Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVII / 310/ /2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012

UCHWA?A Nr XXVII / 310/ /2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012

Numer uchwa??y: 310
Numer sesji: 27
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XXVII / 310/ /2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 roku.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
Rozdział I
Wprowadzenie

§ 1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy uchwalony przez radę gminy, w kształcie określonym przez art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stanowi formalną podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Wieloletni program zawiera zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem, a jednocześnie daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich, bieżących decyzji operacyjnych.
Program wprowadza planową politykę dotyczącą gminnego zasobu, stanowioną na okres kilku lat, dla której punktem wyjścia są prawdziwe dane o zasobach, ich stanie, potrzebach, ale przy uwzględnieniu realnych możliwości gminy.
§ 2. Zgodnie z ustawą wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna został opracowany na pięć kolejnych lat i obejmuje w szczególności:

a. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
b. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
c. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
d. analizę potrzeb w zakresie remontów i modernizacji wynikającą ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
e. przewidywane koszty utrzymania zasobu lokalowego Miasta Leszna w latach 2008 - 2012 oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
f. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

§ 3. Ustala się następujące podstawowe założenia programu:

1. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna jest:
a) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna,
b) prywatyzacja zasobu mieszkaniowego w uzasadnionych finansowo
i organizacyjnie przypadkach,
c) racjonalna polityka czynszowa.
2. Miasto w okresie objętym programem będzie powiększać pulę mieszkań przeznaczonych na realizację wyroków eksmisyjnych i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających dochody na poziomie uniemożliwiającym rozwiązanie problemu mieszkaniowego we własnym zakresie oraz zapewniać lokale zamienne dla lokatorów mieszkań komunalnych w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub sprzedaży.
Rozdział II
Definicje
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1. programie – należy przez to rozumieć wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012,
2. Mieście lub Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Leszno,
3. Prezydencie lub organie wykonawczym gminy – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Leszna,
4. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
5. wspólnocie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 z dnia 24 czerwca 1994 r. ustawy o własności lokali.


Rozdział III
Istniejący stan faktyczny w zakresie wielkości i stanu zasobu

§ 5. Ogólna powierzchnia gminnych zasobów mieszkaniowych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła 130.422 m2 z czego :
• w budynkach stanowiących wyłączną własność Miasta – 79.729 m2
• w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta – 50.693 m2.

Łączna powierzchnia lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Leszna na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiła 16.511 m2.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina dysponowała 196 lokalami socjalnymi o łącznej powierzchni 6.840 m2

Liczba lokali gminnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiła 1581, natomiast liczba lokali gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy wynosiła 1007.

Wykaz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta zawiera załącznik nr 1.

§ 6. Wyposażenie lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego w media prezentuje poniższa tabela

Tabela 1

Wyposażenie w media lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

lp. rodzaj urządzenia lub instalacji liczba lokali % udział w zasobach
1 wodociąg sieciowy 2588 100
2 kanalizacja 2578 99,61
3 gaz przewodowy 2447 94,55
4 centralna ciepła woda 340 13,14
5 centralne ogrzewanie 875 33,18
6 c.o. etażowe gazowe 341 13,18
7 c.o. etażowe węglowe 34 1,31
8 piecowe 1338 51,70
9 łazienka i wc w mieszkaniu 2070 79,98
10 wc w mieszkaniu 2200 85,00


Rozdział IV
Potrzeby lokalowe Miasta wraz z prognozą zmian wielkości zasobu

§ 7. Stan bieżących i przewidywanych potrzeb mieszkaniowych Miasta w poszczególnych latach w zakresie lokali socjalnych przyznanych wyrokami sądów, lokali zamiennych oraz lokali dla osób z wykazu uprawnionych oraz przewidywany stopień ich zaspokojenia przedstawia się następująco:

Na dzień 01.01.2008 r. stan w powyższym zakresie wynosił:
- lokale socjalne orzeczone wyrokiem sądu - 215
- lokale zamienne - 3
- lokale z wykazu uprawnionych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – 104

W latach 2005 – 2007 średnioroczny wzrost potrzeb w tym zakresie wynosił:
- lokale socjalne orzeczone wyrokiem sądu - 70
- lokale zamienne - 5
- lokale z wykazu - 50

W latach 2005 – 2007 średniorocznie zrealizowano:
- lokale socjalne - 30
- lokale zamienne - 3
- lokale z wykazu - 35

Poniższa tabela przedstawia prognozę wysokości odszkodowań w poszczególnych latach z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu.

Tabela 2

Prognozę wysokości odszkodowań w poszczególnych latach z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu

2008 2009 2010 2011 2012
Liczba wyroków 135 160 185 210 235
spółdzielnie mieszkaniowe 392.700 zł. 464.100 zł. 535.500 zł. 612.000 zł. 683.400 zł.
inne osoby prawne 78.336 zł. 93.024 zł. 107.712 zł. 122.400 zł. 137.088 zł.
prywatni właściciele 186.480 zł. 222.000 zł. 257.520 zł. 288.600 zł. 324.120 zł.
RAZEM 657.516 zł. 779.124 zł. 900.732 zł. 1.023.000 zł. 1.144.608 zł.


§ 8. W okresie objętym niniejszym programem planowana jest budowa 72 lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne, tj.
2008 - 12
2009 - 24
2010 - 12
2011 - 12
2012 - 12
oraz pozyskanie w istniejącym zasobie 52 lokali socjalnych:
2008 - 12 - ul. Racławicka
2009 - 10 - przekształcenie
2010 - 10 - przekształcenie
2011 - 10 - przekształcenie
2012 - 10 - przekształcenie

Koszt budowy lokali socjalnych przedstawia poniższa tabela
Tabela 3
Koszt budowy lokali socjalnych

L.p. Rok Ilość lokali socjalnych Adres Koszt budowy zł.
1 2008 12 ul. Racławicka 20 1 522 519
2 2008 12 ul. Gronowska 101 1 497 666
3 2009 24 ul. Łowiecka 3 000 000
4 2010 12 ul. Łowiecka 1 500 000
5 2011 12 ul. Łowiecka 1 500 000
6 2012 12 ul. Łowiecka 1 500 000

Planuje się także przeznaczenie części budynków w całości na lokale socjalne.

Tabela 4
Wykaz lokali o czynszu regulowanym w budynkach przeznaczonych w całości na lokale socjalne na dzień 30.06.2008 r.

kod
/numer/
budynku lokalizacja liczba lokali
w budynku w tym lokali o czynszu socjalnym w tym lokali o czynszu regulowanym
101 Gajowa 1 4 0 4
102 Gajowa 3 4 0 4
123 Gronowska 101 10 7 3
225 Królowej Jadwigi 28 29 10 19
482 Przemysłowa 13, 13a, 14 19 8 11
495 Rumuńska 8 22 10 12
521 Sienkiewicza 1 14 4 10
571 Słowiańska 57 9 9 0
581 Sobieskiego 32 15 9 6
691 Wierzbowa 9 9 4 5
RAZEM 135 61 74


§ 9. Budowa lokali socjalnych oraz pozyskanie lokali socjalnych z istniejących zasobów spowoduje – poza realizacją wyroków eksmisyjnych – pozyskanie lokali komunalnych o wyższym standardzie, z których 50% można przeznaczyć na lokale zamienne i 50% dla osób wskazanych w wykazie osób uprawnionych. Na ten cel planuje się zagospodarować połowę z nowopowstałych lokali socjalnych, natomiast pozostałą część na realizację wyroków eksmisyjnych z innych zasobów.
W wyniku takich działań zmniejszeniu ulegnie prognoza wysokości odszkodowań za niezapewnienie lokali socjalnych o ok. 60 tys. zł. rocznie.

Tabela 5

Planowana realizacja potrzeb mieszkaniowych w latach 2008 - 2012

Potrzeby 2008 2009 2010 2011 2012
lokale socjalne 285 301 307 325 343
lokale zamienne 6 19 15 14 15
lokale z wykazu 135 134 136 147 158
Realizacja 2008 2009 2010 2011 2012
lokale socjalne 54 64 52 52 52
lokale zamienne 6 8 5 5 5
lokale z wykazu 51 48 39 39 38
Bilans na koniec roku 2008 2009 2010 2011 2012
lokale socjalne 231 237 255 273 291
lokale zamienne 0 11 10 9 10
lokale z wykazu 84 86 97 108 120

Z powyższych danych wynika, iż pełna realizacja założeń programu w sferze prywatyzacji zasobu komunalnego wymaga pozyskania dodatkowo ok. 40 lokali zamiennych. W związku z tym planuje się budowę ok. 40 dodatkowych lokali komunalnych.

Rozdział V
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu


§ 10. Podział lokali ze względu na kryterium rodzaju czynszu przedstawia się następująco:
1) lokale wynajmowane na czas nieoznaczony,
2) lokale socjalne,
3) lokale zamienne,
4) lokale zajmowane przez osoby, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy lub pozostały w lokalu po opuszczeniu go przez najemcę, jeżeli osoby te nie spełniają określonych uchwałą Rady Miejskiej Leszna warunków do zawarcia z nimi umowy najmu z czynszem wymienionym w pkt 1,
5) lokale o pow. użytkowej przekraczającej 80 m2 z czynszem wolnym ustalonym w drodze przetargu.

§ 11. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania. Oprócz czynszu najemca ma obowiązek uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych w przypadku, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 12. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę czynszu określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 13. Średnia stawka czynszu za lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony powinna być utrzymywana na poziomie pokrywającym koszt eksploatacji i napraw oraz dającym możliwość finansowania remontów substancji mieszkaniowej. Należy w kolejnych latach utrzymać ten poziom, zwiększając jednak nakłady na remonty w części pokrywanej czynszem.

§ 14. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Stawka czynszu ustalona w ten sposób nie podlega obniżeniu według zasad określonych w załączniku nr 2.

§ 15. Czynsz za lokal zamienny, wynajmowany na czas koniecznej naprawy lokalu lub budynku, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy, bez względu na jego wyposażenie techniczne. Stawkę czynszu za lokal zamienny wynajmowany w innych niż przewidziane powyżej przypadkach, określonych w ustawie, ustala się na poziomie pokrywającym koszt eksploatacji i napraw oraz dającym możliwość finansowania remontów substancji mieszkaniowej.

§ 16. Stawka czynszu za lokale, o których mowa w § 10 pkt 4, wynosi 200% stawki czynszu obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 17. Wysokość i zasady podwyższania stawki czynszu za lokale, o których mowa w § 10 pkt 5 określa umowa. Do stawek czynszu za te lokale nie stosuje się zasad określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 18. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu zgodnie z załącznikiem nr 2, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu. W przypadku uszczuplenia wyposażenia technicznego z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Przy ustalaniu wysokości czynszu nie uwzględnia się urządzeń zainstalowanych przez najemcę na własny koszt za zgodą wynajmującego, do czasu zwrotu najemcy wartości ulepszeń. Zwrot wartości ulepszeń następuje według stanu i cen z daty rozliczenia.

§ 19. Czynsz najmu jest płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca wynajmującemu lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formy.

§ 20. Roczny wzrost procentowy stawki czynszu w kolejnych latach powinien zostać uzależniony od wzrostu inflacji oraz wzrostu cen, materiałów i usług w budownictwie, czego odzwierciedleniem jest ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego dla województwa wielkopolskiego wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

§ 21. W poszczególnych latach maksymalny poziom stawki podstawowej czynszu nie powinien przekraczać:

2008 r. - 2,01 % wartości odtworzeniowej
2009 r. - 2,25 % wartości odtworzeniowej
2010 r. - 2,50 % wartości odtworzeniowej
2011 r. - 2,75 % wartości odtworzeniowej
2012 r. - 3,00 % wartości odtworzeniowej


Rozdział VI
Planowana sprzedaż lokali w latach 2008 – 2012

§ 22. Z gminnego zasobu lokalowego Miasta sprzedano w latach 2005 - 2007 128 lokali, spośród których 27 lokali zostało sprzedanych z bonifikatą do 60%, natomiast 99 lokali sprzedano z bonifikatą powyżej 60%. Jedynie 2 lokale sprzedano bez bonifikaty.

Łączny dochód ze sprzedaży mieszkań w latach 2005 – 2007 wyniósł 1.464.098,51zł.

W dniu 17 kwietnia 2008 r. weszły w życie nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XIX/216/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. Uchwała podtrzymuje dotychczasową regułę, iż do sprzedaży przeznaczone są lokale komunalne znajdujące się w budynkach wskazanych w załącznikach do przedmiotowej uchwały.

Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży wymaga zgody Rady Miejskiej wyrażonej w odrębnej uchwale ze wskazaniem podmiotu i przedmiotu sprzedaży. Bonifikaty są udzielane indywidualnie, w oparciu o czasokres zamieszkiwania w lokalu, wiek budynku i dochód najemcy, który nabywa lokal.

§ 23. Przyjęto założenie, że w okresie 2008 – 2012 średnioroczna sprzedaż lokali następująca na wniosek najemców wynosić będzie 50 lokali (łącznie 2500 m2). Poniższa tabela przedstawia prognozę sprzedaży lokali na wniosek najemców z uwzględnieniem dochodu ze sprzedaży.

Tabela 6
Sprzedaż mieszkań zawartych w załącznikach na wniosek najemców.

Lp. Rok Ilość lokali / pow. m2 Cena 1 m2 Dochód ze sprzedaży
1 2008 r. 50/2500 1 600,00 660 000,00
2 2009 r. 50/2500 2 000,00 800 000,00
3 2010 r. 50/2500 2 000,00 800 000,00
4 2011 r. 50/2500 2 000,00 800 000,00
5 2012 r. 50/2500 2 000,00 800 000,00
RAZEM 250/12500 9 600,00 3 860 000,00

Założenia:
1. średnia pow. użytkowa sprzedanych lokali w latach 2005-2007 wynosiła 49,86 m2, do prognozy przyjęto pow. 50 m2
2. przyjęto średnio 80% bonifikaty od ceny sprzedaży i założenie, iż ¼ nabywców kupuje lokale na raty przy wpłacie 30% ceny


§ 24. Do całkowitej prywatyzacji przeznaczono łącznie 8 budynków, w których znajduje się łącznie 19 lokali o łącznej powierzchni 982,50 m2.


Tabela 7

Sprzedaż budynków przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji

Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali mieszk./pow. w m2 Liczba lokali użyt. / pow. w m2 Dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych Dochód ze sprzedaży lokali użytkowych w zł. Razem Rok sprzedaży
1 Słowiańska 2 pow. 227,90 - 2/227,90 - 1 139 500 1 139 500 2009
2 Słowiańska 29 pow. 310,27 1/31,27 1/279,00 65 540 1 395 000 1 460 540 2010
3 Narutowicza 37 pow. 105,15 2/71,15 2/34,00 142 300 170 000 312 300 2010
4 Zakątek 2 pow. 281,40 4/200,40 1/81,00 400 000 405 000 805 000 2011
5 Leszczyńskich 14 pow. 142,83 2/118,13 1/24,70 236 260 123 500 359 760 2011
6 Rynek 21 pow. 203,5 2/129,50 1/74,00 259 000 370 000 629 000 2012
7 Rynek 16 pow. 477,39 5/261,49 2/215,90 522 980 1 079 500 1 602 480 2012
8 Rynek 8 pow. 476,66 3/170,56 4/306,10 750 000 850 000 1 600 000 2012
RAZEM 2 376 080 5 532 500 7 908 580

Zasób budynków przeznaczonych do całkowitej sprzedaży ustalono według następujących kryteriów:
1. centrum Miasta,
2. niewielka liczba lokali mieszkalnych,
3. przewidywana wysoka cena zbycia.

Założenia:
Sprzedaż budynków nastąpi w drodze przetargu. Do wyliczenia dochodu przyjęto cenę 1 m2 pow. lokalu mieszkalnego w wysokości 2000,00 zł., a lokalu użytkowego w wysokości 5000,00 zł.liczba lokali zamiennych: dochód w zł.:

2009 - 0 1 139 500
2010 – 3 lokale 1 772 840.
2011 – 6 lokali 1 164 760
2012 – 10 lokali 3 831 480


§ 25. Niezależnie od planowanej sprzedaży budynków przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji, przewiduje się sprzedaż budynków znajdujących się w złym stanie technicznym lub do rozbiórki.


Tabela 8

Sprzedaż budynków w złym stanie technicznym lub rozbiórka

Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali mieszk./pow. w m2 Liczba lokali użyt. / pow. użyt. Dochód ze sprzedaży w zł. Data sprzedaży / rozbiórki Ilość lokali zamiennych
1 Starozamkowa 14 3/193,35 - - 2008 r. – rozbiórka 3
2 Starozamkowa 15 6/244,56 - - 2009 r. - rozbiórka 6
3 Osiecka 4 4/178,33 - 356 600 2009 r. 4
4 Narutowicza 53 4/187,54 - 370 000 2010 r. 4
5 Poplińskiego 4 3/137,43 - - 2010 r. – rozbiórka 3
6 Chrobrego 50 5/208,28 - 400 000 2011 r. 5
Razem 25/1149,49 - 1 126 600


Założenie:
- do wyznaczenia dochodu przyjęto cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego w wysokości 2000 zł.
- w przypadku rozbiórki budynku dochód przyjęto na poziomie „0”


Lokale zamienne w latach: dochód ze sprzedaży:

2008 r. – 3 2009 356 600,00 zł.
2009 r. – 10 2010 370 000,00 zł.
2010 r. – 7 2011 400 000,00 zł.
2011 r. – 5


§ 26. W rozpatrywanym okresie planuje się także sprzedaż dalszych budynków mając na uwadze potrzeby remontowe budynków wskazanych w Uchwale nr XIX/216/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna. Wykaz budynków zawiera poniższa tabela.


Tabela 9

Planowana sprzedaż budynków wskazanych w uchwale ze względu na potrzeby remontowe

Lp. Adres Liczba lokali mieszkalnych/pow. użytkowa Liczba lok. użyt./pow. użytkowa Dochód ze sprzedaży w zł. Rok sprzedaży Ilość lokali zamiennych (przyjęto ½)
1 Gronowska 1 2/169,1 - 180 000 2009 r. 1
2 Kościelna 13 2/112,67 - 130 000 2009 r. 1
3 1 Maja 92 3/270,00 - 290 000 2009 r. 1
4 Zielona 27 2/107,78 - 115 000 2009 r. 1
5 Nowy Rynek 8 2/86,91 - 110 000 2009 r. 1
6 Królowej Jadwigi 3 3/230,55 - 310 000 2010 r. 2
7 1 Maja 4 2/60,76 - 70 000 2010 r. 1
8 Tkacka 1/36,91 - 20 000 2010 r. 1
9 Nowy Rynek 4 i 5 6/328,23 - 250 000 2011 r. 3
11 Zielona 8 3/155,67 1/34 380 000 2012 r. 2
12 Średnia 10 3/123,91 - 90 000 2012 r. 1
13 Metziga 23 3/157,38 - 215 000 2012 r. 2

Lokale zamienne w latach: dochód ze sprzedaży w zł.:

2009 r. – 5 825 000,00
2010 r. – 4 400 000,00
2011 r. – 3 250 000,00
2012 r. – 5 685 000,00

Założenia:
- do wyliczenia dochodu przyjęto cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego w wysokości 2000 zł., cenę 1 m2 użytkowego w wysokości 5000 zł.
- połowa lokali zostanie sprzedana w drodze przetargu po dostarczeniu lokali zamiennych dla najemców, którzy zrezygnowali z kupna mieszkania
- przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcy w cenie uwzględniono średnio 80% bonifikatę i rozłożenie ceny na raty przy wpłacie 30% ceny


§ 27. Planowana jest także sprzedaż lokali znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto posiada niewielki udział we współwłasności. Realizacja sprzedaży w tym zakresie pozwoli na całkowitą prywatyzację zasobów mieszkaniowych w tych wspólnotach.Tabela 10

Planowana sprzedaż lokali w wspólnotach mieszkaniowych z niewielkim udziałem Miasta

Lp. Wyszczególnienie Lokal mieszk./pow. użyt. Dochód ze sprzedaży Rok sprzedaży Lokal zamienny Uwagi
1 Berwińskich 7-8-9 2/146,82 14 000,00 2009 - PKP
2 Grunwaldzka 11-19 3/145,40 200 000,00 2009 2 -
3 Grunwaldzka 45-57 4/184,80 18 000,00 2009 - PKP
4 Karasia 22 1/18,50 2 000,00 2009 - PKP
5 Leszczyńskich 30 2/91,45 180 000,00 2009 2 -
6 Muśnickiego 5 3/125,50 13 000,00 2010 - PKP
7 Muśnickiego 7 2/92,10 9 000,00 2010 - PKP
8 Wolności 28 1/48,93 97 000,00 2010 1 -
9 Wyszyńskiego 44 2/109,7 10 000,00 2010 - PKP
10 Zacisze 20-21 1/71,19 7 000,00 2010 - PKP


Lokale zamienne w latach dochód ze sprzedaży w zł.:
2009 r. – 4 414 000 zł.
2010 r. – 1 136 600 zł.

Założenia :
- lokale przekazane przez PKP sprzedawane są z 95% bonifikatą od ceny sprzedaży zgodnie z ustawą o prywatyzacji i komercjalizacji PKP
- lokale których najemcy pozyskali lokale zamienny sprzedawane są w przetargu
- przy sprzedaży na rzecz najemcy w cenie uwzględniono średnio 80% bonifikatę i rozłożenie ceny na raty przy wpłacie 30% ceny


W Tabeli 11 przedstawiono zestawienie zbiorcze w zakresie prognozowanej sprzedaży lokali (Tabele 6 – 10).


Tabela 11
Zbiorcze zestawienie prognozowanych danych dotyczących sprzedaży lokali

Lp. Wyszczególnienie Lokal/pow. użyt. w m2 Dochód ze sprzedaży w zł. Liczba lokali zamiennych
1 2008 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
-
3/193,33
-
-
660 000
-
-
-
-
-
-
3
-
-
Razem 53/2693,35 660 000 3
2 2009 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
-
10/422,08
11/756,46
12/586,97
800 000
1 139 500
356 600
825 000
414 000
-
-
10
5
4
Razem 83/4266,32 3 535 100 19
3 2010 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
3/102,42
7/323,97
6/328,22
9/447,42
800 000
1 772 840
370 000
400 000
136 000
-
3
7
4
1
Razem 75/3703,03 3 479 440 15
4 2011 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
6/318,53
5/208,28
6/328,23
-
800 000
1 164 760
400 000
250 000
-
-
6
5
3
-
Razem 67/3355,04 2 614 760 14
5 2012 r.
tabela 6
tabela 7
tabela 8
tabela 9
tabela 10
50/2500
10/561,55
-
9/436,96
-
800 000
3 831 480
-
685 000
-
-
10
-
5
-
Razem 69/3498,51 5 316 480 15
RAZEM 347/17 516,25 15 605 780 66

Rozdział VII
Analiza potrzeb remontowych

§ 28. Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność Gminy, w latach 2008 - 2012 prezentuje poniższa tabela.
Wartości wskazane w tabeli odzwierciedlają nakłady, jakie należałoby ponieść, by zasób utrzymać w stanie niepogorszonym oraz wykonać inne niezbędne prace oraz wykonać remonty kapitalne substancji mieszkaniowej w przypadkach koniecznych.

Tabela 12
Potrzeby remontowe dotyczące budynków stanowiących wyłączną własność gminy

Lp. Zakres remontu 2008 2009 2010 2011 2012 Łącznie (suma /liczba budynków)
1 Remonty kapitalne - - - - -
2 Wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i elektrycznych 200 000,00 400 000,00 500 000,00 400 000,00 400 000,00 1 900 000 / 35
3 Remonty dachów 250 000,00 800 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 4 650 000 / 105
4 Wymiana okien i remont elewacji 900 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 6 000 000 / 85
5 Inne 1 650 000,00 2 789 900,00 2 300 000,00 3 000 000,00 3 700 000,00 13 439 900/160
Razem: 3 000 000,00 4 989 900,00 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 25 989 900,00

Ogółem zakres remontów w budynkach MZBK w latach 2008-2012 wynosi 25 989 900,00 zł.

Nie planuje się nakładów w poz. 1 „remonty kapitalne”. Zakres tych remontów będzie znany po wykonaniu orzeczeń technicznych co do opłacalności remontu oraz niezbędnych wykwaterowań osób.

§ 29. Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, w latach 2008 - 2012 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 13

Rzeczywiste potrzeby remontowe dotyczące budynków wspólnotowych z udziałem gminy (z uwzględnieniem części gminnej)

Lp. Zakres remontu 1 2 3 4 5 Łącznie
2008 2009 2010 2011 2012 Suma Liczba budynków
1 Remonty kapitalne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0
2 Wymiana instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i elektrycznych 118 000,00 zł 150 000,00 zł 300 000,00 zł 120 000,00 zł 60 000,00 zł 748 000,00 zł 25
3 Remonty dachów 843 000,00 zł 460 000,00 zł 140 000,00 zł 770 000,00 zł 400 000,00 zł 2 613 000,00 zł 34
4 Wymiana okien i remont elewacji 3 260 000,00 zł 1 460 000,00 zł 465 000,00 zł 540 000,00 zł 1 196 000,00 zł 6 921 000,00 zł 62
5 Inne 240 000,00 zł 188 000,00 zł 118 000,00 zł 65 000,00 zł 35 000,00 zł 646 000,00 zł 48
Razem: 4 461 000,00 zł 2 258 000,00 zł 1 023 000,00 zł 1 495 000,00 zł 1 691 000,00 zł 10 928 000,00 zł
Udział gminy: 3 357 213,00 zł 1 399 302,00 zł 769 879,00 zł 1 125 091,00 zł 1 272 595,00 zł 8 224 080,00 zł

Wykazane potrzeby remontowe wspólnot mieszkaniowych będą pokrywane w większości z kredytów bankowych. Należy założyć, że udział Miasta w planowanych kosztach (w postaci wpłat na Fundusz Remontowy wspólnot), będzie wynosił w rozpatrywanych latach ok. 1 mln zł rocznie.


§ 30. Zestawienie potrzeb remontowych z podziałem na poszczególne budynki w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy oraz z podziałem na poszczególne budynki (według stanu z kwietnia 2008 r.) zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Rzeczywiste potrzeby remontowe nie są jednoznaczne z planowanymi wydatkami Gminy, których skala będzie uzależniona od realnych możliwości finansowych Gminy, tym niemniej, zdefiniowanie tych potrzeb jest niezbędne dla ukazania realistycznego obrazu stanu gospodarki mieszkaniowej.


Rozdział VIII
Koszty utrzymania zasobu lokalowego Miasta Leszna
w latach 2008 – 2012
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 31. 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych obejmują dwa podstawowe elementy:
a) koszty bieżącej eksploatacji budynków i lokali,
b) koszty utrzymania technicznego lokali.

2. W przypadku nieruchomości wspólnych właściciele lokali mieszkalnych ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz uczestniczą w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Uiszczają także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w formie bieżących opłat. Opłaty te podlegają rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w cyklach rocznych. Zakłada się, że wydatki na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy będą systematycznie wzrastały, co spowodowane jest wzrostem cen materiałów i usług budowlanych, natomiast w przypadku wspólnot mieszkaniowych wzrostem zaliczek eksploatacyjnych i stawek remontowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
§ 32. Planowane wydatki Miasta na utrzymanie zasobu w kolejnych latach prezentuje poniższa tabela.
Tabela 14

Rzeczywiste koszty utrzymania zasobu w okresie 2008-2012 w zł.


Lp. Rodzaj kosztu 2008 2009 2010 2011 2012 Razem
1 Wynagrodzenie zarządcy 1 739 297 1 791 476 1 845 220 1 900 577 1 957 594 9 234 164
2 Koszt materiałów 8 200 8 446 8 699 8 960 9 229 43 535
3 Koszt mediów 3 628 470 3 737 324 3 849 444 3 964 927 4 083 875 19 264 040
4 Remonty, konserwacje, opinie i analizy 3 845 210 4 318 950 5 064 520 6 111 460 6 659 800 25 999 940
5 Wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 769 300 992 379 1 016 150 1 040 635 1 065 854 4 884 318
6 Opłata na pokrycie kosztów eksploatacji bud. wspólnot 969 800 998 894 1 028 861 1 059 727 1 091 518 5 148 800
7 Koszty ubezpieczeń 44 930 46 278 47 666 49 096 50 569 238 539
8 Podatek od nieruchomości 182 610 188 088 193 731 199 543 205 529 969 501
9 Usługi sprzątania 340 403 350 615 361 134 371 968 383 127 1 807 246
10 Pozostałe koszty 178 920 184 288 189 816 195 511 201 376 949 911
11 Koszty nieściągniętych opłat media+czynsz 40 000,00 38 000 36 000 34 000 33 000 181 000
Razem 11 747 140 12 654 738 13 641 241 14 936 403 15 741 472 68 720 994Niezależnie od kosztów utrzymania zasobów zarządzanych przez MZBK, Miasto ponosić będzie wydatki związane z remontami w budynkach pozostających w zarządzie osób trzecich. Obecnie Miasto ponosi miesięcznie koszt zaliczek na poczet funduszu remontowego we wspólnotach w wysokości 10 720,68 zł.

§ 33. Prognozuje się, że udział Miasta w funduszu remontowym zasobów gminy pozostających w obcym zarządzie przedstawiać się będzie jak w poniższej tabeli.. Zakłada się, że Gmina w kolejnych latach dokona sprzedaży 10 % rocznie zasobów posiadanych w zewnętrznych wspólnotach mieszkaniowych.

Tabela 15
Prognoza wydatków na fundusz remontowy we wspólnotach zarządzanych przez osoby trzecie

Rok Pow. [m2] Stawka f. remontowego w zł. Udział gminy w funduszu remontowym w zł. Roczny udział gminy w funduszu remontowym
2008 6 126,10 1,75 10 720,68 128 648,10
2009 5 513,49 1,75 9 648,61 115 783,29
2010 4 962,15 1,75 8 683,76 104 205,15
2011 4 465,94 1,75 7 815,40 93 784,74
2012 4 019,35 1,75 7 033,86 84 406,35
43 902,30 526 827,63Punktem wyjścia dla wskazania źródeł finansowania zasobu w latach 2008 – 2012 jest obecna struktura tychże źródeł, która zostanie utrzymana, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej założeń. W roku 2007 źródła finansowania zasobu przedstawiały się następująco:

Tabela 16

Źródła finansowania zasobu z 2007 r.

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 2007 r. w zł.
1 2 3
I
1


2
3
II


III Koszty utrzymania budynków (bez remontów)
Naprawy i konserwacje
a) własne
b) obce
Koszty eksploatacji
Koszty ogólnozakładowe
Remonty
a) remonty w zasobach gminy
b) wpłaty na fundusz remontowy
Razem (I+II) 5 305 570
1 914 827
1 187 096
727 731
2 209 920
1 180 823
2 100 505
1 337 904
762 601
7 406 075
IV
1
2

V
1
2
3
4
VI Źródła finansowania kosztów (z poz. I)
Czynsz regulowany
Wpływ z tyt. administrowania lokalami użytkowymi

Źródła finansowania remontów
Czynsz regulowany
Czynsz wolny
Wpływ z tyt. administrowania lokalami użytkowymi
Dotacja
Razem (IV+V) 5 305 570
4 967 578
337 992

2 100 505
72 111
16 338
142 056
1 870 000
7 406 075


§ 34. 1. Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Miasta Leszna w latach 2008-2012 będą wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz dotacje. W przypadku zasobów wspólnot mieszkaniowych podstawowym źródłem finansowania będą kredyty bankowe.

2. Podstawowymi założeniami programu w tym zakresie są:
a) znaczny systematyczny wzrost dotacji budżetowej na remonty budynków,
b) przeznaczenie dochodów z czynszów w całości na bieżącą eksploatację oraz w części na remonty i naprawy,
c) finansowanie remontów w wysokości równej dochodom uzyskanym ze sprzedaży lokali.

3. Jako dodatkowe źródło finansowania remontów przewiduje się środki pomocowe z Funduszy Strukturalnych UE.

§ 35. Poniższe tabele przedstawiają wysokość środków pochodzących z kredytów bankowych oraz dotacji przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Tabela 17

Wysokość kredytów przeznaczonych na remonty zasobów komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mln zł.

Źródło finansowania 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 2008-2012
Kredyty bankowe zaciągnięte przez wspólnoty mieszkaniowe 3,3 1,8 1,0 1,0 1,2 8,3


Tabela 18

Wysokość dotacji budżetowej na remonty zasobów komunalnych w budynkach Gminy
w mln zł.

Źródło finansowania 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 2008-2012
Dotacja budżetowa 2,1 3,0 3,5 4,5 5,0 18,1

Rozdział IX
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach.


§ 36. 1. Miasto sprawuje zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym przy pomocy zakładowi budżetowego pn. Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Do zadań MZBK należy między innymi:
a) realizacja zadań wynikających z zarządu nieruchomościami:
- będącymi własnością Miasta,
- przejętych w administrowanie,
b) wynajem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów,
c) utrzymywanie w należytym stanie technicznym i użytkowym zasobów miasta Leszna,
d) realizacja zadań wynajmującego wobec najemcy, określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

2. W okresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2008 - 2012 przewiduje się możliwość dokonania zmiany sposobu zarządzania zasobem mieszkaniowym.

3. Docelowo planowane jest powierzenie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy jednoosobowej spółce Miasta Leszna. Jednostka ta przejmie dotychczasowy zakres zadań wykonywanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych.

§ 37. 1. Do umów najmu lokali socjalnych oraz lokali, o których mowa w § 10 pkt 4, zawartych na podstawie uchwały nr XXXII/370/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2005 r. Nr 162, poz. 4352) mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
2. Do nowych umów najmu lokali socjalnych oraz lokali, o których mowa w § 10 pkt 4, a także do umów najmu przedłużanych na następne okresy, stosuje się zasady ustalania czynszu określone w Rozdziale V.
§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 39. Traci moc uchwała nr XXXII/370/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zasad polityki czynszowej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2005 r. Nr 162, poz. 4352).
§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXVII/310/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Leszna w latach 2008 – 2012


Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystywania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Założenia niniejszego programu stanowią wypadkową pomiędzy zdiagnozowanym stanem zasobów i potrzebami, a realnymi możliwościami gminy w latach 2008-2012.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Lisiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.