Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/345/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyj?cia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z dzia??alno??ci Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego za 2008 rok.

Uchwa??a Nr XXX/345/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyj?cia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z dzia??alno??ci Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego za 2008 rok.

Numer uchwa??y: 345
Numer sesji: 30
Rok: 2009


Uchwała Nr XXX/345/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
za 2008 rok.

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXX/345/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2008 rok.

Zgodnie z art. 38b ust.3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) składa radzie powiatu (radzie miasta) sprawozdanie z działalności Komisji Bezpie¬czeństwa i Porządku Publicznego za ubiegły rok. Sprawozdanie podlega ogłosze¬niu w wo¬jewódzkim dzienniku urzędowym.

Wykonując powyższy obowiązek przedkładam projekt niniejszej uchwały i wnoszę o jej przyjęcie.

Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/345/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
ZA 2008 ROK

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1582 ze zmianami), przedkładam Ra¬dzie Miasta Leszna sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Mia¬sta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2008 rok.

Rok 2008 był drugim rokiem działania kolejnej 3-letniej kadencji wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego, której współprzewodniczącymi są Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy i Starosta Powiatu Lesz¬czyńskiego Krzysztof Benedykt Piwoński. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w składzie Komisji. W związku ze zmianami w kierownictwie Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, w miejsce Tadeusza Prokopa i Andrzeja Kuciaka, członkami Komisji zostali nowo¬powołani: Komendant Miejski Policji w Lesznie mł. insp. Henryk Kasiński oraz Z-ca Komen¬danta Miejskiego Policji mł. insp. Małgorzata Kielar. Z powodu przejścia na emery¬turę Je¬rzego Szynczewskiego, na jego miejsce Starosta Leszczyński wyznaczył członkiem Komisji radną Powiatu Leszczyńskiego Jolantę Stelmaszyk. Ponadto w pracach Komisji brali udział stali członkowie: radny Miasta Leszna Zenon Kurt, radny Powiatu Leszczyń¬skiego Józef Samol, Komendant Straży Miejskiej Leszna Mirosław Frątczak i Dyrektor Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” Helena Strzałkowska.
Zgodnie z art. 38 a ust. 6 ustawy w pracach komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Lesznie Jerzy Maćkowiak.
W poszczególnych posiedzeniach w zależność od omawianej tematyki, uczestniczyły rów¬nież zaproszone osoby funkcyjne: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie bryg. Robert Baran i jego zastępca mł. bryg. Maciej Zdęga, Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Lesznie podinsp. Tadeusz Gidaszewski, specjalista Zespołu Prewencji Kryminalnej i Patologii KMP Leszno podkom. Sławomir Glapiak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie lek. med. Ryszard Siwicki, prezes Zarządu Re¬jonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lesznie Dariusz Orze¬chowski, członek Zarządu WOPR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie Grzegorz Kapitan, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Jan Król, kierownik Poradni „MONAR” Hanna Ję¬drzejewska i Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo¬wego w Lesznie Stani¬sław Wojciak.
.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w 2008 roku obradowała na trzech posiedzeniach, których głównymi tematami były następujące zagadnienia:
1. Ocena bezpieczeństwa na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2007 rok i pierwsze półrocze 2008 roku.
2. Przedstawienie informacji na temat programów zwalczania patologii wśród młodzieży.
3. Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym z elementami usprawniającymi przejazd, szczególnie w godzinach szczytu.
4. Stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia:
a) imprez masowych,
b) ruchu drogowego,
c) wypoczynku na akwenach wodnych.
5. Ocena stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic.
6. Omówienie projektów budżetów na 2009 rok Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w części dotyczącej:
- nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- nakładów na realizację zadań ujętych w „Programie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego”.

Na realizację zadań prewencyjnych ujętych w opracowanym przez Komisję „Programie zapobiegania przestępczo¬ści oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego” w 2008 roku wydatkowano łącznie kwotę 25.000 zł., z czego z budżetu Urzędu Miasta Leszna 14.250 zł., a z budżetu Starostwa Powiatowego 10.750 zł. Powyższa kwota zabezpieczała realizację przedsię¬wzięć w następujących zadaniach:
- zatrzymanie wzrostu przestępczości przeciwko mieniu,
- zapewnienie wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
- zminimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia na młode pokolenie,
- prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- prowadzenie szerokiej i intensywnej działalności profilaktycznej w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.
W ramach ww. zadań zakupiono: sprzęt (notebook, ekran projekcyjny, drukarka) do prezentacji mul¬timedialnych programów prewencyjnych przedstawianych na spotkaniach (m.in. w szko¬łach, przedszkolach, bursach, świetlicach terapeutycznych, zakładach pracy, z zarządcami budynków), materiały i gadżety informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży (ulotki, plany lekcji, długopisy, breloki, od¬blaski, kubki), oznaczenia informacyjne na folii samo¬przylepnej, kamizelki ostrzegawcze oraz nagrody w konkursach na temat bez¬pieczeństwa.

Leszno, dnia 27 stycznia 2009 r. Prezydent
Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jaros??aw Wawrzyniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.