Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/324/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku sprawie ustalenia kryteri??w i trybu przyznawania nagr??d dla nauczycieli.

Uchwa??a Nr XXVIII/324/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku sprawie ustalenia kryteri??w i trybu przyznawania nagr??d dla nauczycieli.

Numer uchwa??y: 324
Numer sesji: 28
Rok: 2008

Uchwała Nr XXVIII/324/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§ 1

Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLV/479/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19.09.2002 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 01 stycznia 2009 r.
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/324/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) w budżetach organów prowadzących szkoły tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących i dyrektorów szkół. Fundusz ten funkcjonuje od początku obowiązywania Karty Nauczyciela.
Ustawa nakłada obowiązek ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z uwzględnieniem podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół.
Dotychczas kwestie te były uregulowane Uchwałą Nr XLV/479/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 września 2002 r. Nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela z 25.07.2007 r. wprowadziła nową treść art. 49 ust. 2 poszerzając zakres osiągnięć, za które można otrzymać nagrodę, o działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
Spowodowało to konieczność dostosowania dotychczas stosowanego regulaminu do nowej treści przepisu.
Przedstawiony w załączniku do projektu uchwały Regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród zachowuje dotychczas stosowane zasady uszczegóławiając kryteria przyznawania nagród. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
Opracował :
Wydział EdukacjiZałącznik
do Uchwały Nr XXVIII/324/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

REGULAMIN
Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

§ 1

Ustalony w budżecie Miasta specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych przeznacza się na:
1/ 20% tego funduszu na nagrody Prezydenta Miasta,
2/ 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

§ 2

1. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznawane są do 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.
2. Nagrody mogą być przyznawane dyrektorowi lub nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej co najmniej 1 roku.

§ 3

1. Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi lub nauczycielowi szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.
2. Wysokość nagród ustala corocznie Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę wielkość planowanych środków i ilości złożonych wniosków.

§ 4

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta występuje:
1/ Naczelnik Wydziału Edukacji – dla dyrektorów szkół, przedszkoli lub placówek oświatowych,
2/ Dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej – dla nauczyciela,
3/ Uprawnione organy związków zawodowych zrzeszających nauczycieli – dla dyrektorów
i nauczycieli.
2. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

§ 5

Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, opiniują przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

§ 6

1. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.
2. Wysokość nagród ustala corocznie Dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, działających w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.

§ 7

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora może wystąpić:
1/ Rada Szkoły,
2/ Rada Rodziców,
3/ Uprawnione organy związków zawodowych zrzeszające nauczycieli.
2. Dyrektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.§ 8

Nagroda może być przyznana dyrektorowi lub nauczycielowi, który spełnia co najmniej trzy z niżej wymienionych kryteriów:
1/ osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu,
2/ podejmuje działalność innowacyjną,
3/ posiada osiągnięcia w pracy z uczniami zdolnymi lub mającymi trudności w nauce,
4/ przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne, środowiskowe, imprezy kulturalne,
sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
5/ wzorowo organizuje współpracę z Radą Rodziców, Radą Szkoły i innymi organizacjami,
6/ prowadzi znaczącą działalność wychowawczą,
7/ prowadzi działalność mającą na celu zapobiegania patologii społecznej,
8/ zapewnia pomoc i opiekę uczniom, będącym w trudnej sytuacji materialnej,
9/ organizuje współpracę ze środowiskiem lokalnym,
10/ organizuje udział rodziców w życiu szkoły,
11/ doskonali warsztat pracy,
12/ udziela pomocy innym nauczycielom w ich rozwoju zawodowym,
13/ wykonuje inne zadania na rzecz szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.
14/ osiąga bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę,
15/ wzorowo realizuje zadania organizacyjne i finansowe.

§ 9

1. Dyrektor lub nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom z uzasadnieniem, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
2. Raz w roku Wydział Edukacji informuje związki zawodowe, zrzeszające nauczycieli o przyznanych nagrodach Prezydenta Miasta.


Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, co potwierdzają podpisy stron na niniejszym dokumencie.


Za
Zarząd Oddziału Prezydent
Związku Nauczycielstwa Polskiego Miasta Leszna
Prezes Zarządu Oddziału
Piotr Gościniak

Za Tomasz Malepszy
Komisję Międzyzakładową
Organizacji Związkowej Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego
NSZZ ''Solidarność''
Przewodnicząca
Krystyna Tomaszewska

Za
NSZZ Pracowników Oświaty Miasta Leszna
Przewodniczący
Dariusz Górski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.