Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2008 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2008 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 317
Numer sesji: 28
Rok: 2088

Uchwała Nr XXVIII/317/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2008
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 na łączną kwotę: 10.889.296,92 zł oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków:

1. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 9.579.689,55 zł

zadania miasta – 8.579.689,55 zł
• budowa nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej
w kwocie 2.310.000,-zł
- budowa ulicy Chełmońskiego i Dubois w kwocie 653.000,- zł – termin 30.06.2009r.,
- budowa ulicy Chocimskiej w kwocie 410.000,- zł – termin 30.06.2009r.,
- budowa ulicy Olszewskiego w kwocie 1.247.000,- zł – termin 30.09.2009r.,
• przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie 800.000,- zł
- przebudowa ulicy Muśnickiego w kwocie 800.000,- zł – termin 30.06.2009r.,
• budowa miejskich ścieżek rowerowych w kwocie 948.800,- zł
- budowa ścieżki rowerowej w ulicy Dożynkowej w kwocie 948.800,- zł, termin 30.09.2009 r.,
• wykupy nieruchomości w kwocie 220.769,- zł – termin 30.04.2009r.,
• zakup Systemu Informacji o Terenie w kwocie 200.000,- zł – termin 31.10.2009r.,
• budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo-sportową w kwocie 2.127.700,- zł – termin 30.09.2009r.,
• zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej i elektrycznej w budynku MOPR w kwocie 199.325,- zł – termin 30.06.2009r.,
• realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja
13 składowisk odpadów” w kwocie 386.795,55 zł – termin 30.06.2009 r.
• budowa sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 78.800,- zł – termin 30.06.2009r.,
• uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A.
w Lesznie w kwocie 109.600,- zł – termin 30.09.2009r.,
• Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 1.197.900,- zł:
- budowa parkingów przy Hali Trapez w kwocie 56.600,- zł – termin 30.06.2009r.,
- budowa ulicy Wiśniowieckiego w kwocie 428.100,- zł – termin 30.09.2009r.,
- budowa ulicy Solskiego w kwocie 68.400,- zł – termin 30.09.2009r.,
- budowa ulicy Luksemburskiej w kwocie 644.800,- zł – termin 30.09.2009r.,
zadania powiatu – 1.000.000,- zł
• budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 1.000.000,- zł – termin realizacji 30.09.2009 r.


2. Wydatki bieżące na kwotę 1.309.607,37 zł

zadania miasta – 1.309.607,37 zł
• wydatki na prowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych Miasta Leszna w kwocie 1.679,87 zł – termin 31.03.2009 r.,
• wydatki na tłumaczenia wydawnictw turystycznych w kwocie 1.100,- zł – termin 30.06.2009r.,
• wydatki na przygotowanie i drukowanie broszury turystycznej w kwocie 5.000,- zł – termin 30.06.2009r.,
• wydatki na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 565.927,50 zł – termin 30.11.2009 r.,
• wydatki na opracowanie opinii naukowej do projektu budowlanego
na budowę wiaduktu w ulicy Wilkowickiej w kwocie 6.000,- zł – termin 30.06.2009 r.,
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Śniadeckich
w kwocie 17.100,- zł – termin 30.06.2009r.,
• opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy B. Chrobrego w kwocie 43.700,- zł – termin 30.06.2009r.,
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ulicy Wilkowickiej w kwocie 384.000,- zł – termin 30.06.2009r.,
• projekt oświetlenia ulicznego Mehoffera, Brandta, Dudy-Gracza, Wita Stwosza, Brata Alberta, Dunikowskiego, Hasiora, Kudeli w kwocie 13.500,- zł –termin 30.09.2009r.,
• wydatki na realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
w kwocie 4.400,- zł – termin 16.02.2009r.,
• wydatki na doradztwo autorskie w zakresie komputerowego systemu zarządzania w kwocie 600,- zł – termin 30.06.2009r.,
• wydatki związane z wykonaniem druków i gadżetów z nowym logo miasta
i wykonania oraz kolportażu wydawnictw: „Leszno w liczbach i broszura gospodarcza miasta w kwocie 55.200,- zł – termin 30.06.2009r.,
• wydatki na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna w kwocie 48.800,- zł – termin 30.06.2009 r.,
• wydatki na wynagrodzenie za obsługę i gwarantowanie emisji obligacji
w kwocie 100.000,- zł – termin 28.02.2009 r.,
• wydatki związane z realizacją „Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” w kwocie 22.600,- zł – termin 31.03.2009 r.,
• wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 20.000,- zł – termin 31.03.2009r.,
• wydatki na wykonanie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 20.000,- zł – termin 31.03.2009 r.,
§ 2

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wicerzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiU z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXVIII/317/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2008. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2008, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2008 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 10.889.296,92 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 8.579.689,55 zł:
a. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nowych nawierzchni na drogach
o nawierzchni gruntowej w kwocie 2.310.000,-zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 653.000,- zł, budowa ulicy Chełmońskiego i Dubois – w ramach umowy nr 49/2008. Realizacja ww. inwestycji została zakończona w 2008 roku natomiast rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi w I półroczu 2009 roku. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009r.,
 kwota 410.000,- zł, budowa ulicy Chocimskiej – w ramach zawartej umowy nr 91/2008. Realizacja ww. inwestycji została zakończona w 2008 roku natomiast rozliczenie końcowe inwestycji I półrocze 2009 roku. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009r.,
 kwota 1.247.000,- zł, budowa ulicy Olszewskiego – umowa zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w grudniu 2008 roku. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w III kwartale 2009 roku. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2009r.,
b. dz. 600 rozdz. 60016 – przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej
w kwocie 800.000,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 800.000,- zł, przebudowa ulicy Muśnickiego – w ramach zawartej umowy nr 92/2008. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w I półroczu 2009 roku. Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009r.,
c. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa miejskich ścieżek rowerowych w kwocie 948.800,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 948.800,- zł, budowa ścieżki rowerowej w ulicy Dożynkowej – umowa zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w grudniu 2008 roku. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w III kwartale. Termin realizacji zadania
do dnia 30.09.2009r.
d. dz. 700 rozdz. 70005 – wykupy nieruchomości w kwocie 220.769,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy
 kwota 144.893,- zł z przeznaczeniem do nabycia w postępowaniu komorniczym prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, położonych w pasie drogowym ul. Estkowskiego i ul. Irlandzkiej. Regulacja niezbędna w celu realizacji infrastruktury komunalnej w ul. Irlandzkiej oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego ul. Estkowskiego. Realizacja
ww. zadania nastąpi do 30.04.2009 roku,
 kwota 75.876,- zł z przeznaczeniem do nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz prawa własności, przeznaczonych zgodnie z planem zagospodarowania pod drogę publiczną oznaczoną symbolem 37 KDz. W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego do nabycia nieruchomości zmienił się wieczysty użytkownik i negocjacje muszą być prowadzone z inną osobą prawną
i w związku z tym finalizacja nastąpi do 30.04.2009 roku., dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie
Termin realizacji 30.04.2009 r.
e. dz. 750 rozdz. 75023 – zakup Systemu Informacji o Terenie w kwocie 200.000,- zł
W 2008 roku zaplanowano zakup Systemu Informacji o Terenie. Jednak ze względu na specyfikę oraz złożoność rozwiązania, w roku bieżącym zebrano materiały dotyczące systemów i przeanalizowano rynek pod kątem istniejących rozwiązań oraz ustalono zakres wdrożenia. Realizacja zadania wraz z rozliczeniem nastąpi w roku 2009.
Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2009 r.
f. dz. 801 rozdz. 80110 – budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9
wraz z halą widowiskowo-sportową w kwocie 2.127.700,- zł,
Zadanie wykonywane w ramach zawartej umowy nr 61/2008. Realizacja
wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w III kwartale 2009 roku.
Termin realizacji zadania 30.09.2009r.
g. dz. 852 rozdz. 85219 – zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej
i elektrycznej w budynku MOPR w kwocie 199.325,- zł
W roku 2008 sporządzono inwentaryzację budowlaną budynku oraz wykonano projekt, a także ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Realizacja zadania wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie dokonana w I półroczu 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009 r.
h. dz. 900 rozdz. 90002 - realizacja systemu gospodarki odpadami
i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów”
w kwocie 386.795,55 zł
Środki z roku 2008 nie zostały wydatkowane i przechodzą zgodnie
z procedurami finansowymi Projektu do wydatków niewygasających z roku 2008.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009 r.
i. dz. 900 rozdz. 90095 – Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 1.197.900,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 56.600,- zł, budowa parkingów przy Hali Trapez. Zadanie wykonywane w ramach zawartej umowy nr 17/KIG/2008. Realizacja
wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w II kwartale 2009 roku.
Termin realizacji zadania 30.06.2009r.,
 kwota 428.100,- zł, budowa ul. Wiśniowieckiego – umowa zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w grudniu 2008 roku. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w III kwartale 2009r.
Termin realizacji zadania 30.09.2009r.,
 kwota 68.400,- zł, budowa ul. Solskiego – umowa zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego w grudniu 2008 roku. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w III kwartale 2009r.
Termin realizacji zadania 30.09.2009r.,
 kwota 644.800,- zł, budowa ul. Luksemburskiej – umowa zostanie zawarta po wyłonieniu wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego
w grudniu 2008 roku. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w III kwartale 2009r.
Termin realizacji zadania 30.09.2009r.,
j. dz. 900 rozdz. 90095 – budowa sieci kanalizacji deszczowej
w kwocie 78.800,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 78.800,- zł z przeznaczeniem na budowę odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Muśnickiego. Zadanie wykonywane w ramach zawartej umowy nr 92/2008. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona w I półroczu 2009 roku.
Termin realizacji zadania 30.06.2009r.,
k. dz. 900 rozdz. 90095 –uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego I.D.E.A. w Lesznie w kwocie 109.600,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 109.600,- zł, w ramach zawartych umów: nr 45/2007 - dokończenie projektu na budowę infrastruktury oraz nr 89/2008 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę linii kablowej do strefy I.D.E.A.. Realizacja wraz z rozliczeniem ww. zadania zostanie zakończona
w III kwartale 2009 roku
Termin realizacji zadania 30.09.2009r.
2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 1.000.000 zł:
a. dz. 801 rozdz. 80130 – budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolniczo - Budowlanych w kwocie 1.000.000,- zł
Zadanie wykonywane w ramach zawartej umowy nr 75/2008. Realizacja
wraz z rozliczeniem ww. inwestycji zostanie zakończona
w III kwartale 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2009 r.


3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 1.309.607,37 zł
a. dz. 020 rozdz. 02001 – wydatki związane z pielęgnacją lasów komunalnych Miasta Leszna w kwocie 1.679,87 zł
Realizacja rozpoczętego w 2008 roku zadania, zgodnie z sugestią Nadleśnictwa Karczma Borowa, nastąpi wiosną 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2009 r.
b. dz. 630 rozdz. 63003 – wydatki związane z turystyką w kwocie 6.100,- zł
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z turystyką, z tego:
 kwota 1.100,- zł na realizację podpisanych umów na tłumaczenie wydawnictw turystycznych.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009 r.
 kwota 5.000,- na realizację podpisanych umów na przygotowanie
i drukowanie broszury turystycznej.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009 r.
c. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 565.927,50 zł
Środki na ww. cel nie zostały wydatkowane w pierwotnie przewidzianym terminie z uwagi na toczące się postępowanie sądowe i odwoławcze. W związku z powyższym proponujecie umieszczenie w wykazie wydatków niewygasających zadania:
 z 2007 roku:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników i Wolińskiej,
 zmiana studium w rejonie „międzytorza”,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antonińskiej,
 z 2008 roku:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Gronowa”,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Leszczynka”,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Zatorza”,
 mapy geodezyjne – plan „Zatorze”,
 koncepcja urbanistyczna „Międzytorze”,
 zmiana studium w rejonie ul. „Kiepury”,
 mapy geodezyjne – „Międzytorze”,
 mapy geodezyjne „Centrum”
Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2009 r.d. dz. 710 rozdz. 71095 – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 464.300,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 17.100,- zł, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Śniadeckich. Dokumentacja zostanie wykonana do końca I półrocza 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009r.
 kwota 43.700,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bolesława Chrobrego. Dokumentacja zostanie wykonana do końca I półrocza 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009r.
 kwota 384.000,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ul. Wilkowickiej. Dokumentacja zostanie wykonana do końca
I półrocza 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2009r.
 kwota 13.500,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ulicach Mehoffera, Brandta, Dudy-Gracza, Wita Stwosza, Brata Alberta, Dunikowskiego, Hasiora, Kudeli. Dokumentacja zostanie wykonana do końca I półrocza 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2009r.
 kwota 6.000,- zł na opracowanie opinii naukowej do projektu budowlanego, która zostanie wykonana po zakończeniu prac związanych z opracowaniem projektu budowlanego na budowę wiaduktu
w ul. Wilkowickiej.
Termin realizacji 30.06.2009r.
e. dz. 750 rozdz. 75023 – szkolenie z zakresu I pomocy przedmedycznej
w kwocie 4.400,- zł
W 2008 roku zlecono zorganizowanie szkoleń przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
W związku z dużym zainteresowaniem szkół i ilością uczniów szkolonych
w trakcie roku, szkolenie w dwóch szkołach nastąpi w miesiącu styczniu 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 16.02.2009 r.
f. dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki związane z promocją Miasta Leszna w kwocie 104.600,- zł
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z promocją, z tego:
 kwota 600,- zł na realizację podpisanej umowy na doradztwo autorskie
w zakresie komputerowego systemu zarządzania.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06 2009 r.
 kwota 55.200,- zł na realizację podpisanych umów dotyczących wykonania druków i gadżetów z nowym logo miasta oraz wykonania
i kolportażu wydawnictw: „Leszno w liczbach” i broszury gospodarczej miasta.
Termin realizacji zadania 30.06.2009r.
 kwota 48.800,- zł na realizację podpisanej umowy na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2009 r.

g. dz. 757 rozdz. 75702 – wydatki na wynagrodzenie za obsługę
i gwarantowanie emisji obligacji w kwocie 100.000,- zł
Umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji (w wysokości 22.000,- zł) zostanie zawarta w grudniu 2008 roku, w związku z tym płatność faktury
za I ratę wynagrodzenia za obsługę i gwarantowanie emisji obligacji nastąpi
w styczniu 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 28.02.2009r.
h. dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki związane z realizacją „Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” w kwocie 22.600,- zł
Realizacja zadania związanego z dofinansowaniem zimowego obozu terapeutycznego dla 40 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie Miasta Leszna nastąpi w 2009 roku, natomiast do końca miesiąca grudnia 2008 roku zostanie podpisana umowa z wybranym w drodze negocjacji organizatorem wypoczynku zimowego
dla dzieci.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2009 r.
i. dz. 852 rozdz. 85219 – wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 20.000,- zł
Realizacja zadania nastąpi po pracach remontowych, które zakończą się
na początku 2009 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków
w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2009 r.
j. dz. 900 rozdz. 90002 – wydatki związane z wykonaniem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Leszna w kwocie 20.000,- zł
Realizacja zadania mogła dopiero nastąpić po przyjęciu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, co nastąpiło ze znacznym opóźnieniem. W związku
z powyższym procedura wyłonienia wykonawcy opracowania nastąpiła dopiero w II połowie 2008 roku. Obecnie trwa opracowywanie dokumentu, jednak ze względu na złożoną formę, wykonanie zadania nastąpi w I kwartale 2009 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2009 r.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawice
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.