Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr XXVII/305/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: nowego podzia??u ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowymz zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Uchwa??a Nr XXVII/305/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie: nowego podzia??u ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowymz zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Numer uchwa??y: 305
Numer sesji: 27
Rok: 2008
Uchwała Nr XXVII/305/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku


w sprawie: nowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ) art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14, poz.92 ), Rada Miejska Leszna:


§1

Uchwala nowy podział środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/305/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 listopada 2008 roku

Miasto Leszno w roku 2008 na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, otrzymało kwotę 1.644.538,00 zł.
Szczegółowego podziału środków na poszczególne zadania dokonała Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XXV/286/2008 z dnia 23.10.2008.
Biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków i możliwości wydatkowania środków finansowych w ramach zadań rehabilitacji społecznej, oraz fakt rezygnacji wnioskodawców z dofinansowania do wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne proponuje się przesunąć kwotę 22.000,00 zł z turnusów rehabilitacyjnych na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, przedmiotów ortopedycznych.
Ostateczny podział środków finansowych przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Opracował MOPR


Załącznik Nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w powiecie miasto Leszno w roku 2008


Łączna kwota przyznanych środków 1.644.538,00


1.przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej art.12 a ustawy 283.000,00
2.zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego
przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej art.26 e ustawy 247.000,00
3.zwrot 60% kwoty wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
art.26 f ustawy 2 .200,00
4.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
organizowanych przez pracodawcę art.41 ustawy 0,00
5.dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu
bankowego art.13 7.000,00
6.zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w
zatrudnieniu 5.892,00
7.zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych
przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art.38 i 40 ustawy 9.180,00
8.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26d 0,00
9.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
osobie niepełnosprawnej w pracy 0,00Razem rehabilitacja zawodowa 554.272,00


1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a 255.600,00
2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit. c 374.666,00
3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
art.35a ust.1 pkt7 lit.b 80.000,00
4.likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 380.000,00

Razem rehabilitacja społeczna 1.090.266,00

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2008-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.