieszkańcami Miasta Leszna,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 w wysokości 1.166.000,- zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” z lokalizacją przy ul. Prusa przy II Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 4. Środki pochodzą z:
 dotacji z budżetu państwa w wysokości 333.000,- zł,
 pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 333.000,- zł
 ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna” (zadania miasta) w wysokości 500.000,- zł
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 88.368,- z tytułu dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na Projekt „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowalnych, w tym kwota 1.694,- zł na zakupy inwestycyjne – zakup zastawy i bielizny stołowej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych,
d) zmniejszeniu w dz. 921 rozdz. 92116 w wysokości 650.000,- zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bolesława Chrobrego”.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Zadania
zlecone gminie na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem
Nr 52/2009 z dnia 27.02.2009r. Prezydenta Miasta Leszna polegających
na:
a) dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa:
 w dz. 852 rozdz. 85212 zwiększenie środków o kwotę 690.600,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne,
 w dz. 852 rozdz. 85213 zmniejszenie środków o kwotę 3.300,- zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne,
 w dz. 852 rozdz. 85214 zmniejszenie środków o kwotę 32.500,- zł z przeznaczeniem na zasiłki w opiece społecznej,
b) przeniesieniach środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 2.107,- zł – dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy.

6. Załączniki Nr 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Zadania
zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem
Nr 53A/2009 z dnia 27.02.2009r. Prezydenta Miasta Leszna polegających
na zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
w dz. w dz. 710 rozdz. 71015 w wysokości 1.500,- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.


7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2009”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały) i zgodnie z pkt 3 lit. d) uzasadnienia.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały).

9. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 – opis i finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2009 rok” wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7 uchwały)
i zgodnie z pkt 1 lit. c), pkt 3 lit. a) i pkt 4 lit. b) uzasadnienia.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit. c) uzasadnienia.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. e) uzasadnienia.
Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 150.000,- zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn.: „budowa budynku socjalnego na stadionie w Zaborowie” w wyniku postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta wyniosła 2.589.229,92 zł, natomiast w budżecie zaplanowano kwotę 2.500.000,- zł. W związku z tym proponuje się przesunięcie powyższej kwoty z zadania pn. ”przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka”, gdzie wystąpiły oszczędności na budowie bandy toru żużlowego.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. e) uzasadnienia.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały), a także zgodnie z pkt 2 lit. a) oraz pkt 4 lit. c) uzasadnienia.
Jednocześnie w zadaniu „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” zmniejsza się wielkość środków nie wykorzystanych w 2008 roku. Kwota 88.368 pochodząca z 2008 roku zwiększa wydatki roku 2009.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 11 i 12) zgodnie ze wskazaniem w Uchwale Nr 5/225/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2009 roku.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.