Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XXVII/306/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: upowa??nienia Dyrektora Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie do za??atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

UCHWA?A Nr XXVII/306/2008 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: upowa??nienia Dyrektora Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie do za??atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Numer uchwa??y: 306
Numer sesji: 27
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XXVII/306/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 póz 1591 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1.

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały nr XXVII/306/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Dnia 1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2007r nr 192 poz. 1378 z późn. zm.) zgodnie z którą postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela.
Przekazanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych winno nastąpić w oparciu o uchwałę rady gminy wydaną na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek samorządowych i innych podmiotów o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych (a także przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, w związku z powyższym przekazanie tego zadania do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie musi być przedmiotem uchwały Rady Miejskiej Leszna.
Opracował: MOPR
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.