Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie bud??etu miasta Leszna na rok 2009.

Uchwa??a Nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie bud??etu miasta Leszna na rok 2009.

Numer uchwa??y: 325
Numer sesji: 28
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVIII/325/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie
budżetu miasta Leszna na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ”d”, 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 24 ust.11, art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 168,
art. 173 ust. 1 i 2, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 176 ust. 1, art. 184 ust. 1, 2
i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 248.300.837,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 163.848.577,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 84.452.260,- zł.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 222.124.155,- zł i dochody majątkowe w kwocie 26.176.682,- zł

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 15.716.746,- zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.757.200,- zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
3) dotacje na realizację zadań przejętych gminę w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.717.762,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
4) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 4.000,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
5) dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 905.793,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 3.073.530,- zł,
7) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 392.400,- zł,
8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.316.900,- zł,
9) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 1.150.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.


§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 267.200.837,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 174.154.908,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 93.045.929,- zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 206.201.398,- zł, w tym:
a) kwotę 103.455.336,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 23.170.894,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwotę 6.825.669,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 60.999.439,-zł, jak w załączniku Nr 8.

3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 12.592.041,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.813.621,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8.778.420,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.515.220,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 4.061.933,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.841.730,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 583.812,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 374.391,- zł,
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł.

4. Zakres dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 określa załącznik Nr 11/1 do uchwały.

5. Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:
1) wydatki w kwocie 15.716.746,- zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
2) wydatki w kwocie 6.757.200,- zł na realizację zadań zleconych powiatowi
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
3) wydatki w kwocie 3.717.762,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,
4) wydatki w kwocie 4.000,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały,
5) wydatki w kwocie 905.793,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,
6) wydatki w kwocie 1.150.000,- zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, jak w załączniku Nr 7
do uchwały.

§ 3

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 18.900.000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych.
§ 4

1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 9.600.000,- zł, w tym:
1) wykup obligacji w kwocie 9.600.000,- zł.

2. Przychody budżetu ustala się w kwocie 28.500.000,- zł, w tym:
1) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 28.500.000,- zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak w załączniku
Nr 11 do uchwały.

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków:
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jak w załączniku Nr 13 do uchwały.
3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 9

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 16 do uchwały.

§ 10

Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 54.460,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 4.629.060,- zł,
3) celowa na udziały w kwocie 1.000,- zł
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,- zł

§ 11

Ustala się limit zobowiązań na rok 2009 w kwocie 31.500.000,- zł, z czego:
1) na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,- zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 18.900.000,- zł,
3) na wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000,- zł,

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w Załączniku nr 8/1,
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 16,
4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000,- zł na finansowanie deficytu występującego
w ciągu roku budżetowego,
5) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,
6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2. Upoważnia się dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania w planie
finansowym po stronie wydatków zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu
ani zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku budżetowego. Upoważnienie nie
dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Wojciech Rajewski

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.