Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC DZIA?KOWEJ, J?CZMIENNEJ I SIEWNEJ W LESZNIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOW? SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W REJONIE ULIC DZIA?KOWEJ, J?CZMIENNEJ I SIEWNEJ W LESZNIE

Data publikacji: 12.03.2009
Termin sk??adania ofert: 08.04.2009

Uwaga:

w dniu 24.03.2009r. dodano odpowiedzi na zapytania.

w dniu 25.03.2009r. dodano odpowiedzi na zapytania nr 2.

w dniu 31.03.2009r. dodano odpowiedzi na zapytania nr 3.

Modyfikacja SIWZ - 01.04.2009 zmiana załącznika nr 5 - kosztorysu ofertowego (właściwy plik: zal nr 5 kosztorys ofertowy - modyfikacja.pdf)

W wyniku modyfikacji SIWZ zmianie ulega również:

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 9 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł wyznaczono do dnia 9 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 kwietnia 2009 roku o godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Urząd Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Karasia 15 informuje, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Działkowej, Jęczmiennej i Siewnej w Lesznie” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg: CPV 45.23.24.40-8

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobierać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie przy ul. Karasia 15, pok. Nr 33 oraz na stronie internetowej www.bip.leszno.pl.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6.

Kryterium wyboru stanowić będzie w 100 % cena.

Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania placu budowy.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny tych warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy),
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy), lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy)
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy),
5. w ostatnich 5 latach zrealizowali budowę co najmniej 0,5 km sieci kanalizacyjnych ,
6. dysponują niezbędną kadrą techniczną, przy czym za minimum uznaje się 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieria sanitarna sieci wod-kan, posiadające ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7. dysponują środkami finansowymi pozwalającymi na realizację zamówienia, przy czym za min. uznaje się dysponowanie kwotą (środki własne lub zdolność kredytowa) w wysokości 50 % oferowanej kwoty za wykonanie zamówienia,
8. z chwilą złożenia oferty akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji.
9. zobowiązują się do udzielenia 4 letniej gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały.

Termin składania ofert na w/w zadanie wyznaczono do dnia 8 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Termin wpłaty wadium w wysokości 12.000,00 zł wyznaczono do dnia 8 kwietnia 2009 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 kwietnia 2009 roku o godz. 9:30 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji

Termin związania wykonawcy z ofertą wynosić będzie 30 dni.

Ogłoszenie w dniu 11 marca 2009r. zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: Ma??gorzata ?akomy
Opublikowany dnia: 2009-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.