Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania

Uchwa??a Nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy P??atnego Parkowania

Numer uchwa??y: 321
Numer sesji: 28
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVIII/321/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania


Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 19 , poz. 115 ze zmianami ) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :

§ 1

1. Wyznacza się w mieście Lesznie Strefę Płatnego Parkowania . Zasięg tej Strefy wraz z wykazem ulic stanowiących jej granice określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały
2. W Strefie Płatnego Parkowania o której mowa w pkt. 1 wyznacza się podstrefę A i podstrefę B o zróżnicowanych wysokościach opłat. Podział Strefy Płatnego Parkowania na podstrefy wraz z wykazem ulic należących do tych podstref określa załącznik nr 2
3. Ustala się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania , zróżnicowane w zależności od podstrefy . Wysokość tych opłat określa załącznik nr 3 do Uchwały
4. Ustala sie Regulamin Strefy Płatnego Parkowania , określający obowiązujące zasady przy parkowaniu pojazdów samochodowych w tej Strefie oraz sposób pobierania opłat, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego , jednakże nie wcześniej niż od 1 kwietnia 2009 roku


§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc Uchwały Rady Miejskiej :
- Uchwała nr XIV/133/2003 z dnia 4 grudnia 2003 roku
- Uchwała nr XX/190/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski


UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XXVIII/321/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania


Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej radzie projekt Uchwały w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania . Powyższa uchwała jest konsekwencją wykonanego przez Politechnikę Poznańską Instytut Inżynierii Lądowej opracowania pod nazwa „Analiza Strefy Płatnego Parkowania w Lesznie” .

Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w centrum miasta Leszna funkcjonuje od 1991 roku , a jako ustalonej przez Radę Miejską Leszna Strefy Płatnego Parkowania na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych od 2004 roku . Z w/w opracowania wynika , że w obecnej Strefie , pomimo obowiązujących opłat , mamy do czynienia ze znacznym deficytem miejsc parkingowych z uwagi na niedostateczną rotację pojazdów parkujących na wyznaczonych w Strefie miejscach parkingowych . Przyczyną tego zjawiska jest bardzo duży w ostatnich latach wzrost ilości pojazdów samochodowych przy jednoczesnym braku możliwości budowy w centrum miasta nowych miejsc parkingowych . Nie bez znaczenia jest również fakt , iż w mieście Lesznie obowiązująca opłata podstawowa w wysokości 2 zł za 1 godzinę parkowania jest niezmienna od 2001 roku . Chcąc przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku braku dostępności do centrum miasta Leszna jednym z rozwiązań wskazanym w opracowaniu jest powiększenie zasięgu Strefy dzieląc ją jednocześnie na podstrefy o zróżnicowanych wysokościach opłat . Proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna zmiany nie uwzględniają jednak wszystkich postulowanych przez autora opracowania zmian tj. nie proponuje się wprowadzenia stawki maksymalnej w strefie A ( 3 zł/h ) , jak również nie proponuje się wyznaczenia podstrefy B na obszarze po południowej stronie Al. Jana Pawła II . Wprowadzenie zmian w mniejszym zakresie wymagać jednak będzie dokonania w miesiącach wrzesień – październik 2009 roku analizy ich skuteczności .

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie podstawowych zmian w zakresie obowiązujących i proponowanych opłat

Element Obowiązuje dziś Proponowany

Opłata podstawowa

2 zł za godzinę w całej strefie

Podstrefa A – 2,40 zł/h
Podstrefa B – 1,20 zł/h


Opłata dodatkowa
50 zł za brak biletu

20 zł za przekroczenie czasu postoju
50 zł za brak biletu pomniejszone do 35 zł , jeżeli wpłata nastąpi w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania

20 zł za przekroczenie czasu postoju


Opłata minimalna
1 zł za 30 minut
Podstrefa A – 1,20 zł/30min
Podstrefa B – 0,60 zł/30min


Abonament dla mieszkańca
SPP ( obowiązuje na danej ulicy)
30 zł/miesiąc za pierwszy pojazd
10 zł/miesiąc za każdy następny pojazd
Podstrefa A – 20 zł/miesiąc za każdy pojazd
Podstrefa B – 10 zł/miesiąc za każdy pojazd


Abonament dla pozostałych użytkowników

150 zł/miesiąc za pierwszy pojazd
50 zł/miesiąc za każdy następny pojazd
Podstrefa A – 10 zł/dzień na każdy pojazd
Podstrefa B – 5 zł/dzień na każdy pojazd


Identyfikator dla osób niepełnosprawnych

nie obowiązywał , opłata jak za parkowanie
10 zł/miesiąc w całej SPP

Ważność biletu i abonamentu dla pozostałych użytkowników
w całej strefie
Podstrefa A – ważny w całej strefie
Podstrefa B – ważny tylko w podstrefie B


Obowiązywanie opłat

poniedziałek - sobota
poniedziałek – sobota


Wprowadzenie proponowanych zmian wymaga modyfikacji funkcjonowaniu Biura Strefy Płatnego Parkowania ( uruchomienie punktu kasowego ) , zwiększenia ilości kontrolerów ale przede wszystkim zakupu i montażu na ulicach nie objętych dotychczas płatnym parkowaniem urządzeń – parkomatów. Stąd wejście w życie nowych przepisów może nastąpić dopiero od 1 kwietnia 2009 roku .
Opracował :

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Biuro Strefy Płatnego Parkowania

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.