Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXXIV/407/2005 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr XXXIV/407/2005 zmieniaj?ca uchwa??? Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 2005/34/407
Numer sesji: 34
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXXIV/407/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z  1993 r. nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W § 1 Uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych wprowadza się następujące zmiany:

 

W załączniku nr 1 –     wzór:    DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości,

 

litera E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU otrzymuje brzmienie:

 

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

Kwota podatku

 

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych)

53.

 

.............................

 

Pkt 2 pouczenia otrzymuje brzmienie:

 

Zgodnie z art. 3a ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla  zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

 

 

 

W załączniku nr 2 – wzór:        DR – 1 Deklaracja na podatek rolny,

 

litera E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU otrzymuje brzmienie:

 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

 

 

Kwota podatku

 (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

 

     

 

litera F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU otrzymuje brzmienie:

 

F. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARWSYWA ROLNEGO – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU1

 

Powierzchnia w ha

 Kwota podatku (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

 

Pkt 2 pouczenia otrzymuje brzmienie:

 

Zgodnie z art. 3a ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla  zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

W załączniku nr 3 – wzór:        DL – 1 Deklaracja  na  podatek  leśny

 

litera D. pkt 4 DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA otrzymuje brzmienie:

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1  Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

 

 

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

Stawka podatku

w zł, gr

 

Podatek w zł, gr

1

2

3

4 (2 x 3)

1. Lasy ochronne

 

 

 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

    przyrody i parków narodowych

 

 

 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

    w wierszu 1 i 2)

 

 

 

4. Razem (wiersz 1 do 3)

      należy zaokrąglić do pełnych złotych

 

 

 

 

 

Pkt 2 pouczenie otrzymuje brzmienie:

 

Zgodnie z art. 3a ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla  zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący      

                                                                                           Rady Miejskiej Leszna                                    

                                                                                             

           

 Wojciech Rajewski    


 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXXIV/407/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

zmieniającej uchwałę Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

 

 

Zmiany w niniejszej uchwale mają na celu dostosowanie aktualnych wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny do obowiązujących przepisów prawa.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku, zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.,  Nr 8, poz. 60 ze zmianami) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych (aktualnie: do pełnych dziesiątek groszy). Wymaga to modyfikacji wskazanych w uchwale.

 

Równocześnie zmienia się zapis pouczenia dotyczący podstawy prawnej w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Obowiązujący aktualnie zapis brzmi:

Zgodnie z art. 3a ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity  z 2002 r.  Dz. U. Nr 110 poz. 968, ze zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Zmiana zapisu:

Zgodnie z art. 3a ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego dla  zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

 

 

Opracował:

Wydział Finansów

Referat Dochodów

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.