Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzia??alno??? Prezydenta Miasta Leszna

UCHWA?A Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzia??alno??? Prezydenta Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 348
Numer sesji: 30
Rok: 2009


UCHWAŁA Nr XXX/348/2009
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.1458) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1074 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Arkadiusza Pieprzyka, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1. Skargę Arkadiusza Pieprzyka na Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 2 lutego 2009r. uznać za bezzasadną.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr OlejniczakUzasadnienie
do uchwały Nr XXX/348/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna

W dniu 6 lutego 2009r. do Urzędu Miasta wpłynęła skarga Pana Arkadiusza Pieprzyka na Prezydenta Miasta Leszna a skierowana do Wojewody Wielkopolskiego. Pan Pieprzyk żali się, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo do Prezydenta w sprawie odmowy wydania kluczy od pomieszczenia sanitarnego. Skarga ta winna być rozpatrzona przez Radę Miasta Leszna, gdyż zgodnie z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (sprawy z zakresu zadań zleconych) jest rada gminy.
Przedmiotową skargę badała Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskie na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2009r. i ustaliła co następuje.
W dniu 15 grudnia 2008r. do Prezydenta Miasta Leszna wpłynęło Pismo Pana Pieprzyka, w którym wnosił on o przekazanie kluczy od pomieszczenia sanitarnego. Pismo zostało skierowane do Wydziału Gospodarki Lokalowej, a następnie do Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.
Odpowiedzi Panu Pieprzykowi udzielił Dyrektor Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych pismem z dnia 19 grudnia 2008r. , w którym poinformował, że Zakład jest gotów udostępnić Panu Pieprzykowi korzystanie z pomieszczenia socjalnego położonego przy ul. Gronowskiej 101 pod warunkiem podpisania umowy najmu lokalu i wskazał osobę, do której należy się zgłosić celem podpisania umowy. Należy uznać, że udzielenie odpowiedzi nastąpiło w imieniu Prezydenta, gdyż Pan Jan Szafranek - Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej legitymuje się pełnomocnictwem udzielonym przez Pana Prezydenta z dnia 21 października 2001r. do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zarządzania mieniem komunalnym powierzonym MZBK w Lesznie.
Zatem skarżący otrzymał odpowiedź na pismo w sprawie odmowy wydania kluczy.
Stosownie do art. 237 § 1 organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Skarga wpłynęła 2 lutego 2009r. , tym samym jej rozpatrzenie nastąpiło w terminie.

Rada Miejska Leszna biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności ustalenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, że Panu Pieprzykowi odpowiedź na jego pismo została udzielona, postanawia uznać, że skarga jest bezzasadna.

Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KPiPP - Zenon Kurt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.