Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A NR XXVII/309/2008RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie : zamiaru przekszta??cenia szk???? wchodz?cych w sk??ad zespo????w szk????: Zespo??u Szk???? Ekonomicznych, Zespo??u Szk???? Technicznych, Zespo??u Szk???? Rolniczo Budowlanych, Zespo??u Szk???? Ochrony ??rodowiska, Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.

UCHWA?A NR XXVII/309/2008RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 r.w sprawie : zamiaru przekszta??cenia szk???? wchodz?cych w sk??ad zespo????w szk????: Zespo??u Szk???? Ekonomicznych, Zespo??u Szk???? Technicznych, Zespo??u Szk???? Rolniczo Budowlanych, Zespo??u Szk???? Ochrony ??rodowiska, Zespo??u Szk???? Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.

Numer uchwa??y: 309
Numer sesji: 27
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XXVII/309/2008

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie : zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład zespołów szkół:
Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Rolniczo Budowlanych, Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2, 6, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1.09.2009r. czteroletnich techników: - Technikum Ekonomiczno-Handlowego w Lesznie, - Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego w Lesznie wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum nr 1 w Lesznie.

2. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1.09.2009r. czteroletnich techników: - Technikum Mechatronicznego w Lesznie, - Technikum Samochodowego w Lesznie, - Technikum Elektrycznego w Lesznie, - Technikum Elektronicznego nr 1 w Lesznie, - Technikum Odzieżowego w Lesznie

wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie w ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum nr 2 w Lesznie.

3. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1.09.2009r. czteroletnich techników: - Technikum Rolniczego w Lesznie, - Technikum Ogrodniczego w Lesznie, - Technikum Spożywczego w Lesznie, - Technikum Budowlanego w Lesznie wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych im. „Synów Pułku” w Lesznie w ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum nr 3 w Lesznie.

4. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1.09.2009r. czteroletnich techników: - Technikum Ochrony Środowiska w Lesznie, - Technikum Urządzeń Sanitarnych w Lesznie wchodzących w skład Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie w ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum nr 4 w Lesznie.


5. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1.09.2009r. czteroletnich techników: - Technikum Telekomunikacji w Lesznie, - Technikum Elektronicznego nr 2 w Lesznie wchodzących w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie w ponadgimnazjalne czteroletnie Technikum nr 5 w Lesznie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/309/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku Rady Miejskiej Leszna

w sprawie : zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład zespołów szkół:
Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Rolniczo Budowlanych, Zespołu Szkół Ochrony Środowiska, Zespołu Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.


W 2002 r. w związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji przekształcono dotychczasowe pięcioletnie technika zawodowe funkcjonujące w ramach poszczególnych zespołów szkół w czteroletnie technika nowego typu.
Proponowane zmiany dotyczą łączenia w jedną szkołę kilku szkół tego samego typu funkcjonujących w tym samym zespole szkół.
O dokonanie zaproponowanych w projekcie uchwały zmian w strukturze istniejących zespołów szkół wystąpił Wielkopolski Kurator Oświaty interpretując ust. 1 art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) w taki sposób, że interpretacja ta zezwala jedynie na łączenie w zespoły szkół różnych typów. Zgodnie z tą interpretacją w jednym zespole szkół nie może funkcjonować kilku szkół o nazwie technikum, lecz tylko jedna taka szkoła. W związku z powyższym zaproponowano przedkładane w projekcie uchwały zmiany.
Przeprowadzone zmiany w żaden sposób nie wpłyną na proces dydaktyczny w poszczególnych szkołach i w niczym nie utrudnią nauki uczniom. Nie zmieni się też sytuacja absolwentów szkoły: już dzisiaj o posiadanych kwalifikacjach zawodowych nie decyduje (jak kiedyś) świadectwo ukończenia szkoły, lecz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymany po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Zmiany będą natomiast dotyczyły nazewnictwa szkół, zmienią się zapisy w statutach i innych dokumentach szkolnych.
Zgodnie z art. 59 ust. 1, 2 i 6 przekształcenie szkoły może nastąpić z końcem roku szkolnego, przy zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w tego samego typu szkole i po zawiadomieniu co najmniej na sześć miesięcy przed terminem przekształcenia rodziców uczniów i uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Niniejsza uchwała będzie stanowiła podstawę do podjęcia niezbędnych działań formalnych a po ich dokonaniu zostanie przedstawiony projekt uchwały o przekształceniu szkół.Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.