Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXX/341/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

UCHWA?A NR XXX/341/2009 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w .

Numer uchwa??y: 341
Numer sesji: 30
Rok: 2009


UCHWAŁA NR XXX/341/2009
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie udzielania dotacji w 2009 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się dotacji następującym osobom:
1.Elżbieta Pawłowska
Nazwa zabytku: Budynek mieszkalno – usługowy, ul. Leszczyńskich 25 w Lesznie
Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego (z wyłączeniem elewacji zewnętrznej) budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Leszczyńskich 25
– dotacja w kwocie do 52.642,- zł (tj. do 50 % kosztów zadania).

2. Krystyna Chorążak
Nazwa zabytku: Spichlerz, obecnie hurtownia i sklep, ul. Królowej Jadwigi 29 w Lesznie.
Nazwa zadania: Pokrycie dachu blachą trapezową ( bez ocieplenia ) obiektu handlowego przy ul. Królowej Jadwigi 29
- dotacja w kwocie do 28.101,48 zł (tj. do 50 % kosztów zadania).

3. Jerzy Kaczyński
Nazwa zabytku: Kamienica, Rynek 23 w Lesznie
Nazwa zadania: Remont elewacji frontowej kamienicy Rynek 23 ( zgodnie z Pozwoleniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 634/III/2008 z dnia 18.11.2008; z wyłączeniem prac związanych z renowacją stolarki )
- dotacja w kwocie do 3.627 zł (tj. do 50 % kosztów zadania).

4. Jarosław Han
Nazwa zabytku: Dom wielorodzinny, ul. Leszczyńskich 27 w Lesznie.
Nazwa zadania: Wymiana pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Leszczyńskich 27
- dotacja w kwocie do 27.407,94 zł (tj. do 50 % kosztów zadania).

5. Danuta Pipiergał
Nazwa zabytku: Kamienica z 2. poł. XIX w. przy ul. Wolności 4 w Lesznie
Nazwa zadania: Remont pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Wolności 4
- dotacja w kwocie do 17.032,42zł (tj. do 50 % kosztów zadania).

6. Henryk Stanek
Nazwa zabytku: Dom przy ul. Leszczyńskich 15 w Lesznie
Nazwa zadania: Remont - rewaloryzacja elewacji bocznej (od ul. Świętojańskiej ) budynku z nadaniem kolorystyki zabytkowej kamienicy usytuowanej przy ul. Leszczyńskich 15 ( z wyłączeniem prac związanych z renowacją stolarki drzwiowej)
- dotacja w kwocie do 18.400,-zł (tj. do 50 % całkowitych kosztów zadania).

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Nr XXX/341/2009
z dnia 26 lutego 2009 rokuw sprawie udzielania dotacji w 2009 r., na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków .

Postanowienia § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. ( ze zmianami ) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.