Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXX/337/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 rokuw sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXX/337/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 rokuw sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 337
Numer sesji: 30
Rok: 2009


Uchwała Nr XXX/337/2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2009 przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie dochodów o kwotę 318.553,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 295.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2009 po stronie wydatków o kwotę 318.553,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 71.762,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 29/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” po dokonaniu zmian polegających na włączeniu środków po stronie dochodów w wysokości 2.223,- zł ze Starostwa Powiatowego we Wschowie jako pokrycie wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego za m-c grudzień 2008 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” po zmniejszeniu w poz. 3. „Dotacje dla zakładów budżetowych” w wysokości 30.000,- zł.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku” po zmniejszeniu o kwotę 30.000,- zł w poz. „I.2. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” - poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka”.

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. I. 3 „Dział 801 rozdz. 80145 Komisje egzaminacyjne” zwiększenie środków po stronie wydatków o kwotę 13.420,- zł,
2) w poz. I.5 nazwę rachunku dochodów własnych „Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej” zastępuje się nazwą „Dział 852 rozdz. 85202 „Posiłki dla bezdomnych”,
3) w poz. I.6 „Dział 854 rozdz. 85410 Posiłki w internatach i bursach” zwiększenie środków po stronie wydatków o kwotę 10.375,- zł,
4) wprowadzenie poz. II. 1 „Dział 754 rozdz. 75411 „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” po stronie przychodów i wydatków w wysokości 7.000,- zł,
5) wprowadzenie poz. II.2 „Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe” po stronie przychodów w wysokości 730,- zł oraz po stronie wydatków w wysokości 29.795,- zł,
6) wprowadzenie poz. II.3 „Dział 801 rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne” po stronie przychodów w wysokości 550,- zł oraz po stronie wydatków w wysokości 1.003,- zł,
7) wprowadzenie poz. II.4 „Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja” po stronie przychodów w wysokości 300,- zł oraz po stronie wydatków w wysokości 4.626,- zł,
8) Wprowadzenie poz. II.5 „Dział 801 rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące” po stronie wydatków w wysokości 1,- zł.

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku” po dokonaniu następujących zmian:
a) W poz. 2. „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 168.500,- zł”,
b) w poz. 4. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „Dotacje przedmiotowe” i „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 30.000,- zł oraz zmniejszenie w poz. „Dotacje na inwestycje” i „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 30.000,- zł.

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku” po zmianach dokonanych w następujący sposób:
a) w poz. „1. Miejski Zakład Komunikacji”:
zapis:
„Dotacja obejmuje:
 przewozy w komunikacji miejskiej – 1.130.000 km rocznie
 przewozy osób niepełnosprawnych – 45.980 km rocznie”
zastępuję się:
„Dotacja obejmuje:
 „kwota 2.956.120,- zł na przewozy w komunikacji miejskiej – 1.130.000 km rocznie”
 „kwota 109.100,- zł na przewozy osób niepełnosprawnych – 45.980 km rocznie”

b) w poz. „3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”:
zapis:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 950.000,-
Dotacja obejmuje:
 utrzymanie obiektów sportowych – 191.841 m2 rocznie
 utrzymanie budynku „czarnego” – 2.725 m2 rocznie
zastępuje się:
„- dotacja przedmiotowa – kwota 980.000,-
Dotacja obejmuje:
 kwota 861.807,- zł na utrzymanie obiektów sportowych – 217.982 m2 rocznie
 kwota 88.193,- zł utrzymanie budynku „czarnego” – 2.725 m2 rocznie

10. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009” roku. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w 2009 roku. Szczegółowy wykaz mian przedstawia załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 248.619.390,- zł jak w załączniku
Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 164.420.000,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 84.199.390,- zł”

2. § 1 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 222.442.708,- zł i dochody majątkowe w kwocie 26.176.682,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 5 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:

„5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 908.016,- zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”

4. § 2 ust. 1 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 267.519.390,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.420.831,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 93.098.559,- zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 206.549.951,- zł, w tym:
a) kwotę 103.493.718,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 23.207.394,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 6.825.669,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 60.969.439,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.545.220,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 4.068.433,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.841.730,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 563.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374.391,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,- zł,
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 26.500,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,

7. § 10 Uchwały XXVIII/325/2008 z dnia 30.12.2008 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 366.951,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 4.629.060,- zł,
3) celowa na wykup udziałów kwocie 1.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/337/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2009, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 276.423,- zł oraz zmiany na kwotę 295.000,- zł
a) zwiększenia:
• w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 6.259,- zł z tytułu dofinansowania
z Komisji Europejskiej (inicjatywa Town Twinning) do organizacji spotkania miast, które odbyło się we wrześniu 2008 roku. Koszty poniesiono w 2008 roku w całości ze środków własnych miasta.
O ww. kwotę zwiększa się rezerwę ogólną,
• w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 270.711,- zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministerstwa Finansów
nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku. O ww. kwotę zwiększa się rezerwę ogólną,
• w dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 o kwotę 1.100,- zł z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych (w wysokości 600,- zł) i gimnazjach (w wysokości 500,- zł). Środki przeznacza się na zakupy w ww. jednostkach oświatowych,
b) zmniejszenie w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 1.647,- zł z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/1/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku.
O ww. kwotę umniejsza się rezerwę ogólną,
c) zmiany (zwiększenie) pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 756 rozdz. 75618 w wysokości 295.000,- zł za zajęcie pasa drogowego
na drogach i ulicach gminnych i powiatowych w związku z błędnie ujętymi dochodami w budżecie,

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 42.130,- zł oraz zmiany na kwotę 295.000,- zł
a) zwiększenia:
• w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 41.272,- zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4/4820-33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku. O ww. kwotę zwiększa się rezerwę ogólną,
• w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 200,- zł z tytułu wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w liceach ogólnokształcących. Środki przeznacza się na zakupy w ww. jednostkach oświatowych,
• w dz. 852 rozdz. 85204 w wysokości 2.223,- zł z tytułu pokrycia kosztów przez Starostwa Powiatowego we Wschowie wynagrodzenia
dla pogotowia rodzinnego za m-c grudzień 2008 roku. O ww. kwotę zwiększa się rezerwę ogólną,


b) Zmniejszenia:
• w dz. 756 rozdz. 75622 o kwotę 460,- zł z tytułu udziału powiatów
w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4/4820-33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku. O ww. kwotę umniejsza się rezerwę ogólną,
• w dz. 758 rozdz. 75832 o kwotę 1.105,- zł z tytułu subwencji równoważącej dla powiatów w związku z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4/4820-33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 roku. O ww. kwotę umniejsza się rezerwę ogólną,
c) zmiany (zmniejszenie) pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 756 rozdz. 75618 w wysokości 295.000,- zł za zajęcie pasa drogowego
na drogach i ulicach gminnych i powiatowych w związku z błędnie ujętymi dochodami w budżecie.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2009” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 270.561,- zł oraz zmiany na kwotę 67.000,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmianach (zmniejszenie) pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 10.500,- zł w związku z błędnie ujętym w budżecie (w zadaniach miasta) zadaniem z zakresu upowszechniania turystyki,
b) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 w wysokości 4.762 zł
z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Funduszu Dopłat w związku
z ostatecznym rozliczeniem rzeczowym i finansowym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Gronowskiej 101 w Lesznie,
c) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 środków w wysokości 1.100,- zł przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych dla szkół podstawowych (w wysokości 600,- zł) i gimnazjów (w wysokości 500,- zł). Środki pochodzą z tytułu zwiększonych dochodów w tych szkołach,
d) przeniesieniu środków w dz. 921 z rozdz. 92195 w wysokości 26.500,- zł do rozdz. 92113 z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (w wysokości 8.000,- zł) i do rozdz. 92118
na dotację celową dla Muzeum Okręgowego w Lesznie (w wysokości 18.500,- zł),
e) zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 926 rozdz. 92604 w wysokości 30.000,- zł polegających na zwiększeniu dotacji przedmiotowej i zmniejszeniu dotacji celowej na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po rozstrzygnięciu przetargu na zakup bandy na Stadionie im.A.Smoczyka zaoszczędzone środki można przeznaczyć na zwiększenie dotacji przedmiotowej (zgodnie z opisem zawartym
w pkt.10 lit.b) uzasadnienia),
f) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 270.561,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 276.970,- zł z tytułu:
• zwiększenia subwencji oświatowej 270.711,- zł
• zwrotu kosztów organiz. spotkania miast 6.259,- zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 6.409,-zł z tytułu:
• zmniejszenie udz. gmin w pod. doch. od osób fiz. 1.647,- zł
• zwrot dotacji z tyt.. rozlicz. zadania inwestyc. 4.762,- zł

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 42.130,- zł oraz zmiany na kwotę 10.500,- zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmianach (zwiększenie) pomiędzy zadaniami miasta i powiatu w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 10.500,- zł w związku z błędnie ujętym w budżecie
(w zadaniach miasta) zadaniem z zakresu upowszechniania turystyki,
b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 w wysokości 200,- zł
z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych liceach ogólnokształcących. Środki pochodzą z tytułu zwiększonych dochodów
w tych szkołach,
c) zwiększeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 41.930,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 43.495,- zł z tytułu:
• zwiększenie subwencji oświatowej 41.272,- zł
• zwiększenie doch. z tyt. pokrycia kosztów za pobyt
w pog. opiek. za grudzień 2008 r. 2.223,- zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.565,- zł z tytułu:
• zmniejszenia subwencji równoważącej 1.105,- zł
• zmniejszenia udz. w podatku doch od osób fiz. 460,-zł.

5. Załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Zadania
zlecone powiatowi na rok 2009” po zmianach dokonanych Zarządzeniem
Nr 29/2009 z dnia 30.01.2009r. Prezydenta Miasta Leszna polegających
na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze
porządkującym w wysokości 42.082,- w Komendzie Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2009”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 6 „Plan dochodów i wydatków
na zadania powierzone powiatowi na rok 2009” wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 4 uchwały) i zgodnie z pkt 2 li. a) uzasadnienia.

7. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2009 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 5 uchwały).

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2009 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 6 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. e) uzasadnienia.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2009 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały). Zmiany polegają na:

a) zmianie nazwy rachunku dochodów własnych w dz. 852 rozdz. 85202
z „Domy pomocy społecznej” na „Posiłki dla bezdomnych” zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr V/35/2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia ww. rachunku dochodów własnych,
b) zwiększeniu po stronie wydatków z tytułu włączenia środków pieniężnych pozostałych z 2008 roku w dz. 801 rozdz. 80145 w wysokości 13.420,- zł
(z tytułu uzyskanych opłat egzaminacyjnych) oraz w dz. 854 rozdz. 85410 w wysokości 10.375,- zł (z tytułu odpłatności za posiłki),
c) utworzeniu rachunków dochodów własnych na podstawie art. 22 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 dz. 754 rozdz. 75411 „Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” po stronie przychodów i wydatków z tytułu włączenia środków pieniężnych pozostałych z 2008 roku,
 dz. 801 rozdz. 80101, 80102, 80110 i 80120 z tytułu włączenia środków pochodzących z darowizn otrzymanych pod koniec 2008 roku.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały). Zmiany dotyczą:

a) Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, w którym zwiększa się dotację na inwestycję pochodzącą z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( odpowiednio kwota 136.500,- zł oraz 32.000,- zł) z przeznaczeniem na wymianę systemu ogrzewania węglowego na gazowe w budynkach MZBK,
b) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którym zwiększa się dotację przedmiotową w związku z wyższymi opłatami rocznymi z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul Górowskiej – stadion w Zaborowie,
ul. Zygmunta Starego – hala TRAPEZ, ul. Opalińskich – sala szermiercza
i ul. Grota Roweckiego – sala ĆWICZNIA. Powyższe środki pochodzą
ze zmniejszonej dotacji na wydatki inwestycyjne („Przebudowa
i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka”).

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2009 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9). Wprowadza się cząstkowe kwoty dotacji przedmiotowej
do poszczególnych zadań wykonywanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.


12. Załącznik nr 12 i 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku”.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10). Zmiany dotyczą aktualizacji stanu środków pieniężnych funduszu na początek roku oraz zwiększeniu wydatków w wysokości 136.500,- zł
z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania węglowego na gazowe
w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie oraz 2.000,- zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży
z leszczyńskich szkół.

13. Załącznik nr 14 i 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku”.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11). Zmiany dotyczą aktualizacji stanu środków funduszu na początek roku oraz zwiększeniu wydatków w wysokości 32.000,- zł z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania węglowego na gazowe w budynkach Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie.


Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.