Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XL/486/2006 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa wieczystego u??ytkowania w prawo w??asno??ci

Uchwa??a Nr XL/486/2006 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa wieczystego u??ytkowania w prawo w??asno??ci

Numer uchwa??y: 2006/40/486
Numer sesji: 40
Rok: 2006

 

 

UCHWAŁA NR XL/486/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 października 2006 roku

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia   
   prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz.U. Nr 175, poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych przy n/w ulicach:

Olszewskiego                dz. nr 20/3                        ark.m. 3          o pow. 347 m2       KW nr 16273

Francuskiej                    dz. nr 50/4                         ark.m. 31       o pow. 512m2        KW nr 27051

Chocimskiej                   dz. nr 237/59                    ark.m. 107     o pow. 438m2        KW nr 38717

Przybyszewskiego      dz. nr 65/40                      ark.m. 41        o pow. 294m2        KW nr 25054

Grunwaldzkiej                dz. nr 19/14                     ark.m. 44        o pow. 388m2        KW nr 12520

Modrzewiowej                dz. nr 117/2 i 119/19      ark.m. 137     o pow. 258m2        KW nr 47032

Rocha Kowalskiego     dz. nr 493/16                   ark.m. 107     o pow. 699m2         KW nr 23086

Na Skarpie                       dz. nr 58/41, 58/42,

                                            dz. nr 58/84, 58/85         ark.m. 41       o pow. 494m2        KW nr 33565

 

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XL/486/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 05 października 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

 

                        Z wnioskiem o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają, co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.

Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.

W chwili obecnej zauważa się wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych z możliwością uzyskania 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.

Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

 

Opracował:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.