Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na: ??Wykonywanie remont??w bie???cych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

Przetarg nieograniczony na: ??Wykonywanie remont??w bie???cych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 12.02.2009r
Termin sk??adania ofert: 05.03.2009r

Leszno, dnia 12 lutego 2009 roku
OR-A 341/04/2009


PRZETARG NIEOGRANICZONY
na: „Wykonywanie remontów bieżących w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.

CPV 45442100-8
1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009r.
2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy), tj. prowadzą działalność gospodarcza w zakresie przedmiotu zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy) tj.:
a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania przynajmniej trzy roboty remontowo – malarskie w obiektach użyteczności publicznej;
b) dysponują min. sześcioma osobami do realizacji zamówienia przy czym przynajmniej cztery z nich winny posiadać dyplom czeladnika w zawodzie malarz oraz jedna z nich odbyła stosowny kurs instalacji wykładzin u producenta, bądź autoryzowanego wykonawcy (przedstawiciela) posadzek obiektowych z wykładzin PCV
c) kierownik robót winien posiadać dyplom mistrza w zawodzie malarz;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy), tj. posiada polisę oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym suma ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż 100 000 zł;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy);
5) zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace;
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca uważa się za związanego oferta do terminu ważności oferty wskazanego w SIWZ i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty zawrzeć umowę;
8) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i znane są mu warunki prowadzenia robót;
9) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3-letniej gwarancji na wbudowane materiały i wykonane prace;
10) kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z przedmiarem robót;
11) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
12) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
13) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
14) wykaz dotychczas wykonanych robót potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w Rozdz. 8 pkt 1.2a) SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie;
15) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności o którym mowa w rozdziale 8 pkt. 1.2 b, c;
16) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający, że jedna z osób wskazana do realizacji zamówienia odbyła stosowny kurs instalacji wykładzin u producenta, bądź autoryzowanego wykonawcy (przedstawiciela) posadzek obiektowych z wykładzin PCV;
17) polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności potwierdzający spełnianie warunku o którym mowa w rozdziale 8 pkt 1.3);
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”,
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.leszno.pl. SIWZ pobrać można również w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1B lub za pobraniem pocztowym.
8. Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach opatrzonych dopiskiem: „Wykonywanie remontów bieżących w budynkach Urzędu Miasta Leszna” i zastrzeżenie „nie otwierać przed dniem 05 marca 2009 roku do godz. 10.15” do dnia 05 marca 2009r do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1B. Na opakowaniu należy umieścić również nazwę i adres wykonawcy.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, pok. 1A w dniu 05 marca 2009r. o godz. 10.15
9. Kryteria oceny ofert:
- cena ofertowa 100 % znaczenia
10. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12 lutego 2009r.
12. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:
- Krzysztof Kurpisz – tel. 065 529 82 20
- Maciej Dubiel – tel. 065 529 81 04


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.