Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXIX/ 334 /2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie sprostowania b???du w Uchwale Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2008 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w.

Uchwa??a Nr XXIX/ 334 /2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie sprostowania b???du w Uchwale Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2008 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w.

Numer uchwa??y: 334
Numer sesji: 29
Rok: 2009


Uchwała Nr XXIX/ 334 /2009
Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

Na podstawie art. 191 ust. 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków prostuje się błędy w następujący sposób:

1) w § 1 ust.1 kwotę „10.889.296,92 zł” zastępuje się kwotą „9.857.701,37 zł”
2) w § 1 ust.1 kwotę „ 9.579.689,55 zł” zastępuje się kwotą „8.548.094,- zł”
3) w § 1 ust.1 kwotę „ 8.579.689,55 zł” zastępuje się kwotą „7.548.094,- zł”
4) w § 1 ust.1 kwotę „ 1.197.900,- zł” zastępuje się kwotą „553.100,- zł”

5) w § 1 ust.1 uchyla się zapis:

„realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja
13 składowisk odpadów” w kwocie 386.795,55 zł – termin 30.06.2009 r. „

6) w § 1 ust.1 uchyla się zapis:

„budowa ulicy Luksemburskiej w kwocie 644.800,- zł – termin 30.09.2009r.,”

7) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 30.12 2008r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX/ 334 /2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 stycznia 2009 roku
w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały, w której dokonuje się sprostowania błędów polegających na wykreśleniu dwóch zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale określającej wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008.

W powyższej uchwale błędnie wprowadzono dwa zadania:

1. „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” w kwocie 386.795,55 zł
z terminem realizacji 30.06.2009 r. Zadanie to realizowane jest przy udziale środków unijnych i z mocy przepisu 191 ust.1a ustawy o finansach publicznych nie wygasa z końcem roku budżetowego, wobec tego nie wymagało ustalenia przez organ stanowiący tj Radę Miejską Leszna.
2. „budowa ulicy Luksemburskiej” w kwocie 644.800,- zł z terminem realizacji 30.09.2009r. Zadanie to miało być realizowane w ramach zadania „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” przy współudziale finansowym mieszkańców ulicy Luksemburskiej. Z uwagi na zbyt wysokie szacowane koszty, mieszkańcy wycofali się z realizacji tej inwestycji. Decyzja mieszkańców zapadła w ostatnich dniach grudnia 2008 roku. Wycofano zadanie z realizacji w budżecie miasta Leszna na rok 2008 (poprzez wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały o zmianach w budżecie na sesji w dniu 30.12.2008r.), a nie dokonano korekty projektu uchwały o ustaleniu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008.

Wobec zaistniałej sytuacji konieczne jest dokonanie korekty błędnie sporządzonego wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008.


Sporządził:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.