Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XXVII/308/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX- Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??M??odzie?? poszerza horyzonty i zwi?ksza swoje szanse na rynku pracy? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

UCHWA?A NR XXVII/308/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki Priorytet IX- Rozw??j wykszta??cenia i kompetencji w regionach pn.: ??M??odzie?? poszerza horyzonty i zwi?ksza swoje szanse na rynku pracy? oraz upowa??nienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Numer uchwa??y: 308
Numer sesji: 27
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XXVII/308/2008

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku


zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zmienionej Uchwałą Nr XXV/285/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 października 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kwotę „431.633,00 PLN” zastępuje się kwotą „430.624,65 PLN”.
2) w § 3 kwotę „366.888,05 PLN” zastępuje się kwotą „366.030,95 PLN”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/308/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku


zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/249/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

Miasto Leszno w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy”.
Dnia 5 września 2008 roku otrzymano odpowiedź, iż powyższy wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został przyjęty do dofinansowania.
We wrześniu 2008 roku dokonano ponadto zasugerowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmian w budżecie projektu, które zostały zaakceptowane przez Radę Miejską Leszna Uchwałą nr XXV/285/2008, jednak po ostatecznych negocjacjach z Instytucją Pośredniczącą koniecznym okazało się dopasowanie budżetu projektu do przyznanej kwoty dofinansowania w wysokości 366.030,95 PLN, co skutkowało jednocześnie koniecznością obniżenia kosztów ogółem projektu do wysokości 430.624,65 PLN.
W związku ze złożeniem skorygowanego wniosku o dofinansowanie powyższego projektu i dalszą procedurą jego realizacji rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.


Opracował:
Wydział EdukacjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.