Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXVIII/316/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XXVIII/316/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 316
Numer sesji: 28
Rok: 2008

Uchwała Nr XXVIII/316/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 570.673,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 140.665,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków o kwotę 570.673,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.654.745,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008”
po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 438/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
nr 439/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na rok 2008” po dokonaniu zmian w następujących pozycjach po stronie wydatków:
1) w rozdz. 85153 zmniejszenie w § 4170, poz. „szkolenia” o kwotę 7.000,- zł,
2) w rozdz. 85153 zmniejszenie w § 4700, poz. „szkolenia” o kwotę 3.000,- zł,
3) w rozdz. 85154 zmniejszenie w § 4110, poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 9.000,- zł,
4) w rozdz. 85154 w § 4120 zmniejszenie poz. „koszty związane z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” o kwotę 1.000,- zł,
5) w rozdz. 85154 w § 4170 zmniejszenie w poz. „szkolenia” o kwotę 1.000,- zł oraz zwiększenie w poz. „opinie biegłych” o kwotę 3.000,- zł,
6) w rozdz. 85154 w § 4300 zwiększenie w poz. „akcje letnie i zimowe
dla dzieci i młodzieży” o kwotę 15.300,- zł, zwiększenie w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych” o kwotę 5.000,- zł oraz zwiększenie w poz. „opinie biegłych” o kwotę 3.000,- zł
7) w rozdz. 85154 w § 4700 zmniejszenie w poz. „szkolenia” o kwotę 5.300,- zł.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 805.600,- zł, w tym:
1) „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 650.000,- zł,
2) „inwestycje jednoroczne” zwiększenie o kwotę 155.600,- zł,
2) w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie
o kwotę 696.485,- zł,
3) w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zmniejszenie o kwotę 13.683,- zł

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie:
1) Załącznika nr 8/1 – opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok”
po dokonaniu zmian:
a. w poz. 2.2. kol. 5 „Czas realizacji” zapis: „1998-2012”
zastępuje się „1998-2008”
b. w poz. 11.1. kol. 5 „Czas realizacji” zapis: „2007-2010”
zastępuje się: „2007-2009, 2011”
c. w poz. 14.1. kol. 5 „Czas realizacji” zapis: „2006-2012”
zastępuje się: „2006-2011”

2) Załącznika nr 8/1 - finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok” po dokonaniu następujących zmian:
a. w poz. 6.1 Budowa miejskich ścieżek rowerowych zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 650.000,- zł w 2008 roku,
b. w poz. 8.1. Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo – sportową zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 500.000,- zł oraz zwiększenie środków z VIII emisji obligacji komunalnych o kwotę 500.000,- zł w 2009 roku.

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na:
1) zwiększeniu w poz. IV.1”Modernizacja nieruchomości przy ul. Wałowej 5” środki własne Miasta o kwotę 3.900,- zł,
2) zwiększenie w poz. IV.2 „Zabudowa patio i utworzenie Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu przy ul. Karasia 15” środki własne Miasta
o kwotę 22.100,- zł,
3) zmniejszenie w poz. IV.3.”Klimatyzacja Urzędu Miasta” środki własne Miasta o kwotę 26.000,- zł
4) zwiększenie w poz. IX.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych” odpłatność mieszkańców o kwotę 155.600,- zł

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po dokonaniu zmian polegających na:
1) w poz. „Dział 700 rozdz. 70005 dla Urzędu Miasta Leszna – wykupy nieruchomości” zwiększenie o kwotę 682.738,- zł,
2) w poz. „Dział 750 rozdz. 75023 dla Urzędu Miasta Leszna – zakup komputerów i oprzyrządowania” zwiększenie o kwotę 4.055,- zł,
3) wprowadzenie w poz. „Dział 801 rozdz. 80130 dla Zespołu Obsługi”
poz. „zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkół Rolniczo –Budowlanych w wysokości 5.500,- zł, oraz poz. „zakup zastawy
i bielizny stołowej dla Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych”
w wysokości 4.192,- zł.

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po zmniejszeniu o kwotę 13.683,- zł w poz. „II.2. dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych” - poz. „zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarki laserowej”,

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1). w poz. I.1 „Dział 750 rozdz. 75075 Promocja miasta” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 48.000,- zł,
2). w poz. I.2 „Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola” zwiększenie środków po stronie wydatków o kwotę 100.000,- zł,
3). w poz. II.1 „Dział 754 rozdz. 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie środków po stronie przychodów
i wydatków o kwotę 5.000,- zł,
4). w poz. II.2 „Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 2.000,- zł,
5). W poz. II.8 „Dział 852 rozdz. 85203 Noclegowania” zwiększenie środków po stronie przychodów i wydatków o kwotę 5.500,- zł.

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1. „Miejski Zakład Komunikacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki” oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 229.900,- zł
2) w poz. 2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” zmniejszenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki”
oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 13.683,- zł,
3) w poz. 3 „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne, „Razem wydatki” o kwotę 24.700 oraz zwiększenie w poz. „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 4.600,- zł i „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 20.100,- zł.

13. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku”:
1) w poz. 1 poz. „Wydatki bieżące razem” oraz poz. „razem wydatki”
w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 12.027,- w poz. „2008 rok” w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 zmniejszenie o kwotę 37.355,- zł, w poz. „2009 rok” w kol.
4 i 6 zwiększenie o kwotę 37.355,- zł oraz w poz. „2010 rok” w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 12.027,- zł,
2) w poz. 2 poz. „Wydatki bieżące razem” oraz poz. „razem wydatki”
w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 16.736,- zł w poz. „2008 rok” w kol.
4, 6, 7, 12 i 16 zmniejszenie o kwotę 59.608,- zł, w poz. „2009 rok”
w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 59.608,- zł oraz w poz. „2010 rok”
w kol. 4 i 6 zwiększenie o kwotę 16.736,- zł,
3) w poz. 3 wprowadzenie poz. „a” „Razem wydatki bieżące” zmniejszenie w kol. 4 i 6 o kwotę 9.692,- zł oraz zwiększenie w kol. 7 o kwotę 140.935,- zł, w kol. 8 i 11 o kwotę 22.594,- zł oraz w kol. 12 i 16 o kwotę 118.341,- zł, w poz. „2008 rok” zmniejszenie w kol. 4 i 6 o kwotę 9.692,- zł, wprowadzenie poz. 3b „Razem wydatki majątkowe” w kol. 4, 6, 7, 12 i 16 w wysokości 9.692,- zł oraz poz. „2008 rok” w kol. 4 i 6 w wysokości 9.692,- zł,
4) w poz. 5 zmniejszenie w poz. „Wydatki bieżące razem”, „razem wydatki”, „2008 rok” w kolumnie 4 i 7 o kwotę 23.810,- zł, w kol. 5, 8 i 11 o kwotę 3.568,- zł, w kol. 6, 12 i 16 o kwotę 20.242,- zł,
5) w poz. 6 „Wydatki majątkowe razem” w kol. 5 zwiększenie o kwotę 7.236.128,- zł oraz w kol. 6 zmniejszenie o kwotę 7.236.128,- zł, w poz. „2009 rok” w kol. 4 i 6 zmniejszenie o kwotę 90.601,- zł, w poz. „2010 rok” w kol. 4 i 6 zmniejszenie o kwotę 3.357.550,- zł, w poz. „lata następne” w kol. 4 i 6 zmniejszenie o kwotę 3.787.977,- zł
oraz w kol. 5 zwiększenie o kwotę 7.236.128,- zł. Dopisuje się uwagę
o treści „środki w wysokości 7.236.128,-, które miasto Leszno wykłada
w 2008 i 2009 roku zostaną zwrócone z Funduszu Spójności
po rozliczeniu zadania”.

14. Dokonuje się sprostowania błędów w Załącznikach do Uchwały nr XXVII/300/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku w następujący sposób:
a. w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały „Zmiany na dzień 27.11.2008 r. Wydatki – plan na rok 2008 zadania powiatu” w poz. „Razem”
 w kol. 5 zapis: „520.400”
zastępuje się: „647.280”
 w kol. 6 zapis: „80.645.467”
zastępuje się: „80.772.347”
b. w Załączniku nr 9 do niniejszej uchwały:
 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok – opis”
• w poz. 10.1. w kol. 5 zapis: „2006, 2010-2011”
zastępuje się: „2006, 2009-2010”
• w poz. 11.1 w kol 5 zapis: „2007-2010”
zastępuje się: „2007-2009, 2011”
 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok – finansowanie”
• W poz. 10.1. w poz. „Razem poszcz. lata” w kol ”2010”
zapis: „300.000”
zastępuje się „2.000.000”

c. W Załączniku nr 13 do niniejszej uchwały „Zmiany na dzień 27.11.2008 r. w Załączniku nr 9 Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2008 rok” w poz. „80130 Szkoły zawodowe”, „Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp.c. „EDUKATOR”
 w kol. 3 zapis: „358.370”
zastępuje się: „262.500”
 w kol. 6 zapis: „343.370”
zastępuje się: „247.500”

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 228.592.088,- zł jak w załączniku
Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 155.291.852,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 73.300.236,- zł”


2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 208.653.227,- zł i dochody majątkowe w kwocie 19.938.861,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„8) dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.672.093,- zł”

4. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 252.404.680,- zł jak w załączniku
Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 172.475.285,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 79.929.395,- zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 195.982.305,- zł, w tym:
a) kwotę 100.085.937,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 20.159.151,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.799.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 56.422.375,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 9.881.820,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.249.000,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.632.820,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 6.259.650,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.912.011,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 8.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.883.837,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 384.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 379.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 0,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.700,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 103.970,- zł.”

7. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 315.481,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł,
3) celowa na remont sal budowlanych w kwocie 0,- zł,
4) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 0,- zł,
5) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wicerzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wojciech RajewskiUzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/316/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 820.815,- zł oraz zmiany na kwotę 10.700,- zł

a) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 259.680,- zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z czynszu za lokale użytkowe za 2008 rok,
b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 16.922,- zł z tytułu zwiększonych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego,
c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 177.968,- zł z tytułu włączenia do budżetu środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z końcem roku 2007r.,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 3.779,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 10 w wysokości 2.379,- zł i Szkole Podstawowej nr 12 w wysokości 1.400,- zł
e) w dz. 852 rozdz. 85202 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 10.000,- zł w celu prawidłowego zakwalifikowania częściowego pokrycia kosztów otrzymania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS przez rodzinę,
f) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 5.176 zł z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 500,- zł
oraz z tytułu uzyskanych dochodów przez Miasto Leszno jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego oraz organ właściwy wierzyciela
w wysokości 4.676,- zł,
g) w dz. 852 rozdz. 85219 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 700,- zł w celu uporządkowania planu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
h) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 21.310,- zł w związku
ze zmniejszeniem środków finansowych z tytułu realizacji projektu systemowego „Daj sobie szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
i) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90004 w wysokości 10.000,- zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Parku na Placu Kościuszki w Lesznie.
j) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 155.600,- z tytułu odpłatności mieszkańców na zadaniu Komitety Inicjatyw Gospodarczych.


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 37.142,- zł oraz zmiany na kwotę 11.692,- zł
a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 35.821,- zł z tytułu zwiększonych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
b) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 w wysokości 37.355,- zł oraz w rozdz. 80130 w wysokości 59.608,- zł środków na projekcie pn. „Uczenie się
przez całe życie” realizowanych ze środków unijnych. Powyższe środki przenosi się na rok 2009,
c) w dz. 801 rozdz. 80130 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 9.692,- zł w celu wyodrębnienia środków na inwestycje
w projekcie unijnym pn.:”Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”,
d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 15.000,- zł z tytułu otrzymania dopłaty obszarowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych,
e) w dz. 852 rozdz. 85201 zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 2.000,- zł w celu uporządkowania planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
f) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 w wysokości 9.000,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Bursie Międzyszkolnej.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 1.644.525,- zł oraz zmiany na kwotę 758.201,- zł:
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01030 wydatków o kwotę 100,- zł
z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego),
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60016 w wysokości 650.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”,
c) zmniejszeniu w dz. 700 rozdz. 70001 w wysokości 13.683,- zł wydatków przeznaczonych na dotację celową na zakupy inwestycyjne z tytułu oszczędności w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych,
d) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 w wysokości 682.738,- zł
z przeznaczeniem na wykup nieruchomości położonej w Henrykowie,
e) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71004 w wysokości 177.968,- zł
z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego. Środki pochodzą z włączenia niewykorzystanych wydatków niewygasających.
f) zmianach w dz. 750 rozdz. 75023 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.055,- w celu zwiększenia wydatków
na zakupy komputerów i oprzyrządowania - zakup serwera do Urzędu Miasta Leszna,
g) zmianach w dz. 750 rozdz. 75075 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 48.800,- zł w celu wyodrębnienia środków
na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla Wydziału Promocji i Rozwoju,
h) zwiększeniu w dz. 757 rozdz. 75702 w wysokości 100.000,- zł
z przeznaczeniem na I ratę wynagrodzenia za obsługę i gwarantowanie emisji obligacji,
i) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 642.553,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 790.285,- zł z tytułu:
• zwiększenie subwencji oświatowej 16.922,-zł
• zwiększenie doch. z czynszu za lok. użytk. 259.680,-zł
• zmniejszenie wyd. na dot. cel. dla MZBK 13.683,-zł
• zmniejszenie rezerwy ogólnej w powiecie 500.000,-zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 1.432.838,-zł z tytułu:
• zwiększenie wydatków na zad. inwest. „Budowa
miejskich ścieżek rowerowych” 650.000,-zł
• zwiększenie wydatków na izbę rolniczą 100,-zł
• zwiększenie wydatków na obsługę emisji oblig. 100.000,- zł
• zwiększenie wydatków na wykupy nieruchom. 682.738,- zł
j) zwiększeniu w dz. 801 o kwotę 327.489,- zł, w tym rozdz. 80101 o kwotę 117.779,- zł, rozdz. 80103 o kwotę 16.610,- zł, rozdz. 80104 o kwotę 193.100,- zł z przeznaczeniem na uregulowanie w miesiącu grudniu podatku dochodowego, składek społecznych i Fundusz Pracy (środki pochodzą z zadań powiatu),
k) zmianach w dz. 851 pomiędzy rozdz. 85153 i 85154 klasyfikacji budżetowej w wysokości 25.300,- w celu uporządkowania planu Biura ds. Uzależnień,
l) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 w wysokości 5.176,- zł, z tego 500,- zł z przeznaczeniem na odsetki do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 4.676,- zł na wydatki bieżące. Środki pochodzą z dodatkowo wypracowanych dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
m) przeniesieniu z dz. 853 rozdz. 85395 do dz. 852 rozdz. 85214 w wysokości 2.500,- zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wkładu własnego dotyczące projektu systemowego „Daj sobie szansę” ,
n) zmniejszeniu w dz. 853 rozdz. 85395 w wysokości 23.810,- zł – dotyczy Projektu systemowego „Daj sobie szansę” (podpisany aneks do umowy),
o) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 w wysokości 10.000,- zł
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja zabytkowego Parku na Placu Kościuszki w Lesznie. Środki pochodzą
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
p) Zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 w wysokości 155.600,- zł
z przeznaczeniem na inwestycje współfinansowane przez mieszkańców - dotyczy budowy ulicy Wiśniowieckiego i Solskiego.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 860.852,- zł oraz zmiany na kwotę 2.000,- zł
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 165.547,- zł rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy o kwotę 334.453,- zł z tytułu:
• zwiększenie subwencji oświatowej 35.821,-zł
• zmniejszeniu wyd. w oświacie 298.632,- zł
- zmniejszenie rezerwy o kwotę 500.000,-zł z tytułu:
• przeniesieniu rezerwy do zad. miasta 500.000,-zł
b) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80120 w wysokości 361.080,- zł, z tego 37.355,- zł zmniejszenie środków na realizację projektu pn.: „Miasto i rzeka” i przeniesieniu ich na rok 2009 oraz 323.725,- zł przeniesienie środków
do rezerwy ogólnej w związku z oszczędnościami w liceach ogólnokształcących,
c) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80123 o kwotę 120.951,- i przeniesieniu ww. kwoty do rezerwy ogólnej w związku z oszczędnościami w liceach profilowanych,
d) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80130 w wysokości 222.274,- zł, w tym zwiększenie o kwotę 15.000,- zł w związku z wypracowanych dodatkowymi dochodami przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlany, zmniejszenie o kwotę 59.608,- zł środków na realizację projektu pn.: „Henza – morze łączy – morze dzieli” i przeniesieniu ich na rok 2009 rok, przeniesieniu środków
do rezerwy ogólnej w wysokości 177.666,- zł w związku z oszczędnościami w szkołach zawodowych, a także przeniesieniu kwoty 9.692,- zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne (zakup tablicy interaktywnej w wysokości 5.500,- zł oraz zastawy i bielizny stołowej w wysokości 4.192,- zł) na projekcie pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” ,
e) zmianach w dz. 852 rozdz. 85295 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert w MOPR,
f) zwiększeniu w dz. 854 rozdz. 85410 w wysokości 9.000,- zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Środki pochodzą z dodatkowo wypracowanych dochodów w Bursie Międzyszkolnej.
5. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych:
- Zarządzeniem Nr 438/2008 z dnia 28.11.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• zmniejszeniu planu dotacji w dz. 852 rozdz. 85214 w kwocie 100.000,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem
nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 roku,
• zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 rodz. 85203 w kwocie 44.000,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-481/08 z dnia 13 listopada 2008 roku z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków bieżących, remontów i zakupu wyposażania w Środowiskowym Domu Samopomocy,
• zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 852 rozdz. 85203
w wysokości 1.882,- zł i rozdz. 85212 w kwocie 43.100,- zł.

b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych:
 Zarządzeniem Nr 439/2008 z dnia 28.11.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
• zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 w kwocie 35.000,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-468/08 z dnia 31 października 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
• zwiększeniu w dz. 851 rozdz. 85156 w kwocie 14.400,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-503/08 z dnia 14 listopada 2008 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
• zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 w kwocie 3.500,- zł od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-503/08 z dnia 14 listopada 2008 roku z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
• zmianach po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 754 rozdz. 75411
na kwotę 3.345,- zł w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

8. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na rok 2008”
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały) i zgodnie z pkt 3 lit. k) uzasadnienia.

9. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6 uchwały).

10. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z pkt 3 lit. b) uzasadnienia.
W załączniku dokonano ponadto zmian źródeł finansowania na zadaniu „Budowa nowego budynku Gimnazjum nr 9 wraz z halą widowiskowo-sportową” dostosowując zapisy w 2009 roku do brzmienia Załącznika 8/1
w projekcie budżetu na 2009 rok.

11. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8), oraz zgodnie z pkt 1 lit.j) oraz pkt.3 lit. p) uzasadnienia.
Ponadto dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 26.000,- zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Urząd Miasta Leszna – Wydział Organizacyjny. Zaoszczędzone środki na zadaniu „Klimatyzacja Urzędu Miasta” przesuwa się na zadanie „Modernizacja nieruchomości przy ul. Wałowej 5” w wysokości 3.900,- zł oraz na zadanie „Zabudowa patio i utworzenie Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu
przy ul. Karasia 15” w wysokości 22.100,- zł

12. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. d) i f), oraz pkt 4 lit. d) uzasadnienia.

13. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje
dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2008 roku”
do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. c) uzasadnienia.

14. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały). Zwiększenie o kwotę 100.000,- zł tylko po stronie wydatków planu rachunku dochodów własnych w dz. 801 rozdz. 80104 „Przedszkola” dotyczy włączenia środków pieniężnych pozostałych z 2007 roku.

15. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały). Zmiany dotyczą:
 planu Miejskiego Zakładu Komunikacji, w którym zwiększa się przychody własne i wydatki bieżące o kwotę 229.900,- zł. Zwiększenie wynika z ponadplanowych przychodów własnych zakładu.
 planu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych, w którym zmniejsza się dotacje na inwestycje i wydatki inwestycyjne o kwotę 22.683,- zł,
co wynika z zaoszczędzonych środków przy zakupie sprzętu komputerowego,
 planu Miejskiego Zakładu Zieleni, w którym zwiększa się przychody własne o kwotę 24.700,- zł oraz wydatki bieżące o kwotę 4.600,-
i wydatki inwestycyjne o kwotę 20.100,- zł. Zwiększenie wynika
z ponadplanowych przychodów własnych zakładu.

16. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki
na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały) oraz zgodnie z pkt. 1 lit. h), pkt 2 lit. b), c), d) pkt 3 lit. m)
oraz 4 lit. b) i d) uzasadnienia.
W załączniku w pozycji:
 „Miasto i rzeka” wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu zapisów załącznika do zapisów umowy. Zadanie będzie realizowane
w latach 2008 – 2010.
 „Henza – morze łączy – morze dzieli” wprowadza się zmiany polegające
na dostosowaniu zapisów załącznika do zapisów umowy. Zadanie będzie realizowane w latach 2008 – 2010.
 „Młodzież poszerza horyzonty” wyodrębnia się środki na wydatki inwestycyjne i przeznacza się je na zakup tablicy interaktywnej
oraz zastawy i bielizny stołowej,
 „Grupa projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami
i sadami ściekowymi w Lesznie” projekt 2 „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk” wprowadza się zmiany w celu dostosowania zapisów Załącznika do zapisów Załącznika nr 8/1.17. Ponadto w uchwale niniejszej dokonuje się poprawy błędów rachunkowych
i pisarskich, które pojawiły się w Uchwale Nr XXVII/300/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008r. Szczegółowo przedstawiono
te sprostowania w § 1 pkt 14 treści obecnej uchwały.

Opracował:
Wydział BudżetuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Barbara Krawiec
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2009-01-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-01-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.