Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/318/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Uchwa??a Nr XXVIII/318/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie okre??lenia wzor??w formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

Numer uchwa??y: 318
Numer sesji: 28
Rok: 2008


Uchwała Nr XXVIII/318/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami), art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
W § 1 Uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004r w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 - wzór formularza DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości:
a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
b) w pozycji A.3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI skreśla się „Wydział Finansów”
c) w pozycji D.3 WARTOŚĆ BUDOWLI dodaje się: LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł
d) pozycja I. otrzymuje brzmienie:
OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie w deklaracji nieprawdy, lub zatajenie prawdy, albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją danych

punkt 54 imię
punkt 55 nazwisko
punkt 56 data wypełnienia deklaracji (dzień- miesiąc – rok)
punkt 57 podpis/y (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

2. W załączniku nr 2 - wzór formularza DR-1 Deklaracja na podatek rolny:
a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami)
b) w pozycji A.3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI skreśla się „Wydział Finansów”
c) pozycja I. otrzymuje brzmienie:
IA- NAZWISKO IMIĘ ORAZ PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE DEKLARACJI
Numer telefonu ……………….
IB- OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego
o odpowiedzialności za podanie w deklaracji nieprawdy, lub zatajenie prawdy,
albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją
danych
punkt 32 imię
punkt 33 nazwisko
punkt 34 data wypełnienia deklaracji (dzień- miesiąc – rok)
punkt 35 podpis/y (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

3. W załączniku nr 3 - wzór formularza DL-1 Deklaracja na podatek leśny:
a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)
b) w pozycji A.3. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI skreśla się „Wydział Finansów”
c) pozycja H. otrzymuje brzmienie:
OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego
o odpowiedzialności za podanie w deklaracji nieprawdy, lub zatajenie prawdy,
albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją
danych
punkt 21 imię
punkt 22 nazwisko
punkt 23 data wypełnienia deklaracji (dzień- miesiąc – rok)
punkt 24 podpis/y (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

4. W załączniku nr 4 – wzór formularza IN-1 Informacja o nieruchomościach
i obiektach budowlanych
a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zmianami)
b) w pozycji A.1 MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI skreśla się „Wydział
Finansów”
b) w pozycji C.1 , C.2, C.3, C.4, C.5 DANE IDENTYFIKACYJNE w punkcie 7
dodaje się : podpunkt 9 wspólność majątkowa małżeńska
d) pozycja C.6 otrzymuje brzmienie:
DANE PODATNIKA DO KORESPONDENCJI
punkt 25 nazwisko
punkt 26 imię
punkt 27 nazwa pełna
punkt 28 kraj
punkt 29 województwo
punkt 30 powiat
punkt 31 gmina
punkt 32 ulica
punkt 33 numer domu
punkt 34 numer lokalu
punkt 35 miejscowość
punkt 36 kod pocztowy
punkt 37 poczta
e) skreśla się pozycję C.6a
f) w pozycji E.3 WARTOŚĆ BUDOWLI dodaje się: LUB ICH CZĘŚCI Podstawa
opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł
g) pozycja H. otrzymuje brzmienie:
OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie w informacji nieprawdy, lub zatajenie prawdy, albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją danych
punkt 49 imię
punkt 50 nazwisko
punkt 51 data wypełnienia Informacji (dzień- miesiąc – rok)
punkt 52 podpis/y (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika
h) dodaje się pozycję I ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
punkt 53 uwagi organu podatkowego
punkt 54. data (dzień- miesiąc – rok)
punkt 55 podpis przyjmującego formularz

5. W załączniku nr 5 – wzór formularza IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami)
b) w pozycji A.1 MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI skreśla się „Wydział Finansów”
c) w pozycji C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA w punkcie 5 dodaje się : podpunkt 9 wspólność majątkowa małżeńska
d) pozycja C.6 otrzymuje brzmienie:
DANE PODATNIKA DO KORESPONDENCJI
punkt 25. nazwisko
punkt 26. Imię
punkt 27 nazwa pełna
punkt 28 kraj
punkt 29 województwo
punkt 30 powiat
punkt 31 gmina
punkt 32 ulica
punkt 33 numer domu
punkt 34 numer lokalu
punkt 35 miejscowość
punkt 36 kod pocztowy
punkt 37 poczta
e) skreśla się pozycję C.6a
f) pozycja J. otrzymuje brzmienie:
OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego
o odpowiedzialności za podanie w informacji nieprawdy, lub zatajenie prawdy,
albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją
danych
punkt 39 imię
punkt 40 nazwisko
punkt 41 data wypełnienia Informacji (dzień- miesiąc – rok)
punkt 42 podpis/y (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

6. W załączniku nr 6 – wzór formularza IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
a) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r Nr 200 poz. 1682 ze zmianami)
b) w pozycji A.1 MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI skreśla się „Wydział
Finansów”
c) w pozycji C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA w punkcie 5 dodaje się : podpunkt 9 wspólność majątkowa małżeńska
d) pozycja C.6 otrzymuje brzmienie:
DANE PODATNIKA DO KORESPONDENCJI
punkt 25. nazwisko
punkt 26. Imię
punkt 27 nazwa pełna
punkt 28 kraj
punkt 29 województwo
punkt 30 powiat
punkt 31 gmina
punkt 32 ulica
punkt 33 numer domu
punkt 34 numer lokalu
punkt 35 miejscowość
punkt 36 kod pocztowy
punkt 37 poczta
e) skreśla się pozycję C.6a
f) pozycja H. otrzymuje brzmienie:
OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego
o odpowiedzialności za podanie w informacji nieprawdy, lub zatajenie prawdy,
albo nie dopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych deklaracją
danych
punkt 39 imię
punkt 40 nazwisko
punkt 41 data wypełnienia Informacji (dzień- miesiąc – rok)
punkt 42 podpis/y (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

7. w załączniku nr 7 wzór formularza ZN-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości w pozycji B1 DANE IDENTYFIKACYJNE w punkcie 5
dodaje się : podpunkt 9 wspólność majątkowa małżeńska

8. w załączniku nr 10 wzór formularza ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
a) w pozycji C dodaje się rubrykę „inne zwolnienia”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech Rajewski
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXVIII/318/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych


Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, lub w przypadku wygaśnięcia tego obowiązku, są obowiązane złożyć Prezydentowi Miasta Leszna deklarację (informację) podatkową, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru. Obowiązujące od 2005 roku w Mieście Lesznie wzory formularzy zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/244/2004.

Wzory formularzy powinny zawierać dane wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości oraz mogą zostać uzupełnione o dodatkowe dane potrzebne dla wymiaru i poboru podatków. Proponowane zmiany w niniejszej uchwale mają na celu dostosowanie wzorów formularzy do obowiązujących przepisów prawa oraz uwzględniają sugestie Ministerstwa Finansów co do zakresu danych, które powinny być uwzględnione w tych formularzach.
Zmiany polegają na:

• uwzględnieniu zmiany numerów publikatorów ustaw - w roku 2006 zostały ogłoszone teksty jednolite ustawy o podatku rolnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych,
• skreśleniu w pozycji „miejsce składania deklaracji”, z uwagi na dokonane zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Leszna, nazwy : Wydział Finansów
• dodaniu w pozycji „rodzaj własności, posiadania” podpunktu „ustawowa współwłasność małżeńska” – wdrażany system komputerowy stwarza możliwość takiego rozróżnienia danych, a jest to przydatne przy prowadzeniu działań egzekucyjnych,
• dodaniu we wzorze formularza IN-1 pozycji „ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO” – adnotacje takie faktycznie były dokonywane, niemniej wzór formularza nie zawierał pól do tego przeznaczonych.
• doprecyzowaniu lub zmianie niektórych sformułowań.


W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna proponuje Radzie Miejskiej zatwierdzenie zmian we wzorach formularzy w drodze niniejszej uchwały.Opracowanie:
Wydział Dochodów i Windykacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.