Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVIII/322/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 wrze??nia 2007r. w sprawie op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.

Uchwa??a Nr XXVIII/322/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 wrze??nia 2007r. w sprawie op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.

Numer uchwa??y: 322
Numer sesji: 28
Rok: 2008Uchwała Nr XXVIII/322/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.14 ust.5, art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XIII/125/2007r. Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r.
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 4 Ustala się następującą wysokość odpłatności

1.Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2,3
w oddziałach 9 godzinnych z 3 posiłkami wynoszą 147 zł miesięcznie.

2. Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2,3
w oddziałach 6 godzinnych z 1 posiłkiem wynoszą 60 zł miesięcznie

3. Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2
w oddziałach 5 godzinnych z 1 posiłkiem wynoszą 42 zł miesięcznie ‘’

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/322/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie
w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego . Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są w czasie 5 godzin dziennie .
Za koszty przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego rodzice ponoszą odpłatność obliczoną na podstawie planu budżetu .
W oddziałach 9 godzinnych są to koszty funkcjonowania przedszkola przez 4 godziny dziennie oraz koszty przygotowania posiłków .W oddziałach 6 godzinnych są to koszty funkcjonowania przedszkola przez 1 godzinę dziennie oraz koszty przygotowania posiłków.
W oddziałach 5 godzinnych są to koszty przygotowania posiłków .
W leszczyńskich przedszkolach odpłatność wynikająca z kosztów przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego została określona w Uchwale Rady Miejskiej z dniem 20 grudnia 2007 roku w wysokości :
w oddziałach 9 godzinnych - 140 złotych + koszty surowca
w oddziałach 6 godzinnych – 55 złotych + koszty surowca
w oddziałach 5 godzinnych – 41 złotych + koszty surowca
W 2008 roku dotacja do przedszkoli miejskich wyniesie 10.932.910,- złotych.
W związku z pracami nad projektem budżetu na 2009 rok dokonano obliczeń kosztów utrzymania przedszkoli miejskich biorąc pod uwagę zarówno oddziały
9-godzinne, 6 godzinne i 5-godzinne .
Przewiduje się , że wyniosą one 11.880.800 zł, co daje miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2009 roku w wysokości:
- w oddziałach 9 godzinnych – 522,04 zł. w tym 269,83 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania
przedszkolnego i koszty przygotowania posiłków.

- w oddziałach 6 godzinnych – 371,56 zł. w tym 97,91 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania przedszkolnego
i koszty przygotowania posiłków

- w oddziałach 5 godzinnych – 299,41 zł. w tym 42,28 zł koszty przygotowania posiłków.

Opłaty za świadczenia przedszkoli mogą maksymalnie wynosić
269,83 zł - w oddziałach 9 godz.
97,91 zł - w oddziałach 6 godz.
42,28 zł - w oddziałach 5 godz.

Biorąc pod uwagę w/w koszty, utrzymanie bazy oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług w zakresie wychowania przedszkolnego proponuje się następującą odpłatność dla rodziców

- za miesięczny pobyt dziecka w oddziałach 9- godzinnych - 147zł
- za miesięczny pobyt dziecka w oddziałach 6- godzinnych - 60 zł
- za miesięczny pobyt dziecka w oddziałach 5- godzinnych - 42 zł

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów według proponowanych nowych stawek odpłatności .Wyniosą one 1.964.850 zł.Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców o trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel (MOPR), w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji, co reguluje stosowne rozporządzenie.

Od stycznia do sierpnia 2008 r. z możliwości tej skorzystało w przedszkolach miejskich 1289 dzieci , w tym z oddziałów 9 godzinnych 811 dzieci – średnio miesięcznie 101 dzieci , z oddziałów 6 godzinnych 21 dzieci – średnio miesięcznie 3 dzieci oraz z oddziałów
5 godzinnych 457 dzieci co daje średnią miesięczną 57 dzieci.

W oddziałach 9 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 145.432,81 zł .
w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 91.106,81 zł. i na dofinansowanie do żywienia kwotę 54.326 zł. W oddziałach 6 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 1.698.51 zł .w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 1.149,51 zł. i na dofinansowanie do żywienia kwotę 549 zł. Natomiast w oddziałach 5 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 29.899,43 zł. w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 17.188,49 zł. i kwotę 12.710,94 zł. na dofinansowanie do żywienia.
Ogólnie z dopłaty stałej wykorzystano kwotę 109.444,81- zł.
a z dopłaty do żywienia 67.585,94,- zł.

Proponuje się , aby rodzice / opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21 zwolnieni zostali z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przygotowania
posiłków ,ponieważ utrzymanie w rodzinie dziecka specjalnej troski wymaga od rodziców ponoszenia wysokich kosztów indywidualnego leczenia i rehabilitacji .
Opracował :
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.