Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na budow? budynku Gimnazjum Nr 9 oraz zagospodarowanie terenu ?? II etap inwestycji pt: Budowa budynku Gimnazjum wraz z hal? sportowo-widowiskow? przy ul. Szczepanowskiego w Lesznie

Przetarg nieograniczony na budow? budynku Gimnazjum Nr 9 oraz zagospodarowanie terenu ?? II etap inwestycji pt: Budowa budynku Gimnazjum wraz z hal? sportowo-widowiskow? przy ul. Szczepanowskiego w Lesznie

Data publikacji: 01.04.2009
Termin sk??adania ofert: 23.04.2009

 

Uwaga:

w dniu 07.04.2009r. dodano wyjaśnienia do treści siwz

w dniu 15.04.2009r. dodano zmianę do treści siwz

w dniu 16.04.2009r. dodano wyjaśnienia nr 2 do treści siwz

w dniu 20.04.2009r. dodano wyjaśnienia nr 3 do treści siwz

w dniu 20.04.2009r. dodano rysunek konstrukcyjny wieńców i nadproży

OGŁOSZENIE

MIASTO LESZNO
Urząd Miasta Leszna
64-100 Leszno, ul. Karasia 15
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę budynku Gimnazjum Nr 9 oraz zagospodarowanie terenu – II etap inwestycji pt:
Budowa budynku Gimnazjum wraz z halą sportowo-widowiskową
przy ul. Szczepanowskiego w Lesznie.


CPV 45.00.00.00-7 CPV 45.20.00.00-9 CPV 45.11.00.00-1 CPV 45.33.00.00-9 CPV 45.31.00.00-3
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
1) budowę dwukondygnacyjnego budynku z dachem płaskim dwuspadowym o powierzchni użytkowej 2 297,79 m2 wyposażonego w: a) instalacje sanitarne; b) instalacje elektryczne, teletechniczne, komputerowe i RTV; c) instalacje sygnalizacji pożaru; d) instalacje telewizji przemysłowej (monitoring wizji); e) instalacje sygnalizacji włamania; 2) wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum; 3) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego; 4) wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej; 5) wykonanie utwardzenia nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingu oraz zagospodarowanie terenu inwestycji; 6) wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki parterowego budynku szkolnego zlokalizowanego przed budynkiem Gimnazjum od strony ul. Szczepanowskiego opisanego w załączniku nr 2 do przedmiarów robót;
7) Rozbiórka budynku wymienionego w pkt. 6 przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych i technicznych w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest; 8) montaż urządzeń telewizji przemysłowej w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku hali sportowo-widowiskowej; 9) montaż urządzeń sygnalizacji włamania w pomieszczeniach budynku hali sportowo-widowiskowej; 10) montaż urządzeń sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach budynku hali sportowo-widowiskowej; 11) wyposażenie pomieszczeń budynku hali sportowo-widowiskowej w meble i urządzenia do sprzątania;.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: projekt budowlany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 sierpnia 2010 r..
7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy).
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy).
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie budynku oświatowego lub administracyjnego wyposażonego w instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, o wartości sprzedaży brutto minimum 3.000.000 zł. słownie: trzy miliony złotych.
Wymogiem jest aby wykazane zamówienie było poparte dokumentem o należytym jego wykonaniu np. referencjami,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj.:
- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- kierowników robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w zakresie:
instalacji i sieci sanitarnych, instalacji i sieci elektrycznych oraz dróg.
Wszystkie osoby przewidziane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych musza być członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy):
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000 zł. słownie: dwa miliony złotych,
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 2.000.000 zł. słownie: dwa miliony złotych;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy):
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
7) wniosą wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
14) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagany dokument dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
15) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2a.
16) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunku określonego w rozdz. 8 ust. 1 pkt 2b;
17) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 2000000,00 zł słownie: dwa miliony złotych (warunek określony w rozdz. 8 ust. 1 pkt 3), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
18) aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 2000000 zł. słownie: dwa miliony złotych;
19) kosztorys ofertowy;
20) zbiorcze zestawienie kosztów elementów robót;
21) potwierdzenie wniesienia wadium.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 34 do 23 kwietnia 2009 r., do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Karasia 15 pok., 23 kwietnia 2009 r. o godz. 10:15.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Rafał Bukowski tel. 065 529 81 28,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, Marcin Olejniczak tel. 065 529 81 34 w godz. 8 – 15.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Opublikowany dnia: 2009-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-23
Ilość zmian wpisu: 6 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.