Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLI/499/2006 w sprawie przyj?cia ??Studium transportowego dla miasta Leszna?

Uchwa??a Nr XLI/499/2006 w sprawie przyj?cia ??Studium transportowego dla miasta Leszna?

Numer uchwa??y: 2006/41/499
Numer sesji: 41
Rok: 2006

 

 

Uchwała Nr XLI/499/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia „Studium transportowego dla miasta Leszna”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

 

jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 ze zmianami) w  związku z art. 20 pkt 143 ustawy o

 

drogach publicznych z 21 marca 1985 ( tekst jednolity, Dz. U. Nr 204 z 2004 roku, poz. 2086 ze

 

zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia przyjąć „Studium transportowe dla miasta Leszna” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

Uchwała Nr XLI/499/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 roku w  sprawie: przyjęcia „Studium transportowego dla miasta Leszna” .

 

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Studium transportowego dla miasta Leszna”

            Celem opracowywanego przez Instytut Rozwoju Miast “Studium komunikacyjnego miasta Leszna" jest weryfikacja programu rozwoju i modernizacji komunikacji w Lesznie.

            Zakres pracy, dostosowany przede wszystkim do potrzeb planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb rezerw terenu pod rozbudowę systemu komunikacyjnego, ujmuje szereg problemów transportowych miasta szerzej. Są to w szczególności poszerzone prace badawcze stanu istniejącego – analizy ruchu zewnętrznego i potoków natężeń ruchu na sieci miejskiej.

            Przeprowadzenie tych analiz było niezbędne dla diagnozy ruchu w stanie istniejącym i umożliwienia postawienia wiarygodnych prognoz, w tym opracowania modeli symulacyjnych ruchu dla stanu istniejącego i na okres prognozowany - przydatnych dla celów modernizacji i rozbudowy sieci oraz weryfikacji układu komunikacyjnego zapisanego w aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

            Konieczność weryfikacji zapisów w dokumentach planistycznych odnośnie transportu jest wynikiem obecnego rozwoju urbanistycznego miasta, w tym rozbudowy mieszkalnictwa oraz inwestowania komercyjnego, i związaną z tym potrzebą utrzymywania rezerw pod rozwój komunikacji.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.