Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » Przetarg nieograniczony na:??Bie???c? dostaw? materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna?

Przetarg nieograniczony na:??Bie???c? dostaw? materia????w biurowych oraz papieru kserograficznego do Urz?du Miasta Leszna?

Data publikacji: 12.02.2009r
Termin sk??adania ofert: 20.02.2009r

Leszno, dnia 12 lutego 2009 roku
OR-A 341/03/2009


PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Bieżąca dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Leszna”
CPV - 30192000-1; 30197644-2

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009r.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że Wykonawca uważa się za związanego ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że Wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki postępowania;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
10) wykaz oferowanych materiałów biurowych przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ (Wykonawca może wypełnić ręcznie Załącznik Nr 2, ponadto na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Załącznik Nr 2 drogą elektroniczną);
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
8. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Oferta na bieżąca dostawę materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Leszna” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 20 lutego 2009 roku do godz. 10.15” do dnia 20 lutego 2009r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1A w dniu 20 lutego 2009r. o godz. 10.15
9. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2009r.
12. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Roman Grygier – tel. 065 529 81 03
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20
- Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.