Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXXVIII/474/2006 w sprawie ustalenia granic i numer??w okr?g??w wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w ka??dym okr?gu do Rady Miejskiej Leszna

UCHWA?A Nr XXXVIII/474/2006 w sprawie ustalenia granic i numer??w okr?g??w wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w ka??dym okr?gu do Rady Miejskiej Leszna

Numer uchwa??y: 2006/38/474
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

UCHWAŁA nr  XXXVIII/474/2006

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna.

 

                        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 51/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 68 z dnia 10 maja 2006 roku), Rada Miejska Leszna uchwala co następuję:

 

§ 1

 

Dokonuje się podziału miasta na 4 okręgi wyborcze oraz określa się ich granice i numery zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Ustala się liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej Leszna w następującej ilości:

Okręg wyborczy nr 1 – 6 radnych

Okręg wyborczy nr 2 – 5 radnych

Okręg wyborczy nr 3 – 6 radnych

Okręg wyborczy nr 4 – 6 radnych

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                              Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr ......../2006 z dnia ........................

w sprawie w sprawie: ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna.

 

 

            Zgodnie z artykułem 92 ustęp 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (teks jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 159, poz. 1547 ze zmianami), przedstawiam zmianę granic okręgów wyborczych w Lesznie ze względu na zmianę liczby mieszkańców w okręgach wyborczych mającą wpływ na liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach.

            Zarządzeniem nr 51/06 z dnia 19.04.2006r. Wojewoda Wielkopolski ustalił liczbę 23 radnych w wyborach do Rady Miejskiej Leszna.

 

Dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

Podział na okręgi ustala na wniosek prezydenta miasta rada według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczanej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę wybieranych radnych. W przypadku Leszna wynosi ona  2.756 (63.396 : 23).

 

Miasto Leszno podzielono na 4 okręgi. Dzieląc liczbę mieszkańców
w poszczególnych okręgach przez normę przedstawicielstwa otrzymuje się liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

 

Okręg wyborczy nr 1            17.387 : 2.756 = 6,31

Okręg wyborczy nr 2            14.354 : 2.756 = 5,21

Okręg wyborczy nr 3            15.670 : 2.756 = 5,69

Okręg wyborczy nr 4            15.985 : 2.756 = 5,80

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy ułamki liczb mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od ½ zaokrągla się w górę do liczby całkowitej.

 

W związku z powyższym proponuję ustalenie następującej liczby mandatów:

 

Okręg wyborczy nr 1 – 6 radnych

Okręg wyborczy nr 2 – 5 radnych

Okręg wyborczy nr 3 – 6 radnych

Okręg wyborczy nr 4 – 6 radnych

 

 

 

 

Opracował:                                                                              

Urzędnik Wyborczy                                                       

Miasta Leszna

Antoni MAZANKIEWICZ

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Antoni Mazankiewicz
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.