Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a nr XXVIII/331/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Zwi?zku Zawodowego Pracownik??w Niepedagogicznych ??POROZUMIENIE? na Prezydenta M/Leszna, dotycz?cej zlekcewa??enia i nie podj?cia dzia??a??wyja??niaj?cych wobec post?powania Pana Naczelnika Wydzia??u Edukacji mgr Lucjana Rosiaka.

Uchwa??a nr XXVIII/331/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie rozpatrzenia skargi Zwi?zku Zawodowego Pracownik??w Niepedagogicznych ??POROZUMIENIE? na Prezydenta M/Leszna, dotycz?cej zlekcewa??enia i nie podj?cia dzia??a??wyja??niaj?cych wobec post?powania Pana Naczelnika Wydzia??u Edukacji mgr Lucjana Rosiaka.

Numer uchwa??y: 331
Numer sesji: 28
Rok: 2008


Uchwała nr XXVIII/331/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE” na Prezydenta M/Leszna, dotyczącej zlekceważenia i nie podjęcia działań wyjaśniających wobec postępowania Pana Naczelnika Wydziału Edukacji mgr Lucjana Rosiaka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Skargę Związku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE” z dnia 13 października 2008 r. na Prezydenta Miasta Leszna, która dotyczy zlekceważenia i nie podjęcia działań wyjaśniających wobec postępowania Pana Naczelnika Wydziału Edukacji mgr Lucjana Rosiaka uznać za niezasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXVIII/331/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Związku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE” na Prezydenta M/Leszna, dotyczącej zlekceważenia i nie podjęcia działań wyjaśniających wobec postępowania Pana Naczelnika Wydziału Edukacji mgr Lucjana Rosiaka.

Zespół problemowy Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna, w składzie:
1. Zenon Kurt – przewodniczący
2. Grzegorz Rusiecki – członek
3. Piotr Więckowiak – członek

powołany 21 października 2008 r. w celu zapoznania się oraz wydania opinii w zakresie skargi na Prezydenta Miasta Leszna, która dotyczy zlekceważenia i nie podjęcia działań wyjaśniających wobec postępowania Pana Naczelnika Wydziału Edukacji mgr Lucjana Rosiaka, złożonej Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna 13 października 2008 r., przez Związek Zawodowy Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE”, obradował na czterech posiedzeniach:
- 04 i 13 listopada, a także 03 i 08 grudnia 2008 r.

Zespół po zapoznaniu się z dokumentacją złożonej skargi oraz po wysłuchaniu stron – Urzędu Miasta Leszna reprezentowanego przez Naczelnika Wydziału Edukacji mgr Lucjana Rosiaka oraz skarżącego, a także po wysłuchaniu opinii radcy prawnego mgr Emilii Sworackiej, ustala co następuje:

Związek Zawodowy „Porozumienie” złożył w dniu 13 października 2008r. skargę na brak działań Prezydenta Miasta Leszna w zakresie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec naczelnika L. Rosiaka w związku z treścią uzasadnienia do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXII|236/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r. odmawiającej dokonania zmiany uchwały Nr XIX/213/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie najniższego wynagrodzenia .
Skarga nie zasługuje na uzasadnienie z poniższych względów.
W lipcu/sierpniu 2008r. (data pisma i data wpływu różniły się) została złożona przez Związek Zawodowy „Porozumienie” skarga na Naczelnika L. Rosiaka, któremu zarzucono, iż przygotowując uzasadnienie do uchwały świadomie i celowo wprowadził w błąd Radę Miasta, jednakże poza blankietowym zarzutem nie wskazano na żadne konkretne przykłady.
Skarga ta była przedmiotem badania przez Prezydenta, który nie znalazł podstaw do uznania, że zarzuty kierowane imiennie w stosunku do L. Rosiaka są uzasadnione. Tym bardziej, że uzasadnienie wzmiankowanej uchwały było uzgodnione z radcą prawnym urzędu, a organ nadzoru : Wojewoda Wielkopolski nie stwierdził nieważności uchwały. Nadto zgodność z prawem uchwały Nr XIX/213/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie najniższego wynagrodzenia (…) miał zbadać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w związku ze skargą Związku..
W uzasadnieniu rozpatrywanej skargi na Prezydenta skarżący cytuje (nie zawsze literalnie) fragmenty uzasadnienia do uchwały Nr XXII|236/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r. odmawiającej dokonania zmiany uchwały Nr XIX/213/2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie najniższego wynagrodzenia (…) .

Odnosząc się do owych cytatów i komentarzy należy stwierdzić, co następuje:
1) pod pierwszym cytatem umieszczona została tabela ( w intencji skarżącego miała obrazować nierówne traktowanie pracowników ), która przedstawia nieprawdziwe dane. Najniższe wynagrodzenie ustalone uchwałą Nr XXII|236/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r. wynosiło 750 zł., tymczasem w tabeli aż 6 razy podając najniższe wynagrodzenie wpisano kwotę 700 zł,
2) cytat drugi /ad.1.a/ dotyczy tego, że brak jest przepisu, z którego wprost wynikałoby, że pracownika należy przyjmować w 1 kategorii zaszeregowania. Komentarz skarżącego, że żądał w tym zakresie zmian w układzie zbiorowym potwierdza prawdziwość uzasadnienia w tej materii,
3) odnośnie zarzutu /ad.1.b/ należy stwierdzić, że w uzasadnieniu do uchwały zapisano, że Związek w swoich wyliczeniach nie uwzględnia wynagrodzenia z tytułu wysługi lat od 5 do 20%. Stwierdzenie to odnosiło się do wezwania Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2008r. w którym Związek wskazał, że wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania wynosi 967zł. (kwota ta obejmuje wynagrodzenie zasadnicze i premię nie obejmuje dodatku za wysługę lat). Prawidłowo wyliczenie w I kategorii zaszeregowania ze wszystkimi składnikami przedstawia się następująco:
750 zł + 56 zł (20 x 2.80 zł ) = 806 zł
806 zł + 161,20 zł (premia 20% od kwoty 806 zł = 967,20
967,20 zł + 161,20 zł (dodatek za wieloletnia pracę 20% od kwoty 806 zł) =
1128,40 zł.
Uzasadnienie nie odnosiło się natomiast do pisma z grudnia 2007r. Tym samym dołączony Załącznik Nr 2 nie może świadczyć, wprowadzaniu Rady w błąd.
W skardze Związku do WSA ( str. 3) uwzględniono dodatek za staż pracy błędnie przy tym licząc jego wysokość (od najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania, a nie jak nakazuje przepis od wynagrodzenia zasadniczego).
4) Odnośnie pkt. /ad.1.c/ należy stwierdzić, że uzasadnienie do uchwały Nr XXII/236/2008 z dna 29 kwietnia 2008r. w sprawie odmowy dokonania zmiany uchwały Nr XIX /213/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników (…) zostało przygotowane przed datą 29 kwietnia 2008r. W tym czasie z załącznika nr 1do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 52, poz.543 ze zmianami) wynikało, że w I kategorii wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 810zł-1060, a minimalne wynagrodzenie osiągane było dopiero w IV kategorii zaszeregowania.
Treść załącznika nr 1 była następująca:

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w zł
I 810 - 1.060
II 810 - 1.080
III 810 - 1.100
IV 810 - 1.150
V 820 - 1.200
VI 830 - 1.250
VII 840 - 1.340
VIII 850 - 1.440
IX 860 - 1.540
X 870 - 1.640
XI 880 - 1.750
XII 890 - 1.860
XIII 900 - 2.000
XIV 930 - 2.160
XV 1.000 - 2.320
XVI 1.090 - 2.490
XVII 1.190 - 2.660
XVIII 1.290 - 2.830
XIX 1.400 - 3.000
XX 1.510 - 3.190
XXI 1.620 - 3.400
XXII 1.740 - 3.640

Minister zmienił to rozporządzenie w dniu 12 czerwca 2008r. przy czym publikacja nowelizacji nastąpiła w Dz. U. z dnia 30 czerwca 2008 r.. Zatem informacja podana w uzasadnieniu była zgodna ze stanem prawnym i zarzut „kłamstwo” jest zarzutem nieprawdziwym.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO po zmianach przedstawia się następująco.

Kategoria zaszeregowania Kwota w zł
I 1.000-1.100
II 1.000-1.150
III 1.000-1.200
IV 1.000-1.250
V 1.020-1.350
VI 1.040-1.450
VII 1.060-1.570
VIII 1.080-1.690
IX 1.100-1.810
X 1.120-1.930
XI 1.140-2.060
XII 1.160-2.200
XIII 1.180-2.350
XIV 1.210-2.550
XV 1.300-2.750
XVI 1.410-2.950
XVII 1.550-3.150
XVIII 1.690-3.350
XIX 1.830-3.550
XX 1.970-3.770
XXI 2.120-4.030
XXI 2.270-4.310

Przy czym minimalne wynagrodzenie osiągane jest w II kategorii, a nie I.
Tabela wprowadzona przedmiotową nowelą obowiązuje od początku roku.

5) odnośnie pkt. /ad.1.d/ powołane w uzasadnieniu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz.1223 ze zmianami) w dniu sporządzania uzasadnienia (do Biura Rady zostało złożone 21.04.2008r.) zawierało załącznik nr 1, z którego wynikało, że – w I kategorii zaszeregowania wynagrodzenie zasadnicze wynosi ; 800zł -1080 zł. Minimalne wynagrodzenie możliwe było do o osiągnięcia dopiero w II kategorii zaszeregowania 810-1130 zł. tabela przedstawiała się następująco:
ZAŁĄCZNIK Nr 1
TABELA
MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 800 - 1.080
II 810 - 1.130
III 820 - 1.180
IV 830 - 1.240
V 840 - 1.320
VI 850 - 1.430
VII 860 - 1.560
VIII 870 - 1.690
IX 890 - 1.820
X 910 - 1.950
XI 940 - 2.080
XII 970 - 2.210
XIII 1.000 - 2.340
XIV 1.040 - 2.510
XV 1.080 - 2.840
XVI 1.120 - 3.180
XVII 1.160 - 3.520
XVIII 1.210 - 3.860
XIX 1.260 - 4.210
XX 1.320 - 4.560
XXI 1.390 - 4.920
XXII 1.460 - 5.280


Nowelizacja rozporządzenia podnosząca wysokość wynagrodzenia zasadniczego nosi datę 22 kwietnia 2008r., jednakże została opublikowana w dniu 29 kwietnia (dzień podjęcia uchwały), a Dziennik Ustaw dotarł do Urzędu Miasta kilka dni później. Zatem sporządzający uzasadnienie nie mógł wiedzieć, że nastąpiła przedmiotowa zmiana i dlatego nie może być w tym przypadku mowy o kłamstwie.

Po zmianie kwoty w tabeli przedstawia się ona następująco:ZAŁĄCZNIK Nr 1a
TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1.100-1.250
II 1.120-1.300
III 1.140-1.360
IV 1.160-1.430
V 1.180-1.500
VI 1.200-1.650
VII 1.250-1.800
VIII 1.300-1.950
IX 1.350-2.100
X 1.400-2.250
XI 1.450-2.400
XII 1.500-2.600
XIII 1.600-2.800
XIV 1.700-3.000
XV 1.800-3.300
XVI 1.900-3.600
XVII 2.000-4.000
XVIII 2.200-4.400
XIX 2.400-4.800
XX 2.600-5.200
XXI 2.800-5.600
XXII 3.000-6.000

Fakt, iż dla pracowników na stanowiskach pomocniczych tworzy się fundusz premiowy dla oceny, czy treść uzasadnienia wprowadza w błąd Radę nie ma znaczenia z tego powodu, iż w uzasadnieniu wskazane były przypadki, gdy tabele wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii nie wskazywały minimalnego wynagrodzenia.
Tabela wprowadzona przedmiotową nowelą obowiązuje od początku roku.

6) odnośnie pkt. /ad.2.a/ nie można czynić zarzutu świadomego wprowadzania w błąd autorowi projektu uzasadnienia, że uznaje iż nie ma podstaw do różnicowania wynagrodzeń zasadniczych sprzątaczek jeżeli wykonują taką samą pracę. Tym bardziej, iż na tę okoliczność wzięto pod uwagę orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 22.02. 2007r. (I PK 242/06 M.P. Pr. 2007/7/336), z którego wynika, że „stary” i „nowy pracownik” powinni zarabiać tyle samo, jeżeli mają te same kwalifikacje.

7) odnośnie zarzutu /ad.2.b/ Związku co do zapisu w uzasadnieniu, że ewentualne żądania oparte o art. 183a - 18 3c k.p. dotyczące równouprawnienia należy kierować do pracodawcy;
Jeżeli pracownik jest dyskryminowany, może w oparciu o przedmiotowe przepisy wystąpić do Sądu Pracy z pozwem przeciwko pracodawcy.

8) odnośnie pkt. /ad.2.c/ należy stwierdzić, że skoro, jak przyznaje Związek z tabeli wynika, że magazynier może otrzymać maksymalnie X kategorię zaszeregowania i w uzasadnieniu też tak wskazano, to zarzut manipulacji jest nieuzasadniony.

9) ponadto członkom powołanego zespołu nie jest znany przypadek, aby którykolwiek pracownik podlegający ponad zakładowemu układowi pracy, otrzymywał wynagrodzenie niższe niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

Z uwagi na powyższe Komisja Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna wnioskuje do Wysokiej Rady, aby uznać skargę za niezasadną.


Opracowała:

Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej Leszna

Leszno, 09 grudnia 2008 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: KPiPP RM Leszna
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.