Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVII/311/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz?cych w sk??ad mieszkaniowego zasobumiasta Leszna (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2005r. Nr 162, poz.4351)

UCHWA?A Nr XXVII/311/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany uchwa??y Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz?cych w sk??ad mieszkaniowego zasobumiasta Leszna (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2005r. Nr 162, poz.4351)

Numer uchwa??y: 311
Numer sesji: 27
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXVII/311/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2005r. Nr 162, poz.4351)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2005r. Nr 162, poz.4351) wprowadza się następujące zmiany:
1) §16 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli warunki określone w ust.1 nie są spełnione, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, zgoda na wynajem wobec osób pozostałych w lokalu może być wyrażona pod warunkiem opłacania przez te osoby przez 5 lat 200% czynszu obowiązującego dla zajmowanego lokalu, bez możliwości jego wykupu w tym czasie.”
2) § 17 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli warunki określone w ust.1 nie są spełnione, przemawiają za tym zasady współżycia społecznego, zgoda na wynajem wobec osób pozostałych w lokalu może być wyrażona pod warunkiem opłacania przez te osoby przez 5 lat 200% czynszu obowiązującego dla zajmowanego lokalu, bez możliwości jego wykupu w tym czasie.”

3) § 22 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zwolniony lokal w budynkach przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji i we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada mniej niż 5 lokali mieszkalnych, jeżeli nie zostanie wynajęty osobie określonej w § 13 ust.1 pkt. 5 uchwały, podlega sprzedaży w drodze przetargu”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXVII/311/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/369/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna


Zmiany będące przedmiotem niniejszej uchwały wynikają z ustaleń zawartych w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Leszna w latach 2008-2012 i mają na celu zachowanie spójności tych aktów prawnych oraz stworzenie warunków do realizacji Programu.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Sporządził: Wydział Gospodarki Lokalowej
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Lisiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.