Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIX/480/2006 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2006

Uchwa??a Nr XXXIX/480/2006 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2006

Numer uchwa??y: 2006/39/480
Numer sesji: 39
Rok: 2006

 

 

Uchwała Nr XXXIX/480/2006

Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2006.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

1. Dokonuje  się zwiększenia  budżetu miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę 1.454.523,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę 6.754.523,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 713.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

3.      Dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego o kwotę 5.300.000,- zł. Źródłem zwiększonego deficytu jest kredyt komercyjny inwestycyjny w wysokości 3.900.000,- zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.400.000,- zł.

 

4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Dotacje na zadania powierzone powiatowi na rok 2006”, które polegają na włączeniu środków w wysokości 33.429 zł pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację programu „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej Galeria-Leszno 2006”

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 5 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

5.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok” w następujących pozycjach po stronie wydatków:

-       w § 4110 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§         zwiększenie środków o kwotę 12.000,- zł

-       w § 4120 w poz. „koszty związane z realizacją „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

§         zwiększenie środków o kwotę 1.000,- zł

-       w § 4170 w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”

§         zmniejszenie środków o kwotę 13.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 6 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

6.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7 „Wydatki majątkowe”, w następujący sposób:

-       w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz „inwestycje wieloletnie” zwiększenie środków o kwotę 6.128.534,- zł,

-       w poz. 2 „Zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie środków o kwotę 55.000,- zł,

-       w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie środków o kwotę 69.750,- zł,

-       w poz. 5 „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się poz. „dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie na wyposażenie w wysokości 23.600 zł”

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

7.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2006 rok”, w następujący sposób:

-       w poz. I.1 „Trasa W-Z”

§         zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.600.000,- zł,

§         zwiększenie środków z pożyczek i kredytów o kwotę 3.900.000,- zł,

§         zwiększenie  środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę 500.000,- zł,

§         zmniejszenie  środków własnych miasta w roku 2007 o kwotę 6.000.000,- zł.

-       w poz. II.1 „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”

§         zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 828.534,- zł,

§         zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 828.534,- zł w kolumnie „nakłady poniesione”.

-       w poz. IX.2 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia”

§         zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 200.000,- zł,

§         zmniejszenie środków z V emisji obligacji komunalnych o kwotę 500.000,- zł,

§         zwiększenie środków własnych miasta w latach następnych o kwotę 1.000.000,- zł.

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

 

8.      Dokonuje się zmian w załączniku nr 7/3 „Zakupy inwestycyjne w 2006 roku”  w następujący sposób:

-       dział 852 rozdz. 85219 dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększenie środków o kwotę 55.000,- zł w poz. „zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 7/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

9.      Dokonuje się zmian w Załączniku nr 7/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2006 roku”  

-       w poz. II „Dotacje na zakupy inwestycyjne”, w dz. 600 rozdz. 60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, polegające na zwiększeniu: 

§         w  poz.  ”zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”  o  kwotę  69.750,- zł,

Nowe brzmienie Załącznika nr 7/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

10. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych nr 2006 rok” poprzez zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92110 „Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie” o kwotę 9.829,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

11. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku” oraz:

a)     w Załączniku nr 9/1 „Miejski Zakład Komunikacji” poprzez:

-          zwiększenie poz. „Przychody” oraz „dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 69.750,- zł

-          zwiększenie poz. „Rozchody”, „wydatki inwestycyjne” oraz „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 69.750,- zł,

b)     w Załączniku nr 9/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:

-          zwiększenie poz. „Przychody” oraz „przychody własne” o kwotę 378.700,- zł

-          zwiększenie poz. „Rozchody” o kwotę 378.700,- zł, „wydatki bieżące” o kwotę 370.700,- zł, „wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 61.120,- zł, „wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 46.700,- zł, „dodatkowe wynagrodzenia roczne” o kwotę 4.000,- zł, „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 9.120,- zł, „składki na Fundusz Pracy” o kwotę 1.300,- zł, „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 309.580,- zł oraz „wydatki inwestycyjne” oraz „wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych” o kwotę 8.000 zł.

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 9 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

12. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku” poprzez zmianę paragrafu w pkt IV poz. 2b.

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 11 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

13. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku” poprzez:

-       zwiększenie o kwotę 20.000,- zł w poz. „wydatki bieżące”, „utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego” oraz „§ 4270 – Zakup usług remontowych”,

-       zmniejszenie o kwotę 20.000,- zł w poz. „wydatki inwestycyjne”, „zakup sprzętu reprodukcyjnego oraz „§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych”.

Nowe brzmienie Załącznika nr 13 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

14. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów
w 2006 roku” w następujący sposób:

-       w poz. PRZYCHODY BUDŻETU – zwiększenie o kwotę 3.900.000,- zł

§         przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – V emisja obligacji komunalnych na zadania:

* Trasa W-Z” – zwiększenie o kwotę 500.000,- zł,

* uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego –  

  zmniejszenie o kwotę 500.000,- zł,

§         wprowadza się pozycję „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kredyt komercyjny inwestycyjny na Trasę W-Z” zwiększenie o kwotę 3.900.000,- zł,

-       w poz. ROZCHODY BUDŻETU – zmniejszenie o kwotę 1.400.000,- zł

§         w poz. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz „spłata kredytów otrzymanych na zadania: PKO BP S.A. – wynagrodzenie w oświacie zmniejszenie” o kwotę 1.400.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika nr 14 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

15. Dokonuje się zmian w § 9 uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku polegającym na wprowadzeniu upoważnienia dla dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania zmian pomiędzy paragrafami w planie rozchodów. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 190.210.286,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody miasta w wysokości 120.005.142,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości 70.196.144,- zł”

 

2.      § 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 37.429,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały”,”

 

3.      § 1 ust. 2 pkt 6 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 9.858.400,- zł”,

 

4.      § 1 ust. 2 pkt 7 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.371.760,- zł”

 

5.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 208.661.286,- zł jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki miasta w wysokości 122.777.147,- zł,

2)     wydatki powiatu w wysokości 85.884.139,- zł”

           

6.      § 2 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 164.284.741,- zł, w tym:

a) kwotę 83.744.927,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,

b) kwotę 16.095.718,- zł z przeznaczeniem na dotacje (…)

2) wydatki majątkowe w kwocie 44.376.545,- zł, jak w Załączniku Nr 7”

 

 

7.      § 2 ust 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.484.439,- zł, jak w załączniku Nr 8, w tym:

      a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  w kwocie 2.798.919,- zł(…),

3) dotacje celowe w kwocie 2.565.557,- zł, w tym: (…)

a)    dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.731.510,- zł (…)”

 

 

8.      § 3 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

 

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 18.460.000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych, kredytu komercyjnego i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta Leszna, w tym wynikające
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

 

 

9.      § 4 Uchwały nr XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

 

„1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 8.400.000,0 zł, w tym:

1)     spłata kredytów w kwocie 600.000,- zł, (…)

 

2.      Przychody budżetu ustala się w kwocie 26.860.000,- zł, w tym: (…)

2)      z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.760.000,- zł”

3)      z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w kwocie 3.900.000,- zł (…)”

 

 

 

 

10. § 9 Uchwały XXXIV/404/2005 z dnia 29.12.2005 roku przyjmuje brzmienie:

 

„1.Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

a)     zaciągania kredytu krótkoterminowego łącznie do wysokości 3.000.000,- zł
na pokrycie niedoboru budżetowego w ciągu roku budżetowego,

b)     zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań z tego tytułu,

c)      dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,

d)     lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1.      Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie finansowym po stronie rozchodów zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych”.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała XXXVII/446/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/463/2006 Rady Miejskiej Leszna z 29 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych. 

 

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     Przewodniczący

 Rady Miejskiej Leszna

 Wojciech RAJEWSKI

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Nr XXXIX/480/2006 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna

na rok 2006.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      dokonaniu korekty błędów klasyfikacyjnych oraz pisarskich i rachunkowych
w Uchwale Nr XXXVIII/457/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2006, zgodnie z Uchwałą
Nr 16/657/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia
26 lipca 2006 roku. Wprowadzono prawidłowe zapisy w Załączniku Nr 7/1 dotyczące kwot w podsumowaniu zadań. Wprowadzono także zmianę zapisów
w Załączniku Nr 11 dotyczących klasyfikacji budżetowej. Prawidłowe brzmienie Załącznika Nr 11 i Załącznika Nr 7/1 (po zmianach dokonanych również niniejszą uchwałą) dołączono do uchwały.

2.      zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę 5.300.000,- zł na skutek zwiększenia wydatków na inwestycję pn.”Trasa W-Z” . Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu będą  wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.400.000,- zł oraz kredyt komercyjny inwestycyjny w kwocie 3.900.000,- zł.

3.      dochody - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.148.284,- zł z następujących tytułów:

a)     o kwotę 195.000 zł w planie Urzędu Miasta z tytułu planowanych wpływów
z Jednostki Realizującej Projekt w Miejskim Zakładzie Oczyszczania
Sp.z o.o. za poniesione przez Urząd Miasta wydatki związane z czynszem i drobnymi naprawami i remontami siedziby Jednostki Realizującej Projekt (kwota na 2006 rok – 105.000,- zł), a także z tytułu wpływów za media (telefon, woda, ogrzewanie itp) od dzierżawców pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta (kawiarnia w ratuszu, bar „Alicja”
i inne) – kwota 90.000,- zł.

b)     o kwotę 828.534,- zł pochodzących  z niewydatkowanych do dnia 30.06.2005 r. środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2005 r. na modernizację dróg i ulic gminnych. Środki przeznaczone są po stronie wydatków
na modernizację ulicy Jeziorkowskiej oraz nadzory,

c)      o kwotę 124.750,- zł z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup dwóch samochodów – dla Miejskiego Zakładu Komunikacji (kwota 69.750,- zł) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (kwota 55.000,- zł).

 

4.      dochody  - zadania powiatu – zwiększenie o  kwotę 306.239 zł  z następujących tytułów:

a)     o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul.Okrężnej.

b)     o kwotę 37.000 zł z tytułu dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego
na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-445/06 z dnia 7.07.2006r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

c)      o kwotę 135.810,- zł z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Profesjonalny Pracownik Samorządowy Bliżej Osób Niepełnosprawnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Miejski Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

d)     o kwotę 33.429,- zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na realizację programu wykonywanego przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych.

 

5.      wydatki  - zadania miasta – zwiększenie o kwotę 461.284,- zł oraz zmiany
na kwotę 13.000,- zł

a)     zmniejszenie wydatków o kwotę 700.000,- zł przeznaczonych w budżecie początkowym na inwestycję „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia” w związku z przewidywaniem, że do końca roku 2006 prawdopodobnie nie uprawomocni się Uchwała Rady Miejskiej w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla ww. terenu. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wchodzi w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku. Stąd w 2006 roku nie będą zaangażowane środki na tym zadaniu -  środki te przeznacza się na inwestycję pn.”Trasa W-Z”

b)     zwiększenie wydatków o kwotę 1.161.284,- zł, z tego:

- o kwotę 69.750,- zł z przeznaczeniem na dotację na zakupy inwestycyjne
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

- o kwotę 828.534,- zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania modernizacja ul.Jeziorkowskiej oraz koszty nadzorów technicznych. Z zapisanych w planie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2006 środków
w wysokości 3.093.211,- zł Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji wykorzystał kwotę 2.264.677,21 zł do dnia 30.06.2006r. Pozostała kwota włączana obecnie
do budżetu przeznaczona jest na zabezpieczenie finansowe zawartych umów
i wydatkowana będzie na cel zapisany w uchwale o wydatkach niewygasających.

- o kwotę 195.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitu w planie wydatków bieżących ponoszonych przez Urząd Miasta, które nie stanowią kosztów funkcjonowania Urzędu. Dotyczy to wydatków, które są fakturowane na inne jednostki, ale wpływ środków za faktury następuje na konto dochodów.  Do roku 2005 wydatki dotyczące innych jednostek były refundowane przez nie
i wpływały na „wznowienie wydatków”. Interpretacja przepisów w tym zakresie dokonana przez Regionalną Izbę Obrachunkową stanowi, że należy zwiększać dochody na podstawie wystawionych faktur. Stąd konieczność zwiększenia limitów wydatków w Urzędzie Miasta.

- o kwotę 55.000,- zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który będzie  użytkowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy

c)      zmiany po stronie wydatków na kwotę 13.000,- zł w planie Biura ds.Uzależnień mające charakter porządkujący plan.

 

6.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 6.306.239 zł na następujące tytuły:

a)     o kwotę 6.000.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa estakady południowej wiaduktu drogowego w Lesznie położonego w ciągu drogi krajowej nr 12” w ramach  modernizacji „Trasy W-Z”. Warunkiem otrzymania dotacji w 2006 roku w pełnej wysokości (tj.9.000.000,- zł), jak wynika z Kontraktu Wojewódzkiego, a także z procedur obowiązujących Wojewodę Wielkopolskiego, jest wydatkowanie własnych środków miasta w 2006 roku również w pełnej wysokości (tj. 11.300.000,- zł). W budżecie miasta na rok 2006 zapisano tylko 5.300.000,- zł. Na 6.000.000,- zł Rada Miejska podjęła uchwałę o zobowiązaniach na rok 2007. Obecnie Prezydent Miasta przedkłada Radzie projekt zmian dotyczący zwiększenia wydatków w 2006 roku na Trasę W-Z i rezygnację z uchwały
o zobowiązaniach na 2007 rok.   Środki w wysokości 6.000.000,- zł Prezydent proponuje pozyskać z następujących źródeł:

- 700.000,- zł rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie
w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul.Okrężna...”

- 1.400.000,- zł – rezygnacja z wcześniejszej spłaty kredytu

- 3.900.000,- zł – zaciągnięcie kredytu komercyjnego

W konsekwencji należy również unieważnić Uchwałę Nr XXXVII/446/2006 z dnia 27.04.2006r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/463/2006 z dnia 29.06.2006r. o zaciągnięciu zobowiązań w kwocie 6.000.000,- zł.
To postanowienie zawarte jest w § 3 obecnej uchwały.

b)     o kwotę 37.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lesznie,

c)      o kwotę 135.810,- zł na realizację projektu unijnego, który dotyczy szkolenia pracowników. Projekt wykonuje MOZiRON,

d)     o kwotę 33.429,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, z czego kwota 9.829,- zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, a 23.600,- zł na dotację na zakupy inwestycyjne – doposażenie Biura w sprzęt wystawienniczy, fotograficzny  i informatyczny.

7.      Załącznik nr 5 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2006”

W załączniku tym wprowadza się dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 33.429,- zł.

 

8.      Załącznik nr    6 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).  Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają charakter porządkujący budżet.

 

9.      Załącznik nr    7 „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały).

 

 

 

10. Załącznik nr    7/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 8 uchwały), a także zgodnie z pkt 5 lit.a) i b) oraz pkt 6  lit.a) uzasadnienia.

Ponadto zostały poprawione błędy rachunkowe wskazane w rozstrzygnięciu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

 

11. Załącznik nr 7/3 – „Zakupy inwestycyjne w roku 2006”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.c) (włączenie środków z PFRON)
i  pkt 5 lit.b) uzasadnienia (środki na zakupy inwestycyjne dla MOPR).

 

12. Załącznik nr 7/4 – „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2006”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.c) (włączenie środków z PFRON)
i 5 lit.b) uzasadnienia (dotyczy dotacji dla MZK).

 

13. Załącznik nr 8 – „Dotacje podmiotowe w roku 2006”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 11 uchwały).  Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 9.829,- zł  z przeznaczeniem na wydatki bieżące – środki pochodzą z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

14. Załącznik nr 9 – „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku”
oraz Załącznik Nr 9/1 „Miejski Zakład Komunikacji” i Załącznika Nr 9/3 „Miejski Zakład Zieleni”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 12 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.c) i 5 lit.b) uzasadnienia .

Miejski Zakład Komunikacji otrzymuje dotację na zakupy inwestycyjne – samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dofinansowywany w 50 % z PFRON.

Miejski Zakład Zieleni podpisał dodatkowe zlecenia ze spółdzielniami mieszkaniowymi na utrzymanie terenów zielonych, stąd zwiększenie planowanych wpływów. Jednocześnie zwiększa się wydatki o pozyskaną kwotę, w tym zwiększa się wydatki na zakupy materiałów i usług oraz na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, a także na zakupy inwestycyjne.

 

15. Załącznik nr 11 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku”

W załączniku dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków inwestycyjnych zgodnie ze wskazaniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu.

 

16. Załącznik nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2006 roku”

Dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,- zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Potrzeba przeniesienia wynika z wyższych niż planowano kosztów remontu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

 

17. Załącznik nr 14 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2006 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 13). Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 3.900.000,- zł
z tytułu zaciągnięcia kredytu komercyjnego na inwestycję „Trasa W-Z” oraz zmian pomiędzy zadaniami finansowanymi z planowanej emisji obligacji komunlanych. Rochody zmniejsza się o kwotę 1.400.000,- zł przeznaczoną na spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na wynagrodzenia w oświacie. W związku
z koniecznością sfinansowania w całości zadania „Trasa W-Z” w 2006 roku nastąpiła konieczność rezygnacji z wcześniej planowanej spłaty kredytu,
gdyż w konsekwencji miasto musi zaciągnąć dodatkowy kredyt w wysokości 3.900.000,- zł.

 

18. Wprowadza się w postanowieniach uchwały nowe upoważnienie Rady Miejskiej dla dyrektorów zakładów budżetowych (Miejskiego Zakładu Zieleni, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) do dokonywania zmian po stronie rozchodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany nie mogą spowodować zmiany wysokości wpłat do budżetu (w roku 2006 nie występują) oraz zmiany wysokości dotacji. Upoważnienie ograniczono do sfery wydatków rzeczowych (poza wydatkami na wynagrodzenia oraz wydatkami majątkowymi). Wprowadzenie dodatkowego upoważnienia związane jest z nowymi uregulowaniami w ustawie o finansach publicznych.

 

19.Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2006” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 226/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 200 zł w celu uporządkowania planu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z zakresu świadczeń rodzinnych,

b)     Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2006” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 223/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w dz. 754 rozdz. 75411 polegających na:

-       zwiększeniu dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-430/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na wypłatę odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy,

-       zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków
o charakterze porządkującym budżet w wysokości 22.000 zł w celu wyodrębnienia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla funkcjonariusza, który z dniem 30.06.2006 roku odchodzi na zaopatrzenie emerytalne,

c)      Załącznika nr 15 „Zadania powierzone gminie na rok 2006” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 272/2006 z dnia 31 lipca 2006 roku polegających na włączeniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych usytuowanych na terenie miasta Leszna.

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.