Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Budowa budynku administracyjno - socjalnego na stadionie sportowym przy ul. G??rowskiej w Lesznie

Budowa budynku administracyjno - socjalnego na stadionie sportowym przy ul. G??rowskiej w Lesznie

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---


OGŁOSZENIE

"UWAGA ! W dniu  02.03.2009 r. została dodana modyfikacja SIWZ"


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strzelecka 7
64-100 Leszno
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowa budynku administracyjno - socjalnego na stadionie sportowym przy ul. Górowskiej
w Lesznie”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg :
CPV 45.00.00.00-7 CPV 45.20.00.00-9 CPV 45.33.00.00-9 CPV 45.31.00.00-3
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) budowę wolnostojącego budynku jednokondygnacyjnego z dachem płaskim dwuspadowym;
2) wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wodociągowej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania);
3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej;
4) wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych;
5) wykonanie zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych i parkingów oraz ciągów pieszych.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 września 2009 r.

7. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) akceptują bez zastrzeżeń warunki przetargu określone w niniejszej specyfikacji;
6) zobowiązują się do udzielenia 5 letniej rękojmi i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
7) w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej dwa budynki w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy , wyposażone w instalacje sanitarne i elektryczne;
8) wniosą wadium.

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się szczegółowo z warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawcy znane są warunki prowadzenia robót oraz posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 5 letniej rękojmi na wady i gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia;
9) oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia, siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców. Przy realizacji z udziałem podwykonawców należy wskazać które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom;
10) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert);
11) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
12) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zale¬ga z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wy¬stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za minimum uznaje się podanie wybudowania dwóch budynków w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, wyposażonych w instalacje sanitarne i elektryczne;
14) dane osoby wyznaczonej na kierownika budowy, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie.
Do oferty załączyć uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
15) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
16) kosztorys ofertowy,
17) potwierdzenie wniesienia wadium.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000.00 zł.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
11. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7 do 9 marca 2009r.,
do godz. 10:00
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 9 marca 2009 r.
o godz. 10:30.
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
15) Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami – Andrzej Tomkowiak tel. 065 520 56 40,
Tadeusz Sieracki tel. 065 529 81 34, w godz. 8 – 15.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Pawe?? Dolata
Opublikowany dnia: 2009-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.