Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXX/338/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie sprostowania b???d??w w uchwa??ach Nr (XXVII/300/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku i Nr XXVIII/316/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku) w sprawie zmian w bud??ecie miasta Leszna na rok 2008

Uchwa??a Nr XXX/338/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie sprostowania b???d??w w uchwa??ach Nr (XXVII/300/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku i Nr XXVIII/316/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku) w sprawie zmian w bud??ecie miasta Leszna na rok 2008

Numer uchwa??y: 338
Numer sesji: 30
Rok: 2009
Uchwała Nr XXX/338/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie sprostowania błędów w uchwałach Nr (XXVII/300/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku i Nr XXVIII/316/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku) w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się sprostowana błędów w następujących uchwałach:

1) W uchwale Nr XXVII/300/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na 2008 rok w § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.000.000,- zł, zmniejszenie środków na prefinansowanie o kwotę 1.000.000,- zł oraz zmniejszenie środków z Funduszu Spójności o kwotę 90.601,- zł w 2009 roku”


2) W Uchwale Nr XXVIII/316/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na 2008 rok:


a) w § 1 ust. 13 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) w poz. 6 „Wydatki majątkowe razem” w kol. 5 zwiększenie o kwotę 7.236.128,- zł oraz w kol. 6 zmniejszenie o kwotę 7.236.128,- zł, w poz. „2009 rok” w kol. 4 i 6 zmniejszenie o kwotę 90.601,- zł, w poz. „2010 rok” w kol. 4 i 6 zmniejszenie o kwotę 3.357.550,- zł, w poz. „lata następne” w kol. 4 zwiększenie o kwotę 3.448.151,- zł i w kol. 6 zmniejszenie o kwotę 3.787.977,- zł oraz w kol. 5 zwiększenie o kwotę 7.236.128,- zł. Dopisuje się uwagę o treści „środki w wysokości 7.236.128,-, które miasto Leszno wykłada w 2008 i 2009 roku zostaną zwrócone z Funduszu Spójności po rozliczeniu zadania”

b) w Załączniku nr 15 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku” w dodatkowych uwagach pod planem zadania „Grupa Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 (dofinansowanie z Funduszu Spójności) pn. „Gospodarka odpadami i sadami ściekowymi w Lesznie” projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” w kolumnie 8:
Zapis: „środki własne miasta 3.173.963”
Zastępuje się: „środki własne miasta 673.963”
oraz
Zapis: „środki własne miasta na prefinansowanie zadania 5.236.128”
Zastępuje się: „środki własne miasta na prefinansowanie zadania
2.000.000”

c) dołącza się do niniejszej uchwały Załącznik nr 1, który stanowi nowe brzmienie Załącznika Nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku” do Uchwały budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy budżetu na 2008 rok


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/338/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie sprostowania błędów w uchwałach (Nr XXVII/300/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku i Nr XXVIII/316/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku) w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie sprostowania błędów w uchwałach o zmianach w budżecie w 2008 roku.


W związku z Uchwałą nr 1/31/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2009 roku oraz pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia nr Wa-0903/94/2/2009 w sprawie omyłek w uchwałach nr XXVII/300/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku oraz nr XXVIII/316/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku dokonuje się sprostowania wskazanych błędów.


Opracował:
Wydział Budżetu


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.