Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXVII/447/2006 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2006

Uchwa??a Nr XXXVII/447/2006 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2006

Numer uchwa??y: 2006/37/447
Numer sesji: 37
Rok: 2006

 

 

Uchwała Nr XXXVII/447/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
 dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006 § 1 pkt 1 przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się na rok 2006 stawki dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych
w następującej wysokości:

(...)

3.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

-         utrzymanie obiektów sportowych – 3,18 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe

-         utrzymanie budynku „czarnego” – 2,44 zł na 1 m2 powierzchni”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2006 roku.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

         Wojciech Rajewski


 

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XXXVII/447/2006

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/400/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
 dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2006 roku – zmiana dotyczy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Lesznie.

W swoim planie finansowym na rok 2006 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie przewidział dodatkowych kosztów za zamówioną moc elektryczną z pierwszego
i drugiego przyłącza dla zasilania oświetlenia oraz kosztów zużycia energii elektrycznej dla oddanej do użytku inwestycji „Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka”. Szacowane koszty wynoszą około 100.000,- zł. O powyższą kwotę zwiększa się wielkość dotacji przedmiotowej dla MOSiR.

Wobec powyższego ulega zmianie stawka jednostkowa stanowiąca podstawę wyliczenia wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Lesznie.

Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.

 

Stawka jednostkowa utrzymania obiektów sportowych wynosi:

 –przed zmianami     2,65 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty
   sportowe

 –po zmianach 3,18 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty
   sportowe

 

Kwota dotacji ogółem wynosi:

            - przed zmianami                 515.000,-  

            - po zmianach                       615.000,-  

            - zwiększenie                        100.000,-  

 

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2006-04-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.