Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie

Uchwa??a Nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie

Numer uchwa??y: 343
Numer sesji: 30
Rok: 2009


Uchwała Nr XXX/343/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości
w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wskazuje się na utworzenie na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie wspierał tworzenie i rozwój lokalnych przedsiębiorstw.
2. Miasto Leszno przygotuje wniosek w celu pozyskania środków na realizację tego przedsięwzięcia z funduszy strukturalnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna
Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXX/343/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości
w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

Istotne jest utworzenie w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, który ma za zadanie stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą lub już ją prowadzących. Inkubatory to pomieszczenia pod wynajem dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przez okres pobytu w inkubatorze korzystać będą z preferencyjnych cen wynajmu, pomocy i usług obniżających koszty prowadzenia firmy oraz pomocy szkoleniowej i doradczej oferowanej przez wykwalifikowaną kadrę.
W celu I Strategii Rozwoju Leszna - Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w programie I.3. Innowacyjna lokalna gospodarka, wpisano zadanie pt. Stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości. W związku z tym miasto zleciło opracowanie "Analizy możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie inkubatora w Lesznie", która została zaprezentowana w 2008 roku. Powyższa analiza potwierdza zasadność powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości. Wnioski i rekomendacje dla Inkubatora w Lesznie zawarte w ramach powyższej analizy zostały dołączone do niniejszego uzasadnienia.
Utworzenie w Lesznie Inkubatora pozwoli na stworzenie specjalnej oferty skierowanej do:
- założycieli nowych firm, którzy potrzebują wsparcia w fazie organizacyjnej,
- przedsiębiorstw innowacyjnych, szukających pomocy doradczej,
-przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji i oczekujących dostępu do potencjału badawczego środowiska akademickiego.
Zaleca się zlokalizowanie Inkubatora na atrakcyjnie położonych
i wyposażonych terenach inwestycyjnych. Dogodnym miejscem jest Strefa Inwestycyjna I.D.E.A., położona w południowo-wschodniej części miasta, w pobliżu drogi krajowej nr 5. Strefa I.D.E.A. obejmuje tereny już zainwestowane, jak i wolne o łącznej powierzchni ponad 40 ha.

Obszarem przeznaczonym na budowę Inkubatora jest działka położona w sąsiedztwie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Usytuowanie Inkubatora na w/w obszarze wpłynie na znaczne ożywienie Strefy I.D.E.A. z uwagi na istniejące już tutaj firmy, a zarazem zwiększenie atrakcyjności terenów na niej zlokalizowanych dla potencjalnych inwestorów.
Warunkiem utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości jest uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A do roku 2013.
Na realizację projektu Miasto Leszno będzie starało się o uzyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z regionalną strategią innowacji. Nabór wniosków w ramach ww. działania, zgodnie z przyjętym uchwałą nr 2128/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2008 r. harmonogramem ogłaszania konkursów w ramach WRPO 2007-2013 na rok 2009, będzie ogłoszony w IV kwartale 2009. Maksymalne dofinansowanie unijne dla projektów nie objętych pomocą publiczną wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. W celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do WRPO należy przystąpić do opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej tj. programu funkcjonalno-użytkowego.

Załącznik do uzasadnienia:
- WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA INKUBATORA W LESZNIE, zawarte w "Analizie możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie inkubatora w Lesznie", opracowanej przez firmę Euroconcept Innowacje Sp. z o.o. pod przewodnictwem prof. Jacka Gulińskiego, prezentowanej w styczniu 2008 r.

Sporządził:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.