Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/326/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Uchwa??a Nr XXVIII/326/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cych lokale mieszkalne.

Numer uchwa??y: 326
Numer sesji: 28
Rok: 2008

Uchwała Nr XXVIII/326/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) §17 ust.5 Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008r. Nr 48 poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wprowadza się następujące zmiany w wierszu 13 tabeli:

a) kolumna 11 otrzymuje brzmienie „75,91”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaWiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/326/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.


Przepisy art. 68 ust 1 pkt 7, ust 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust 3 ustawy.
W Uchwale Nr XXIV/252/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne została wyrażona między innymi zgoda na udzielenie bonifikaty najemcom lokalu określonego w wierszu 13 tabeli.
Najemcy mieszkania położonego przy ul. Niepodległości 116/2, określonego w wierszu 13, została wyrażona zgoda na udzielenie bonifikaty w wysokości 74,59 %. Przy obliczaniu tej bonifikaty błędnie obliczono niniejszą bonifikatę.
W związku z tym bonifikata od ceny lokalu i pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu wynosi 75,91 %.


Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.