Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/347/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXX/347/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 347
Numer sesji: 30
Rok: 2009

Uchwała Nr XXX/347/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1
W załączniku do Uchwały Nr XXV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 1 tabeli:
a) kolumna 9 otrzymuje brzmienie „46”,
b) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „82,18”.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/ 347/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
W Uchwale Nr XXV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zostały wyrażone między innymi zgoda na udzielenie bonifikaty najemcy lokalu określonego w wierszu 1 tabeli.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. Niepodległości 116/7, określonego w wierszu 1, została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 74,26%. Przy obliczaniu tej bonifikaty uwzględniono okres zamieszkiwania najemcy w przedmiotowym lokalu mieszkalnym, wynoszący 22 lata.
W dniu 22.12.2008 r. najemca mieszkania przedłożył dokument stanowiący tytuł prawny do lokalu położonego przy ul. Wojska Polskiego 4/12, w którym zamieszkiwał od 23.07.1962 do 27.01.1986 r., a następnie był przedmiotem zamiany na lokal będący przedmiotem sprzedaży spełniając tym samym warunek, aby okres ten również zaliczyć do okresu zamieszkiwania uprawniającego do bonifikaty.
Wobec powyższego łączny okres zamieszkiwania najemcy uprawniający do bonifikaty wynosi 46 lat – 46%.
W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 82,18 %.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.