Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXXIV/412/2005 w sprawie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyr????nie?? sportowych Miasta Leszna

Uchwa??a nr XXXIV/412/2005 w sprawie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyr????nie?? sportowych Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 2005/34/412
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXXIV/412/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 w sprawie Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta
 Leszna.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.) ,  art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym

( Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 ) - Rada Miasta Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się Nagrodę Sportową Miasta Leszna oraz wyróżnienia sportowe 

    Miasta Leszna.

2. Nagrodę Sportową Miasta Leszna oraz wyróżnienia sportowe Miasta Leszna

    przyznaje się zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we

    współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom

    zasłużonym w osiąganiu tych wyników.

§ 2

1.         Wysokość Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia sportowego Miasta Leszna nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

 

2.         Środki finansowe na Nagrodę Sportową Miasta Leszna i wyróżnienia sportowe Miasta Leszna uwzględnia się corocznie w budżecie miasta Leszna.

§ 3

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna

i wyróżnień sportowych Miasta Leszna określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

   Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXXIV/412/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta Leszna.


Obowiązek podjęcia niniejszej uchwały wynika z art.28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 81 poz. 889 ze zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298).

Projekt uchwały zawiera tryb i zasady ustanowienia i przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnienia sportowego Miasta Leszna zawodnikom stowarzyszeń kultury fizycznej działających w Lesznie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ustala także możliwość przyznania nagrody i wyróżnienia trenerom i działaczom sportowym zasłużonym w  osiąganiu tych wyników. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody i  wyróżnienia określa „Regulamin przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna i  wyróżnień sportowych Miasta Leszna” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 


Opracował

Wydział Kultury
i Kultury Fizycznej

 

 

 

 

 

 Załącznik do uchwały

                                                                                                              nr XXXIV/412/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 grudnia 2005r.

 

REGULAMIN

przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna i wyróżnień sportowych Miasta Leszna.

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania Nagrody Sportowej Miasta Leszna, zwanej dalej nagrodą sportową i wyróżnień sportowych Miasta Leszna zwanych dalej wyróżnieniami sportowymi.

§ 2

1.         Nagrodę  Sportową i wyróżnienie sportowe może otrzymać zawodnik za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który :

1)        uprawia dyscypliny sportu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych (Dz. U. Nr 8, poz. 67 z 2001 r. ze zm.),

2)        jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Leszno,

3)        godnie reprezentuje Leszno,

4)        spełnił jedno z niżej wymienionych kryteriów:

a)         był reprezentantem Polski na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata seniorów,

b)         zajął miejsce 1- 6 w mistrzostwach świata juniorów,

c)         zajął miejsce 1- 6 w mistrzostwach Europy seniorów i juniorów,

d)         zajął miejsce 1- 3 w mistrzostwach Polski seniorów,

e)         zajął miejsce 1- 3 w mistrzostwach Polski juniorów,

f)           zajął miejsce 1- 3 w Pucharze Świata,

g)         ustanowił rekord świata lub Europy,

h)         jest medalistą igrzysk paraolimpijskich,

i)           jest medalistą igrzysk olimpijskich głuchych,

j)            jest medalistą akademickich mistrzostw świata,

k)         jest medalistą uniwersjady.

§ 3

Nagrody Sportowe mogą być również przyznawane:

1)        trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych

        we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez zawodników,

       o których mowa w § 2 lub za inne szczególne zasługi na rzecz rozwoju

       leszczyńskiego  sportu,

2)        działaczom sportowym, za wieloletnie działanie społeczne na rzecz

       rozwoju leszczyńskiego  sportu lub na rzecz klubu sportowego, o którym mowa

       w § 2 pkt 2.

 

  

§ 4

W jednym roku zawodnik, trener lub działacz może otrzymać tylko jedną nagrodę  sportową.

                                                           § 5

Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane wyróżnienia sportowe, w formie:

1)        pochwały,

2)        dyplomu uznania,

3)        rzeczowej.

§ 6

1.         Nagrodę lub wyróżnienie sportowe przyznaje Prezydent Miasta Leszna na wniosek :

a/ Rady Sportu Leszna,

b/ stowarzyszenia kultury fizycznej,

c/ Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Leszna.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.