Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVIII/327/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXVIII/327/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 pa??dziernika 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 327
Numer sesji: 28
Rok: 2008

Uchwała Nr XXVIII/327/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr XXIV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany:
1) w wierszu 7 tabeli:
a) kolumna 9 otrzymuje brzmienie „47”,
b) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „82,51”.
2) w wierszu 30 tabeli:
a) kolumna 10 otrzymuje brzmienie „40”,
b) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „77,23”.
3) w wierszu 32 tabeli:
a) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „81,52”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaWiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/327/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
W Uchwale Nr XXIV/287/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zostały wyrażone między innymi zgody na udzielenie bonifikat najemcom lokali określonych w wierszu 7,30 i 32 tabeli.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. Wojska Polskiego 12/5, określonego w wierszu 7, została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 66,96 %. Przy obliczaniu tej bonifikaty uwzględniono okres zamieszkiwania najemcy w przedmiotowym lokalu mieszkalnym , tj. łącznie 38 lat.
W dniu 4.11.2008 r. najemca mieszkania przedłożył dokument stanowiący tytuł prawny do lokalu położonego przy ul. Włodarczaka 6 obejmujący okres od 10.12.1960 r. do 1.12.1969 r., spełniając tym samym warunek, aby okres ten również zaliczyć do okresu zamieszkiwania uprawniającego do bonifikaty.
Wobec powyższego łączny okres zamieszkiwania najemcy uprawniający do bonifikaty wynosi 47 lat – 47%.
W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 82,51 %.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. Włodarczaka 36/7, określonego w wierszu 30 została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 62,05 %. Przy obliczaniu tej bonifikaty błędnie uwzględniono dochody osób będących w gospodarstwie domowym.
Powinna być zgodnie z załączonymi dokumentami udzielona bonifikata w wysokości 40%, ponieważ dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego. W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 77,23%.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. Sikorskiego 22/1, określonego w wierszu 32 została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 78,22 %. Przy obliczaniu tej bonifikaty błędnie obliczono niniejszą bonifikatę.
W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 81,52 %.


Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.